Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.506 - 04-05-2018

  BGV – hangende beroepsprocedure in 9bis zaak – niet schorsend – UDN beroep mogelijk bij gedwongen tenuitvoerlegging – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.523 - 04-05-2018

  Asielzoeker – Afghanistan – opleiding in madrassa – geen vragen gesteld over activiteiten van verzoeker op de madrassa en de madrassa zelf – minderjarige – gedragsproblemen – verslag jeugdpsychiater – brainwash – grenzen ondervraging tijdens terechtzitting – nieuw gehoor noodzakelijk - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.425 - 03-05-2018

  Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – openbare orde – drugsfeiten – strafrechtelijke veroordelingen – art. 43, §1, 2° Vw. - HvJ 23 november 2010, C-145/09, Tsakouridis - HvJ 27 oktober 1977, C-30/77, Bouchereau – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.428 - 03-05-2018

  Gezinshereniging – niet-inoverwegingname – MB tot terugwijzing – nieuwe wet 24 februari 2017 – geen mogelijkheid tot opschorting of intrekking/opheffing van dit MB – art. 44decies Vw. – prejudiciële vraag aan GwH

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.468 - 03-05-2018

  Asielzoekster – China – op legale manier gereisd – 6 maanden gewacht alvorens asiel aan te vragen – ongeloofwaardig – geen systematische vervolging christenen - weigering

 • Hof van Justitie - C-331/16 en C-366/16 - 02-05-2018

  (K. t. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en H. F. t. Belgische Staat) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Europese Unie – Recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten – Richtlijn 2004/38/EG – Artikel 27, lid 2, tweede alinea – Beperking van het inreisrecht en van het verblijfsrecht om redenen van openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid – Verwijdering van het grondgebied om redenen van openbare orde of openbare veiligheid – Gedrag dat een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormt – Persoon van wie de asielaanvraag is afgewezen om redenen vallend onder artikel 1, afdeling F, van het Verdrag van Genève of onder artikel 12, lid 2, van richtlijn 2011/95/EU – Artikel 28, lid 1 – Artikel 28, lid 3, onder a) – Bescherming tegen verwijdering – Verblijf in de lidstaat van ontvangst gedurende de laatste tien jaar – Dwingende redenen van openbare veiligheid – Begrip

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 2017/340/A - 30-04-2018

  IPR - Erkenning kind door vader – weigering moeder – Ivoriaans recht – geen toestemming moeder vereist - openbare orde – art. 21 WIPR – niet fundamenteel voor openbare orde – schijnerkenning – gegrond – erkenning vaderschap

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.247 - 27-04-2018

  Asielzoeker – Afghanistan – medewerkingsplicht – onderzoek naar intern vestigingsalternatief – art. 48/5 Vw. - schoonbroer in Kaboel – vermelding op Facebook – geen bewijs van intense familieband – persoonlijke omstandigheden – relevantie – vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 63311/14 - 26-04-2018

  (Hoti t. Kroatië) Schending art. 8 EVRM (recht op privé- en familieleven) – geen schending artikel 14 EVRM (verbod van discriminatie) – staatloosheid – VN-Verdrag betreffende de status van Staatlozen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.120 - 26-04-2018

  BGV – detentie – UDN – art. 3 EVRM – Ethiopië - geen grondig onderzoek – stugge houding verzoeker – onderzoek naar algemene situatie in Ethiopië - MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.054 - 26-04-2018

  Asielzoekster – Irak – nieuwe elementen – feitelijke scheiding – echtscheidingsprocedure opgestart - alleenstaande vrouw met kinderen ten laste – soenniet – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.055 - 26-04-2018

  Asielzoeker – Irak – erkend als vluchteling in Syrië en Turkije door UNHCR – geen actuele en persoonlijke vrees – opheffing vluchtelingenstatus – art. 1 C (5) Vluchtelingenverdrag – CGVS heeft nagelaten om onderzoek te verrichten naar erkenning door UNHCR – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 202.956 - 25-04-2018

  BGV – detentie – UDN – art. 3 EVRM – geen grondig onderzoek – DVZ geeft dit in bestreden beslissing zelf toe – MTHEN - schorsing

 • Hof van Justitie - C-353/16 - 24-04-2018

  (MP tegen Secretary of State for the Home Department) Prejudiciële verwijzing – Asielbeleid – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 4 – Richtlijn 2004/83/EG – Artikel 2, onder e) – Voorwaarden om voor de subsidiairebeschermingsstatus in aanmerking te komen – Artikel 15, onder b) – Risico op ernstige schade aan de geestelijke gezondheid van verzoeker indien hij wordt teruggestuurd naar zijn land van herkomst – Persoon die in zijn land van herkomst aan foltering is blootgesteld

 • Raad van State - 241.290 - 24-04-2018

  Asielzoeker – landeninformatie Irak – anonieme bronnen – art. 26 KB 11 juli 2003 – beslissing niet gesteund op door verzoeker gewraakte passages – verwijzingen naar concrete e-mails of telefoongesprekken – anonieme bronnen niet verboden – identiteit bronnen moet niet worden meegedeeld - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 202.815 - 23-04-2018

  Gezinshereniging – ouder van een minderjarige Belg – negatief advies inzake wettelijke samenwoning met moeder van het kind – art. 40ter Vw. – geboorteakte als bewijs verwantschap – geen wettelijke basis - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 202.817 - 23-04-2018

  Humanitair visum – type D – zus erkend als vluchteling in België – art. 9 en 13 Vw. – motivering – art. 3 EVRM – geen positieve verplichting – art. 8 EVRM - niet kennelijk onredelijk - verwerping

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 46240/15 - 19-04-2018

  (A.S. t. Frankrijk) Geen schending art. 3 EVRM (verbod van foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – uitwijzing naar Marokko – geen risico op foltering van verdachte van terrorisme in Marokko – schending artikel 34 EVRM (medewerking met het Hof) – te snelle uitwijzing – effectieve uitwijzing ondanks voorlopige maatregel (art. 39 procedurereglement)

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 202.671 - 18-04-2018

  BGV – detentie – UDN – art. 3 en 8 EVRM – geen grondig onderzoek – DVZ geeft dit in bestreden beslissing zelf toe – MTHEN - schorsing

 • Hof van Justitie - C‑316/16 en C‑424/16 - 17-04-2018

  (B t. Land Baden-Württemberg en Secretary of State for the Home Department t. Franco Vomero) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Europese Unie – Recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten – Richtlijn 2004/38/EG – Artikel 28, lid 3, onder a) – Verhoogde bescherming tegen verwijdering – Voorwaarden – Duurzaam verblijfsrecht – Verblijf in het gastland gedurende de tien jaar voorafgaande aan het besluit tot verwijdering van het grondgebied van de betrokken lidstaat – Periode van gevangenschap – Gevolgen met betrekking tot het ononderbroken karakter van het verblijf van tien jaar – Verband met de algehele beoordeling van een band van integratie – Tijdstip waarop die beoordeling plaatsvindt en de criteria waarmee daarbij rekening moet worden gehouden

Pagina's