Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 201.162 - 15-03-2018

  Art. 9ter Vw. – objectiviteit ambtenaar-geneesheer – zelfde ambtenaar-geneesheer na eerdere vernietiging – geen wettelijke bepaling – respect voor eerder vernietigingsarrest - verwerping

 • Raad van State - 240.997 - 13-03-2018

  Gezinshereniging – visum type D – echtgenoot erkend als vluchteling – art. 12bis Vw. – termijn – bestaan huwelijksband – onderzoek binnen termijn – GwH 26 september 2013, nr. 121/2013 – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.958 - 09-03-2018

  Visum kort verblijf – intrekking visum – BGV – detentie – PV wegens aanzetten tot ontucht – UDN – zorgvuldigheidsbeginsel – materiële motiveringsplicht – politieverslag niet in administratief dossier opgenomen – feiten niet duidelijk – kennelijk onredelijk – MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.974 - 09-03-2018

  Visum kort verblijf – intrekking visum –PV wegens aanzetten tot ontucht – UDN – zorgvuldigheidsbeginsel – materiële motiveringsplicht – politieverslag niet in administratief dossier opgenomen – feiten niet duidelijk – kennelijk onredelijk – MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.969 - 09-03-2018

  BGV – detentie – UDN – Dublin III – terugkeerrichtlijn niet van toepassing – Al Chodor – geen asielaanvraag ingediend in België – art. 7 en 74/14 Vw. – art. 24 Dublin III-Vo. – prima facie ernstig – MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.976 - 09-03-2018

  BGV – detentie – UDN – Dublin III – terugkeerrichtlijn niet van toepassing – Al Chodor – geen asielaanvraag ingediend in België – art. 7 en 74/14 Vw. – art. 24 Dublin III-Vo. – prima facie ernstig – geen MTHEN – betrokkene zal in geen geval naar land van herkomst worden uitgewezen - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.977 - 09-03-2018

  BGV – detentie – UDN – Dublin III – terugkeerrichtlijn niet van toepassing – Al Chodor – geen asielaanvraag ingediend in België – art. 7 en 74/14 Vw. – art. 24 Dublin III-Vo. – prima facie ernstig – geen MTHEN – betrokkene zal in geen geval naar land van herkomst worden uitgewezen - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.933 - 08-03-2018

  BGV – detentie – UDN – Dublin III – asiel aangevraagd in Finland – terugkeerrichtlijn niet van toepassing – Al Chodor – geen asielaanvraag ingediend in België – art. 7 en 74/14 Vw. – art. 24 Dublin III-Vo. – prima facie ernstig – MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.895 - 08-03-2018

  Asielzoekers – Egypte – Koptische Christenen – ernstige medische problemen dochter – publieke gezondheidszorg ontzegd wegens religie – ernstige aantasting van de menselijke waardigheid – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.741 - 06-03-2018

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – tweede hypothese art. 9ter Vw. – tegenstrijdig advies arts-adviseur DVZ – onderzoeken of alternatieve behandeling beschikbaar is in land van herkomst – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.746 - 06-03-2018

  Asielzoeker – Irak – nieuwe elementen aangebracht – levensstijl verzoeker – geen onderzoeksbevoegdheid – vernietiging

 • Raad van State - 240.911 - 06-03-2018

  Bijlage 35 – art. 9bis Vw. – wettelijk verblijf – vrijstelling aantonen buitengewone omstandigheden – art. 25/2 Verblijfsbesluit – geen toelating of machtiging tot verblijf – bescherming tegen gedwongen tenuitvoerlegging BGV – verwerping

 • Raad van State - 240.912 - 06-03-2018

  Art. 9ter Vw. – bewijslast – medewerkingsplicht – aanbrengen actuele informatie – aandoening behandeld en genezen – kennelijk onredelijk - verwerping

 • Rechtbank van eerste aanleg / Luik - 17/352/A - 05-03-2018

  Administratieve geldboete – hoorrecht – opportuniteitscontrole – aanvraag gezinshereniging vanuit onwettig verblijf - gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.701 - 05-03-2018

  Asielzoekers – Irak – tewerkgesteld bij Ministerie van Volksgezondheid – niet a priori ongeloofwaardig – soenniet – duidelijke en coherente weergave van de vervolgingsfeiten – voordeel van de twijfel – art. 48/7 Vw. – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.704 - 05-03-2018

  Asielzoeker – Somalië – tegenstrijdige verklaringen – summier interview bij DVZ – medewerkingsplicht – uitdrukkelijk akkoord verklaard met inhoud – veiligheidssituatie Mogadishu - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.633 - 02-03-2018

  Asielzoeker – Albanië – gerechtelijke procedure in Albanië – corruptie – nieuwe stukken overgemaakt aan het CGVS – stukken werden niet vertaald door CGVS – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.597 - 01-03-2018

  Asielzoeker – Palestijnse origine – geboren en getogen in de Verenigde Arabische Emiraten – geen toepassing art. 1 D Vluchtelingenverdrag – geen gegronde vrees – geen concrete elementen – weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.436 - 28-02-2018

  Inreisverbod – art. 74/11 Vw. – openbare orde – gevangenisstraf met uitstel – probatievoorwaarden – gevaar voor openbare orde niet geweken - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.210 - 23-02-2018

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – actualisatie – kostprijs medicatie in herkomstland – financiële toegankelijkheid tot noodzakelijke behandeling – geen onderzoek naar daadwerkelijke kostprijs – schending formele motiveringsplicht en zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

Pagina's