Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 21055/11 - 17-04-2018

  (Pirozzi t. België) Geen schending art. 6 EVRM (recht op een eerlijk proces) – geen schending artikel 5 § 1 (recht op vrijheid en veiligheid) – Europees aanhoudingsbevel- beginsel van wederzijds vertrouwen tussen lidstaten

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 202.633 - 17-04-2018

  BGV – weigering verlenging termijn – schoolgaande kinderen – verlenging tot einde schooljaar – art. 62 Vw. – loutere verwijzing naar omzendbrief – geen verordenend karakter - belang van het kind – motivering niet draagkrachtig - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 202.551 - 17-04-2018

  Gezinshereniging – referentiepersoon Belg geworden tijdens behandelingstermijn – herkwalificering naar aanvraag op grond van art. 40ter Vw. – termijn 6 maanden – aanvang termijn op ogenblik verkrijging Belgische nationaliteit – beslissing tijdig genomen – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 202.560 - 17-04-2018

  Gezinshereniging – wettelijk samenwonende partner van een derdelander – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – art. 12bis Vw. – afgifte attest van immatriculatie door gemeente – rechtszekerheidsbeginsel – geen gerechtvaardigde verwachting dat toelating tot verblijf op ontvankelijke wijze is ingediend – geen declaratoir en constitutief karakter - verwerping

 • Hof van Justitie - C-550/16 - 12-04-2018

  (A, S t. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie) Prejudiciële verwijzing – Recht op gezinshereniging – Richtlijn 2003/86/EG – Artikel 2, aanhef en onder f) – Begrip ‚alleenstaande minderjarige’ – Artikel 10, lid 3, onder a) – Recht van een vluchteling op gezinshereniging met zijn ouders – Vluchteling die jonger dan 18 jaar is op het tijdstip van zijn aankomst op het grondgebied van de lidstaat en van indiening van zijn asielverzoek, maar meerderjarig op het tijdstip waarop het besluit wordt vastgesteld om hem asiel te verlenen en waarop hij zijn verzoek om gezinshereniging indient – Datum die bepalend is voor de beoordeling of de betrokkene een ‚minderjarige’ is

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 202.323 - 12-04-2018

  Beëindiging verblijf – BGV – intrekking vluchtelingenstatus– art. 21 Vw. – art. 3 EVRM – absoluut karakter - onderzoek – begin van bewijs leveren – gehoor niet op ernstige wijze gebruikt – niet kennelijk onredelijk - verwerping

 • Hof van Justitie - C-191/16 - 10-04-2018

  (Romano Pisciotti t. Bundesrepublik Deutschland) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikelen 18 en 21 VWEU – Uitlevering aan de Verenigde Staten van Amerika van een onderdaan van een lidstaat die gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer – Uitleveringsovereenkomst tussen de Europese Unie en die derde staat – Werkingssfeer van het Unierecht – Verbod van uitlevering dat alleen wordt toegepast wanneer het eigen onderdanen betreft – Beperking van het vrije verkeer – Rechtvaardiging op grond van de voorkoming van straffeloosheid – Evenredigheid – Op de hoogte brengen van de lidstaat van herkomst van de burger van de Unie

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 75157/14 - 10-04-2018

  (Bistieva en anderen t. Polen) Schending art. 8 EVRM (recht op gezinsleven) – detentie in aangepast centrum voor gezinnen met minderjarige kinderen – belang van het kind – detentie als uiterste maatregel – plicht om alternatieven voor detentie te overwegen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 202.192 - 10-04-2018

  Art. 9ter Vw. - risico voor het leven of de fysieke integriteit – longaandoening – vliegtuigreis – contra-indicatie – haalbaarheid in geval van terugkeer naar land van herkomst – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 202.200 - 10-04-2018

  Asielzoeker – Afghanistan – lidmaatschap taliban – art. 1 F Vluchtelingenverdrag – misdrijven tegen de menselijkheid - individuele verantwoordelijkheid – substantiële bijdrage - uitsluiting

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 202.217 - 10-04-2018

  Erkend vluchteling – intrekking status – Kameroen – geaardheid – relatie met vrouw – complexe band – verzoeker heeft CGVS niet misleid – geen valse verklaringen – geen zwart-wit verhaal – actief in holebi beweging – bevestiging vluchtelingenstatus

 • Hof van Cassatie - P.18.0291.N - 10-04-2018

  Detentie – nieuwe administratieve beslissing tot vrijheidsberoving – beroep – onwettigheid oorspronkelijke beslissing maakt ook nieuwe beslissing ongeldig - onwettige woonstbetreding - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 202.122 - 09-04-2018

  Gezinshereniging - bestreden beslissing niet volledig ter kennis gebracht – formele motiveringsplicht – wettigheid bestreden beslissing – aanvang beroepstermijn – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 202.121 - 09-04-2018

  Gezinshereniging – art. 10 Vw. – familielid van erkend vluchteling – fraus omnia corrumpit – vervalst huwelijkscertificaat – niet ipso facto intentie om te schaden of winst te behalen – art. 74/20 Vw. – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 202.084 - 05-04-2018

  BGV – detentie – UDN - art. 74/14, § 3 Vw. – risico op onderduiken – objectieve criteria – geen gekend of vast verblijfsadres – geen poging om verblijf te regulariseren – niet kennelijk onredelijk – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 201.945 - 30-03-2018

  Dublin III - Duitsland - BGV - terugnameakkoord - termijn van 6 maanden voor overdracht - verlenging termijn - onderduiking - geen woonstcontrole - adres gekend - beslissing tot verlenging termijn niet rechtsgeldig - bestreden beslissing niet uitvoerbaar

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 201.975 - 30-03-2018

  Gezinshereniging – wettelijke samenwoning – DVZ weigert wettelijke samenwoning te aanvaarden – bevoegdheidsoverschrijding – enkel duurzaamheid van relatie nagaan – incorrecte gronden - vernietiging

 • Raad van State - 241.179 - 30-03-2018

  Gezinshereniging – Belgische stiefmoeder – art. 40ter Vw. - leeftijdsvoorwaarde – jonger dan 21 op ogenblik aanvraag – ouder dan 21 jaar op ogenblik beslissing - declaratief karakter – geen onherroepelijk vastgesteld verblijfsrecht op ogenblik indienen van de aanvraag – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 201.900 - 29-03-2018

  Asielzoekers – meervoudige asielaanvraag – asielmotieven ongeloofwaardig – willekeurig geweld – gewapend conflict – woning ingenomen door leger – soennieten – situatie Bagdad – toekenning subsidiaire beschermingsstatus

 • Hof van beroep / Brussel - 2017/FA/583 - 29-03-2018

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 1° WBN – ononderbroken wettelijk verblijf - bijzondere identiteitskaart – protocolkaart – art. 7bis, § 2 WBN - bewijs wettelijk verblijf – lijst in KB 14 januari 2013 – discriminatie – gelijkheidsbeginsel – art. 10, 11 en 191 Gw. - toelating of machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden – nationaliteit toegekend

Pagina's