Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 54646/17 - 07-11-2017

  (X t. Duitsland) Geen schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – Russisch onderdaan uit Noord Caucasus – Dreiging van openbare veiligheid – Uitzetting naar Rusland – Tegenstrijdige informatie van verschillende NGO’s – verzoekschrift kennelijk ongegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 194.668 - 07-11-2017

  Asielzoeker – Somalië – minderjarige – broer erkend als vluchteling – Mahdibaan-origine – reden voor erkenning van verzoekers broer kan niet worden vastgesteld - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 194.396 - 27-10-2017

  Asielzoekster – meervoudige asielaanvraag - Soedan – veelheid aan concrete info – medische attesten, rapporten en verslagen – activiteiten sedert verlaten land van herkomst – vrouwenrechtenactiviste – zichtbare fysieke en psychische sporen van in verleden ondergane foltering en seksueel geweld – erkenning vluchtelingenstatus

 • Hof van beroep / Gent - 2016/FE/0013 - 26-10-2017

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – negatief advies OM – talenkennis - economische participatie – art. 12bis WBN – onwrikbaar documentair systeem – samentelling deeltijdse tewerkstellingsperiodes – gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 194.310 - 26-10-2017

  Unieburger - Artikel 50, §1 VerblijfsKB – bewijs Unieburgerschap – vervallen paspoort – geldig adres in België – geen politioneel verslag - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-201/16 - 25-10-2017

  (Majid Shiri, tevens bekend onder de naam Madzhdi Shiri, in tegenwoordigheid van Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl) Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Bepaling welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een derdelander bij een van de lidstaten wordt ingediend – Artikel 27 – Rechtsmiddelen – Omvang van de rechterlijke toetsing – Artikel 29 – Termijn voor overdracht – Geen uitvoering van de overdracht binnen de gestelde termijn – Verplichtingen van de verantwoordelijke lidstaat – Overgang van de verantwoordelijkheid – Vereiste van een besluit van de verantwoordelijke lidstaat

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 194.159 - 24-10-2017

  Asielzoeker – Sri Lanka – Tamil – LTTE – deelname aan manifestaties in België – geen aanleiding tot bijzondere bekendheid – art 3 EVRM - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 239.533 - 24-10-2017

  Gezinshereniging – ascendent meerderjarige Belg – termijn 6 maanden – vervaltermijn voor het nemen van de beslissing – redelijke termijn voor annulatieberoep – fairplaybeginsel – moedwilligheid – termijn van orde – art. 39/81 juncto 39/76, § 3 Vw.- verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 194.066 - 23-10-2017

  Art. 9bis Vw. – zonder voorwerp – inreisverbod - HvJ, 4 april 2017, C-225/16, Ouhrami – inreisverbod gaat pas in op ogenblik dat betrokkene het grondgebied verlaat – 9bis aanvraag kan vanuit illegaal verblijf – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 194.037 - 20-10-2017

  BGV – Soedan - asielaanvraag ingediend – UDN – belang – tenuitvoerlegging BGV van rechtswege geschorst – vasthouding – vermoeden dat tenuitvoerlegging imminent is - artikel 39/82, §4 Vw. – gebrek aan wettelijke basis – garanties – geen loutere verwijzing naar gangbare praktijk – art. 3 EVRM – MTHEN - schorsing

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 67295/10 - 19-10-2017

  (Mounir Ismail t. Nederland) Artikel 8 EVRM – recht op gezins- en privéleven – inreisverbod (ongewenstverklaring) – artikel 37 EVRM (Schrapping van de rol)

 • Hof van beroep / Gent - 2016/EV/0011 - 19-10-2017

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 2° WBN – vijf jaar ononderbroken wettelijk verblijf – art. 7bis, § 2 WBN - bewijs wettelijk verblijf – lijst in KB 14 januari 2013 – tussenperiode tussen verblijf als student en verblijf als erkende vluchteling – ongegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 193.858 - 18-10-2017

  Unieburger – EU – niet-economisch actief – beschikker van voldoende bestaansmiddelen – grote som geld op rekening – art. 40, § 4 Vw. – geen vereiste met betrekking tot de herkomst van de bestaansmiddelen – voorwaarde toegevoegd aan wet - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 193.777 - 17-10-2017

  Art. 9ter Vw. – onontvankelijk - artikel 9ter, §3, 4° Vw. en 9ter, §3, 5° Vw. – beide toepassingsgevallen sluiten elkaar uit – geen correcte feitenvinding - vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 120/2017 - 12-10-2017

  Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Verblijfsrecht - Recht op gezinshereniging - Familieleden van een Belg - Buitenlandse onderdaan met wie een Belg overeenkomstig een wet een geregistreerd partnerschap heeft gesloten - Bewijs van een duurzame en stabiele partnerrelatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 193.387 - 10-10-2017

  Dublin III – Nederland – echtgenoot in België – Afghaans huwelijkscertificaat – echtgenoot is Belg – geen formele huwelijksakte naar Belgisch recht – echtgenoot was geen Belg op ogenblik van het huwelijk – art. 46 WIPR – geldigheid huwelijk wordt bepaald op het ogenblik van het voltrekken van het huwelijk – vernietiging

 • Hof van Cassatie - S.16.0084.N - 09-10-2017

  Werkloosheidsuitkering – samenwonen – art. 110, § 3 Werkloosheidsbesluit – onder hetzelfde dak samenleven van twee of meer personen die hun huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen – economisch-financieel voordeel – taken, activiteiten en andere huishoudelijke aangelegenheden delen – verwerping

 • Raad van State - 239.325 - 09-10-2017

  Asielzoekers – bijstand tolk Azeri gevraagd voor terechtzitting bij RvV – enkel tolk Turks aanwezig op eerste zitting – zaak uitgesteld – geen tolk aanwezig op nieuwe zitting – art. 39/18 Vw. – vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Dendermonde - 2834/2017 - 06-10-2017

  Artikel 181 Sociaal Strafwetboek - niet aangegeven arbeid - zwartwerk - geen Dimona aangifte - artikel 175 Sociaal Strafwetboek - illegale arbeid - zwartwerk - buitenlandse werknemers - artikel 209 Sociaal Strafwetboek - belemmering toezicht

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 8675/15 en 8697/15 - 03-10-2017

  (N.D. en N.T. t. Spanje) Artikel 1 EVRM – push back operatie van Melilla naar Marokko – effectieve controle door Spaanse grenswacht – Spanje verantwoordelijk voor naleving van EVRM – artikel 4 Protocol nr. 4 EVRM – verbod op collectieve uitzetting– schending – artikel 13 EVRM – recht op daadwerkelijk rechtsmiddel – schending

Pagina's