Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad van State - P.17.1244.F - 27-12-2017

  Detentie – art. 74/5 Vw. – asielaanvraag aan de grens - individueel onderzoek – gegrond - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 197.363 - 27-12-2017

  BGV – detentie – UDN – geen termijn voor vrijwillig vertrek - art. 74/14 – risico op onderduiken – geen objectieve wettelijke criteria – gebrek aan uiteenzetting – Al Chodor – MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 197.201 - 22-12-2017

  Humanitair visum – type D – Somalië – art 3 EVRM – geen positieve verplichting om vreemdelingen toe te laten tot Belgisch grondgebied – extraterritorialiteit – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 197.311 - 22-12-2017

  Beëindiging verblijf – openbare orde – art. 44bis Vw. - art. 8 EVRM – belangenafweging – Boultif/Üner-criteria – drugsmisdrijven – maatschappelijke impact – kenbare beoordeling van persoonlijk gedrag van verzoeker – niet kennelijk onredelijk - verwerping

 • Grondwettelijk Hof - 148/2017 - 21-12-2017

  Strafrecht - Strafrechtspleging - Hervormingen («Potpourri II-wet») – strafuitvoeringsmodaliteiten - voorwaardelijke en voorlopige invrijheidsstelling – vreemdelingen zonder wettig verblijf

 • Hof van Justitie - C-442/16 - 20-12-2017

  (Florea Gusa t. minister for Social Protection, Ierland, Attorney General) Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2004/38/EG – Persoon die een zelfstandige activiteit heeft beëindigd – Behoud van de status van zelfstandige – Recht van verblijf – Wettelijke regeling van een lidstaat volgens welke de toekenning van een uitkering voor werkzoekenden is voorbehouden aan personen die het recht van verblijf op het grondgebied van die lidstaat hebben

 • Hof van Cassatie - P.17.1192.F - 20-12-2017

  Dublin III – Soedan – geen asiel aangevraagd – detentie – art. 18 Dublin III – art. 20 Dublin III – gegrond - cassatie

 • Hof van Justitie - C-372/16 - 20-12-2017

  (Soha Sahyouni t. Raja Mamisch) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Verordening (EU) nr. 1259/2010 – Nauwere samenwerking op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed – Erkenning van een door een religieuze rechtbank in een derde land uitgesproken buitengerechtelijke echtscheiding – Werkingssfeer van verordening nr. 1259/2010

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 60342/16 - 19-12-2017

  (A t. Zwitserland) Artikel 3 EVRM (verbod op foltering en vernederende en onmenselijke behandeling) – geen schending – artikel 2 EVRM (recht op leven) – geen schending - verwijdering naar Iran – Bekering tot het Christendom

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 196.569 - 14-12-2017

  Aanvraag tot vestiging of verkrijgen status langdurig ingezetene – verblijf als student – statuutswijziging arbeidsmigrant – BGV – art. 39/79 Vw. – geen BGV tijdens beroepstermijn – vernietiging BGV – art. 15bis Vw. – stabiele, regelmatige en toereikende bestaansmiddelen – eigen inkomsten? - prejudiciële vraag aan HvJ

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 196.662 - 14-12-2017

  BGV – bijlage 13septies – UDN – art. 8 EVRM – art. 24 EU-Handvest - moeder opgepakt los van haar gezin – belang van het kind – belangenafweging - slechts theoretische motivering – MTHEN - schorsing

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 26431/12; 26742/12; 44057/12 en 60088/12 - 14-12-2017

  (Orlandi e.a. t. Italië) Artikel 8 EVRM (recht op familie- en privéleven) – schending – homohuwelijk afgesloten in het buitenland – inschrijving burgerlijke stand

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 196.558 - 14-12-2017

  Aanhouding aan de grens – vals paspoort – asielaanvraag – niet-inoverwegingname – erkend als vluchteling in Griekenland – UDN – art. 3 EVRM – omstandigheden in Griekenland – MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 196.611 - 14-12-2017

  BGV – art. 74/13 Vw. – rekening houden met gezondsheidstoestand op moment nemen bestreden beslissing – verwijzing naar 9ter beslissing volstaat niet – abstractie van de realiteit - vernietiging

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 17/5113/A en 17/5620/A - 13-12-2017

  DMH – dringende medische hulp - medisch visum C geen voorwaarde voor DMH - medische kosten van toerist - medische kosten tijdens legaal kort verblijf - maatschappelijke dienstverlening - gegrond

 • Hof van Justitie - C-403/16 - 13-12-2017

  (Soufiane El Hassani t. minister Spraw Zagranicznych) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Verordening (EG) nr. 810/2009 – Artikel 32, lid 3 – Gemeenschappelijke visumcode – Beslissing tot weigering van een visum – Recht van de aanvrager om tegen die beslissing beroep in te stellen – Verplichting van een lidstaat om een voorziening in rechte te waarborgen

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 15/2903/B - 12-12-2017

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 2° WBN – ononderbroken wettelijk verblijf - bijzondere identiteitskaart – protocolkaart – art. 7bis, § 2 WBN - bewijs wettelijk verblijf – lijst in KB 14 januari 2013 - toelating of machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden – hiërarchie der rechtsnormen – gegrond – nationaliteit toegekend

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 196.393 - 11-12-2017

  Asielzoeker – onbepaalde nationaliteit – Palestijnse origine – Gaza – verblijf in Algerije – art. 1 D Vluchtelingenconventie niet van toepassing – Algerije buiten mandaatgebied UNRWA – ongeloofwaardige verklaringen - weigering

 • Hof van Justitie - C-636/16 - 07-12-2017

  (Wilber López Pastuzano t. Delegación del Gobierno en Navarra) Prejudiciële verwijzing – Status van langdurig ingezeten derdelanders – Richtlijn 2003/109/EG – Artikel 12 – Vaststelling van een besluit tot verwijdering ten aanzien van een langdurig ingezetene – In aanmerking te nemen factoren – Nationale regeling – Niet-inaanmerkingneming van die factoren – Verenigbaarheid

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 8138/16 - 07-12-2017

  (S.F. en andere t. Bulgarije) Artikel 3 EVRM (verbod op foltering en vernederende en onmenselijke behandeling) – schending ten aanzien van de minderjarige kinderen – geen daadwerkelijke interne rechtsmiddelen – kwetsbaarheid van minderjarigen – artikel 22 VN-Kinderrechtenverdrag

Pagina's