Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.823 - 16-05-2018

  Art. 9ter Vw. – rekening houden met medische stukken in dossier – stukken bijgebracht tijdens UDN-procedure voor RvV – maken deel uit van administratief dossier – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.815 - 15-05-2018

  Asielzoeker – Ethiopië – HIV-positief – tolk – op voorhand om niet-Ethiopische tolk Amhaars gevraagd – verhoor in het Engels – opmerkingen over Engels in gehoorverslag – samenwerkingsplicht CGVS – onzorgvuldigheid - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.688 - 09-05-2018

  Gezinshereniging – ascendent van een Unieburger – art. 40bis Vw. – ten laste – afhankelijkheidsrelatie – bewijs van onvermogen – soepel opstellen – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.707 - 09-05-2018

  Asielzoeker – Syrië – geen geloof aan nationaliteit – Libanees paspoort – visum aangevraagd voor Italië – nationaliteit niet met zekerheid vast te stellen – gebrekkig onderzoek – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.723 - 09-05-2018

  Erkend vluchteling – Afghanistan – intrekking vluchtelingenstatus – art. 55/3/1, § 2, 2° Vw. – teruggekeerd naar Kabul – medische situatie broer – persoonlijk gedrag – intern vestigingsalternatief – vage en gebrekkige verklaringen – bevestiging intrekking

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.685 - 08-05-2018

  Dublin III – Italië – BGV – termijn van 6 maanden voor overdracht – verlenging termijn – aanvechtbare administratieve beslissing – art. 29, lid 2 Dublin III-Vo. - onderduiking – verzuim schriftelijke beslissing te nemen – beginsel van behoorlijk bestuur – motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.659 - 08-05-2018

  Asielzoeker – Irak – bewijslast – profiel niet in twijfel getrokken – individuele omstandigheden – geen vertaling stukken voorzien – art. 48/7 Vw. - vernietiging

 • Arbeidshof / Luik - - - 08-05-2018

  Erkenning – Echtscheiding – Verstoting – Talak – Polygamie – Overlevingspensioen – Belgisch-Marokkaans Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid – Artikel 57, § 2, 3° WIPR – Oud artikel 570 Ger.W. – Respect voor de rechten van verdediging – Openbare orde

 • Hof van Justitie - C-82/16 - 08-05-2018

  (K. A., M. Z., M. J., N. N. N., O. I. O., R. I., B. A. t. Belgische Staat) Prejudiciële verwijzing – Grenscontroles, asiel en immigratie – Artikel 20 VWEU – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikelen 7 en 24 – Richtlijn 2008/115/EG – Artikelen 5 en 11 – Derdelander tegen wie een inreisverbod is uitgevaardigd – Verblijfsaanvraag met het oog op gezinshereniging met een burger van de Europese Unie die zijn recht op vrij verkeer nooit heeft uitgeoefend – Weigering de aanvraag te behandelen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.658 - 08-05-2018

  Asielzoeker – meervoudige - Irak – nieuwe elementen – christen – verregaande onkunde over christendom – gehuwd met moslim – niet-praktiserend – inconsistent met landeninformatie – kinderen gedoopt in België – perceptie –bewering dat bekering kan herroepen worden - laconieke houding CGVS – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.684 - 08-05-2018

  Dublin III – Schengenvisum type C uitgereikt door Italië – verlenging termijn overdracht – onderduiking - art. 29 Dublin III-Vo. – art 47 EU-Handvest – hoorrecht – verzuim om schriftelijke beslissing te nemen - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.583 - 07-05-2018

  Asielzoeker – Kameroen – Engelstalig – sociale discriminatie – situatie voor Engelstaligen zorgwekkend - vrees voor vervolging dient in concreto aangetoond te worden – weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.524 - 04-05-2018

  Asielzoekster – Afghanistan – onderzoeksplicht – voorgelegde bewijsstukken – contact opnemen met internationale organisaties waarvoor verzoekster heeft gewerkt – contactgegevens gekend - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.547 - 04-05-2018

  Gezinshereniging – art. 43, §1, 2° Vw – openbare orde – actuele bedreiging – belangenafweging – rekening houden met specifieke elementen van de zaak –materiële motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.506 - 04-05-2018

  BGV – hangende beroepsprocedure in 9bis zaak – niet schorsend – UDN beroep mogelijk bij gedwongen tenuitvoerlegging – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.523 - 04-05-2018

  Asielzoeker – Afghanistan – opleiding in madrassa – geen vragen gesteld over activiteiten van verzoeker op de madrassa en de madrassa zelf – minderjarige – gedragsproblemen – verslag jeugdpsychiater – brainwash – grenzen ondervraging tijdens terechtzitting – nieuw gehoor noodzakelijk - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.425 - 03-05-2018

  Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – openbare orde – drugsfeiten – strafrechtelijke veroordelingen – art. 43, §1, 2° Vw. - HvJ 23 november 2010, C-145/09, Tsakouridis - HvJ 27 oktober 1977, C-30/77, Bouchereau – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.428 - 03-05-2018

  Gezinshereniging – niet-inoverwegingname – MB tot terugwijzing – nieuwe wet 24 februari 2017 – geen mogelijkheid tot opschorting of intrekking/opheffing van dit MB – art. 44decies Vw. – prejudiciële vraag aan GwH

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.468 - 03-05-2018

  Asielzoekster – China – op legale manier gereisd – 6 maanden gewacht alvorens asiel aan te vragen – ongeloofwaardig – geen systematische vervolging christenen - weigering

 • Hof van Justitie - C-331/16 en C-366/16 - 02-05-2018

  (K. t. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en H. F. t. Belgische Staat) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Europese Unie – Recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten – Richtlijn 2004/38/EG – Artikel 27, lid 2, tweede alinea – Beperking van het inreisrecht en van het verblijfsrecht om redenen van openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid – Verwijdering van het grondgebied om redenen van openbare orde of openbare veiligheid – Gedrag dat een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormt – Persoon van wie de asielaanvraag is afgewezen om redenen vallend onder artikel 1, afdeling F, van het Verdrag van Genève of onder artikel 12, lid 2, van richtlijn 2011/95/EU – Artikel 28, lid 1 – Artikel 28, lid 3, onder a) – Bescherming tegen verwijdering – Verblijf in de lidstaat van ontvangst gedurende de laatste tien jaar – Dwingende redenen van openbare veiligheid – Begrip

Pagina's