Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 185.730 - 21-04-2017

  Beslissing tot binnenkomstweigering met terugdrijving – asielzoeker – bijlage 11ter – Sierra Leone – verzoeker vrijgelaten – geen impliciete intrekking van de beslissing – van rechtswege gelijkgesteld met een BGV – art. 3 EVRM – homoseksuele geaardheid – asielrelaas niet geloofwaardig – verwerping

 • Raad van State - 237.959 - 20-04-2017

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – depressie en PTSS – ambtenaar-geneesheer vrij in zijn beoordeling van medische elementen – vrije appreciatiebevoegdheid – geen verplichtingen beweegredenen voor motieven te zoeken buiten beoordelingsbevoegdheid – cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 185.649 - 20-04-2017

  Gezinshereniging – ouder van een Belgisch kind – BGV – art. 40ter Vw. – art. 8 EVRM – gezinscel – affectieve en financiële banden - verwerping

 • Hof van beroep / Gent - 2015/AR/1954 - 20-04-2017

  Staatloze – Palestijnse origine – art. 1 Verdrag van New York 1954 betreffende de Status van Staatlozen – erkenning als vluchteling sluit belang erkenning als staatloze niet uit – Palestijnse nationaliteit – Montevideo Conventie – internationaal gewoonterecht – bepaald grondgebied – niet-betwist grondgebied geen voorwaarde - permanente bevolking – regering – capaciteit om relaties aan te gaan met andere staten – gebrek aan officiële erkenning door België geen pijnpunt – Cass. 23 januari 2017 – gegrond - geen erkenning als staatloze

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 185.549 - 19-04-2017

  Unieburger – werkzoekende – reële kans op tewerkstelling – art. 50, § 2 Vb. – aansluiting bij VDAB – gedurende beperkte periode gewerkt – niet kennelijk onredelijk – verwerping

 • Kamer van Inbeschuldigingstelling - 2017/1286 - 18-04-2017

  Detentie – art. 7, al. 3 Vw. – art. 8 EVRM – art. 15 GW – betreden woning door politie –onschendbaarheid woning – geen gerechtelijke machtiging om woning te betreden – geen schriftelijke of impliciete toestemming – beroep gegrond - ongegrond – vrijlating

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 185.495 - 18-04-2017

  Langdurig ingezetene - tweede verblijf – art. 61/7 Vw. – geen arbeidskaart of vrijstelling overgemaakt – beroepskaart geweigerd – beroep niet afgewacht – DVZ moet wettelijke termijn respecteren – ongegrond – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 185.512 - 18-04-2017

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – BGV – buitengewone omstandigheden – medische elementen – loutere verwijzing naar 9ter procedure – 9ter beslissing vernietigd door RvV – retroactieve werking – opnieuw tijdelijk legaal verblijf – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 185.514 - 18-04-2017

  Gezinshereniging – ouders van een erkende vluchteling – visumaanvraag ingediend na meerderjarigheid – art. 10 Vw. kan niet worden toegepast – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 185.529 - 18-04-2017

  Gezinshereniging – art. 40ter Vw. – echtgenote van een Belg – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – werkloos – werkwilligheid – geen bewijs van werkloosheidsuitkering – art. 3 EVRM – extraterritoriale rechtsmacht – loutere betekening van administratieve beslissing - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 185.186 - 07-04-2017

  Derdelands student – art. 58 en 9 Vw. – onontvankelijk - aanvraag in België vanuit illegaal verblijf – niet gemotiveerd omtrent alle aangehaalde buitengewone omstandigheden – behandelingstermijn aanvraag visum D – vermelding op website DVZ – schoolvakantie te kort - schending motiveringspicht – vernietiging

 • Kamer van Inbeschuldigingstelling - 2017/1186 - 05-04-2017

  Detentie – art. 71, al. 1 Vw. – nieuwe beslissing vervangt vorige beslissing – zonder voorwerp

 • Hof van Justitie - C-544/15 - 04-04-2017

  (Sahar Fahimian t. Bundesrepublik Deutschland) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid – Richtlijn 2004/114/EG – Artikel 6, lid 1, onder d) – Voorwaarden voor de toelating van derdelanders – Weigering van toelating – Begrip ‚bedreiging voor de openbare veiligheid’ – Beoordelingsmarge

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 3869/07 - 04-04-2017

  (Thuo t. Cyprus) Schending artikel 3 EVRM (procedureel vlak) – verbod van foltering en onmenselijke en vernederende behandeling – positieve verplichting – daadwerkelijk onderzoek– – te oppervlakkig onderzoek door nationale rechters – schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 39061/11 - 04-04-2017

  (Thimothawes t. België) Geen schending artikel 5 EVRM (recht op vrijheid en veiligheid) – systematische detentie van asielzoeker aan de grens – kwetsbaarheid – psychologische opvolging – afwijkende opinies

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 184.913 - 31-03-2017

  Visumaanvraag – UDN - kort verblijf - humanitair visum – visum type C – Syrië – belang – HvJ 7 maart 2017, C-638/16, X en X t. België – art. 25 Visumcode niet van toepassing – geen verplichting voor DVZ om aanvraag te herkwalificeren tot visumaanvraag lang verblijf - art. 9 Vw. – gebrek aan belang - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 184.983 - 31-03-2017

  Art. 9ter Vw. – BGV – art. 3 EVRM – EHRM 13 december 2016, Paposhvili t. België – in concreto onderzoek – beschikbaarheid en toegankelijkheid van behandeling in herkomstland – gegrond - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 185.044 - 31-03-2017

  Art. 9ter Vw. – BGV – UDN - art. 3 EVRM – EHRM 13 december 2016, Paposhvili t. België – ernstige verslechtering - in concreto onderzoek – beschikbaarheid en toegankelijkheid van behandeling in herkomstland – MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 184.949 - 31-03-2017

  Gezinshereniging – wettelijk partner van een Belg – art. 40ter Vw. – bestaansmiddelen – art. 60, § 7 OCMW-wet – art. 40ter stelt niet van welke soort een arbeidsovereenkomst dient te zijn – aanvullende bijstandsstelsels niet uitgesloten - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 184.884 - 30-03-2017

  Asielzoeker – onbepaalde nationaliteit – Palestijnse origine – subsidiaire bescherming in Hongarije – art. 48/5, § 4 Vw. – reële bescherming – geldigheidsduur statuut in Hongarije niet vermeld – onvoldoende bewijsmateriaal – bewijslast – vernietiging

Pagina's