Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 34999/16 - 07-12-2017

  (D.L. t. Oostenrijk) Geen schending artikel 2 (recht op leven) of artikel 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – uitlevering van Servische onderdaan vanuit Oostenrijk naar Kosovo – vendetta en bescherming door de Staat – detentieomstandigheden in Kosovo

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 34999/16 - 07-12-2017

  (D.L. t. Oostenrijk) Geen schending artikel 2 (recht op leven) of artikel 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – uitlevering van Servische onderdaan vanuit Oostenrijk naar Kosovo – vendetta en bescherming door de Staat – detentieomstandigheden in Kosovo

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 196.233 - 06-12-2017

  Asielzoekers – LSP – nieuwe elementen voorgelegd – schrijven UNHCR – verzoekers teruggevonden in Amayesh IV vluchtelingendatabank – voordeel van de twijfel – Afghanen geregistreerd in Iran – verlies verblijfsstatus bij verlaten land - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 196.214 - 06-12-2017

  Art. 9bis Vw. – beslissing ongegrond vernietigd door RvV – nieuwe beslissing onontvankelijk – gezag van gewijsde – dubbel onderzoek - twee onderscheiden beslissingen - miskenning - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 196.045 - 01-12-2017

  Gezinshereniging – ouder van minderjarig Belgisch kind – art. 42quater Vw. – begeleiden of vervoegen – gezinscel – samenwonen strikt genomen niet vereist – affectieve en financiële banden - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 196.024 - 30-11-2017

  Asielzoeker – Afganistan - LSP – art. 39/73, § 2 Vw. – CGVS niet ter terechtzitting verschenen – art. 39/59, § 2 Vw. – nieuwe documenten – verwestering - actuele rapporten Kabul – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 196.023 - 30-11-2017

  Asielzoeker – Afganistan - LSP – art. 39/73, § 2 Vw. – CGVS niet ter terechtzitting verschenen – art. 39/59, § 2 Vw. – nieuwe documenten – verwestering - actuele rapporten Kabul – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 196.013 - 30-11-2017

  Asielzoekers – Irakese man – Ethiopische vrouw – bekeerd tot orthodoxe christendom – geen abstractie maken van gemengd huwelijk – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 195.919 - 30-11-2017

  Art. 9bis Vw. – vrijstelling retributie door BJB – administratieve bijdrage - aanvraag onontvankelijk verklaard door stad - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 195.818 - 28-11-2017

  BGV – vasthouding – bijlage 13septies – UDN – art. 51/4 Vw. – taal onderzoek asielaanvraag –daaropvolgende beslissing – lex specialis – MTHEN - schorsing

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 1009/16 - 28-11-2017

  (Boudraa t. Turkije) Schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – Algerijnse migrant in Turkije – slechte detentieomstandigheden

 • Raad van State - 239.974 - 28-11-2017

  BGV – art. 8 EVRM – belangenafweging – niet uitdrukkelijk weergegeven in bestreden beslissing - geen bijzondere motiveringsplicht – vernietiging

 • Raad van State - 239.984 - 28-11-2017

  Gezinshereniging – Belgische adoptiemoeder – ten laste zijn in land van herkomst – afstammingsband pas in België ontstaan – art. 40ter Vw – begeleiden of vervoegen – geen uitzondering voorzien door wetgever – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 195.616 - 27-11-2017

  Asielzoeker – onbepaalde nationaliteit – Palestijnse origine – geregistreerde vluchteling bij UNRWA – art. 1 D Vluchtelingenconventie – art. 55/2 Vw. – art. 3 EVRM – situatie in Gazastrook – mogelijkheid tot terugkeer naar Gaza – geen veilige en normale reisweg – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 195.577 - 27-11-2017

  Art. 9ter Vw. – Nigeria – adequate behandeling – toegankelijkheid – rekening houden met kost medicatie, aanwezigheid sociaal en familiaal netwerk en afstand om toegang te hebben tot nodige zorg – geografische beperkingen – geïndividualiseerd onderzoek - EHRM 13 december 2016, Paposhvili t. België - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 195.630 - 27-11-2017

  Bedienaar erkende eredienst – imam - aanvraag machtiging tot onbeperkt verblijf – verblijf uitdrukkelijk beperkt tot de duur van de missie als bedienaar eredienst en dus tijdelijk van aard – art. 9 en 13 Vw. – discretionaire bevoegdheid – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 195.580 - 27-11-2017

  Inreisverbod – Unieburger – 8 jaar – art. 44nonies Vw. – ernstige bedreiging openbare orde of nationale veiligheid – concrete omstandigheden – evenredigheidsbeginsel – proportioneel – inreisverbod geldt voor Belgisch grondgebied – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 195.551 - 27-11-2017

  BGV – geen termijn – risico op onderduiken – detentie – terugleiding naar de grens – UDN – art. 8 EVRM – legaal verblijvende halfbroer – geen belangenafweging – bijkomende afhankelijkheid – nauwkeurig onderzoek – MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 195.525 - 24-11-2017

  Derdelands student – BGV – studies op overdreven wijze verlengen – art. 61 Vw. – art. 103/2 Vb. – opties niet cumulatief – niet kennelijk onredelijk – art. 8 EVRM – verwerping

 • Hof van Cassatie - C.16.0538.N en C.16.0544.N - 23-11-2017

  Nationaliteit – schijnhuwelijk – nietigverklaring – art. 146bis BW – art. 23/1 WBN – fraus omnia corrumpit - minderjarige kinderen kunnen in casu niet als daders worden aanzien – vervallenverklaring nationaliteit moeder – gedeeltelijke vernietiging

Pagina's