Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.667 - 10-07-2018

  Asielzoeker- onbepaalde nationaliteit – Palestijnse origine – Westelijke Jordaanoever – intern vestigingsalternatief – geen informatie – actualisering landeninformatie - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.633 - 09-07-2018

  Art. 9bis Vw. – buitengewone omstandigheden – langdurig verblijf – recente meerderjarigheid –verantwoordelijkheid van de ouders - bewust genesteld in illegaal verblijf – handelen door ouders niet uitgesloten als buitengewone omstandigheid in art. 9bis Vw. – kennelijk onredelijk - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.607 - 06-07-2018

  Gezinshereniging – einde verblijf – huwelijksakte niet rechtsgeldig - schijnhuwelijk – artikel 27 van het WIPR – de plano erkenning - weigering erkenning buitenlandse huwelijksakte door ambtenaar burgerlijke stand – geen gezag van gewijsde - beroep familierechtbank – huwelijk wel erkend voor visum gezinshereniging - kennelijk onredelijk – ingestelde beroep niet afgewacht – redelijkheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.596 - 06-07-2018

  Inreisverbod – twee jaar - art. 74/11 Vw. – duur inreisverbod – disproportioneel – slechts drie dagen langer dan toegelaten verbleven – evenredigheidsbeginsel – vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 86/2018 - 05-07-2018

  Sociaal recht - Sociale zekerheid - Recht op maatschappelijke integratie - 1. Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie - 2. Gemeenschapsdienst

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.534 - 05-07-2018

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – levenslange inname medicijn – beschikbaarheid in 1 ziekenhuis in Nigeria – mogelijkheid voor verzoekster – niet onderzocht – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.540 - 05-07-2018

  Derdelands student – art. 61 Vw. - niet-verlenging A-kaart – BGV – twee examenperiodes gemist – doktersattest voor een van de periodes – één van de motieven volstaat – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.545 - 05-07-2018

  Weigering verlenging termijn BGV – aanvechtbare rechtshandeling – art. 39/1 Vw. – art. 74/14 Vw. - schoolgaande kinderen – omzendbrief 29 april 2003 – vernietiging

 • Hof van Justitie - C-213/17 - 05-07-2018

  (X t. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie) Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Bepaling van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend – Artikelen 17, 18, 23 en 24 – Eerder ingeleide, nog lopende procedure voor internationale bescherming in een lidstaat – Nieuw verzoek in een andere lidstaat – Geen terugnameverzoek binnen de gestelde termijnen – Overlevering van de betrokken persoon met het oog op strafrechtelijke vervolging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.583 - 05-07-2018

  Gezinshereniging - ouder van Unieburger - uitsluiting vluchtelingenstatus in Nederland – art. 1 F Vluchtelingenverdrag - ongewenstverklaring in Nederland – openbare orde – art. 43 Vw. – persoonlijk gedrag – individuele beoordeling - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.498 - 04-07-2018

  Asielzoekster – Irak – echtgenoot vrijwillig teruggekeerd naar Irak – geen contact meer – verzoekster dient actueel te worden beschouwd als een alleenstaande vrouw met kinderen – subsidiaire bescherming – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.484 - 03-07-2018

  Asielzoeker – minderjarige – Zimbabwe – banden familie met oppositiepartij MDC – politieke situatie gewijzigd – geen actuele informatie - vernietiging

 • Raad van State - 242.039 - 02-07-2018

  Asielzoekster – art. 8 KB 21 december 2006 – taal van de stukken – art. 39/18 Vw. – geen verbod, maar mogelijkheid om stukken niet in overweging te nemen – kennis taal – art. 39/21 Vw. – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.400 - 02-07-2018

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – multidisciplinaire opvang in bepaald centrum noodzakelijk – daadwerkelijke beschikbaarheid – documentatie – motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad van State - 242.038 - 02-07-2018

  Art. 9ter Vw. – onontvankelijk – vormvoorwaarden standaard medisch getuigschrift – gegevens in medisch verslag als bijlage – voldoende identificeerbare link – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.241 - 28-06-2018

  Asielzoeker – Irak – ongeloofwaardige verklaringen – geen steun in administratief dossier – voldoende informatie gegeven – nieuwe elementen – identiteitskaart ernstige aanwijzing – toekenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.172 - 28-06-2018

  Asielzoeker – Irak – recente herkomst – medewerkingsplicht – ontslaat CGVS niet van onderzoeksplicht – afkomst niet ter discussie, enkel recent verblijf – subsidiaire bescherming niet onderzocht - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-512/17 - 28-06-2018

  (HR in tegenwoordigheid van: KO, Prokuratura Rejonowa Poznań Stare Miasto w Poznaniu) Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening (EG) nr. 2201/2003 – Artikel 8, lid 1 – Gewone verblijfplaats van een kind – Zuigeling – Beslissende omstandigheden voor de bepaling van deze verblijfplaats

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.112 - 28-06-2018

  NBMV – niet-begeleide minderjarige – art. 61/15 Vw. - duurzame oplossing – bevel tot terugbrenging – bijlage 38 – GwH 18 juli 2013, nr. 106/2013 – hoger belang van het kind – eenheid gezin – hereniging met moeder in herkomstland – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.211 - 28-06-2018

  Asielzoeker – Irak – UNHCR Refugee Certificate – erkend als vluchteling in Syrië door UNHCR – geen automatische toekenning – individueel onderzoek – rekening houden met alle relevante elementen – bijzondere aandacht voor erkenning door UNHCR – geen stappen gezet door CGVS om meer informatie krijgen over omstandigheden van de erkenning – mogelijkheid om nadere inlichtingen te verkrijgen bij UNHCR – praktische moeilijkheden – minstens een poging doen – volledige feitenvinding - vernietiging

Pagina's