Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad van State - 239.974 - 28-11-2017

  BGV – art. 8 EVRM – belangenafweging – niet uitdrukkelijk weergegeven in bestreden beslissing - geen bijzondere motiveringsplicht – vernietiging

 • Raad van State - 239.984 - 28-11-2017

  Gezinshereniging – Belgische adoptiemoeder – ten laste zijn in land van herkomst – afstammingsband pas in België ontstaan – art. 40ter Vw – begeleiden of vervoegen – geen uitzondering voorzien door wetgever – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 195.616 - 27-11-2017

  Asielzoeker – onbepaalde nationaliteit – Palestijnse origine – geregistreerde vluchteling bij UNRWA – art. 1 D Vluchtelingenconventie – art. 55/2 Vw. – art. 3 EVRM – situatie in Gazastrook – mogelijkheid tot terugkeer naar Gaza – geen veilige en normale reisweg – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 195.577 - 27-11-2017

  Art. 9ter Vw. – Nigeria – adequate behandeling – toegankelijkheid – rekening houden met kost medicatie, aanwezigheid sociaal en familiaal netwerk en afstand om toegang te hebben tot nodige zorg – geografische beperkingen – geïndividualiseerd onderzoek - EHRM 13 december 2016, Paposhvili t. België - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 195.630 - 27-11-2017

  Bedienaar erkende eredienst – imam - aanvraag machtiging tot onbeperkt verblijf – verblijf uitdrukkelijk beperkt tot de duur van de missie als bedienaar eredienst en dus tijdelijk van aard – art. 9 en 13 Vw. – discretionaire bevoegdheid – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 195.580 - 27-11-2017

  Inreisverbod – Unieburger – 8 jaar – art. 44nonies Vw. – ernstige bedreiging openbare orde of nationale veiligheid – concrete omstandigheden – evenredigheidsbeginsel – proportioneel – inreisverbod geldt voor Belgisch grondgebied – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 195.551 - 27-11-2017

  BGV – geen termijn – risico op onderduiken – detentie – terugleiding naar de grens – UDN – art. 8 EVRM – legaal verblijvende halfbroer – geen belangenafweging – bijkomende afhankelijkheid – nauwkeurig onderzoek – MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 195.525 - 24-11-2017

  Derdelands student – BGV – studies op overdreven wijze verlengen – art. 61 Vw. – art. 103/2 Vb. – opties niet cumulatief – niet kennelijk onredelijk – art. 8 EVRM – verwerping

 • Hof van Cassatie - C.16.0538.N en C.16.0544.N - 23-11-2017

  Nationaliteit – schijnhuwelijk – nietigverklaring – art. 146bis BW – art. 23/1 WBN – fraus omnia corrumpit - minderjarige kinderen kunnen in casu niet als daders worden aanzien – vervallenverklaring nationaliteit moeder – gedeeltelijke vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 195.323 - 23-11-2017

  Asielzoeker – Burundi - COI - grootschalige mensenrechtenschendingen – prima facie erkenning in hoofde van Burundese asielzoekers – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 195.308 - 22-11-2017

  Erkende vluchteling – Sierra Leone – intrekking vluchtelingenstatus – anonieme klikbrieven – erkenning omwille van seksuele geaardheid – bevallen van een dochter – art. 57/6 Vw. – art. 55/3/1 Vw. – intrekking vluchtelingenstatus bevestigd – subsidiaire bescherming geweigerd

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 195.275 - 21-11-2017

  Asielzoeker – Colombia – probleem met bendes – laattijdige asielaanvraag – verklaringen onvoldoende – intern vestigingsalternatief Bogota - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 195.228 - 20-11-2017

  Asielzoeker – Irak – Bagdad – willekeurig geweld in Bagdad niet dermate hoog – geen reëel risico op ernstige schade louter door aanwezigheid – persoonlijke omstandigheden - HvJ 17/02/2009, C-465/07, Elgafaji – weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 195.227 - 20-11-2017

  Asielzoeker – Irak – Bagdad – willekeurig geweld in Bagdad niet dermate hoog – geen reëel risico op ernstige schade louter door aanwezigheid – persoonlijke omstandigheden - HvJ 17/02/2009, C-465/07, Elgafaji – weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 195.185 - 17-11-2017

  Art. 9ter Vw. – dementie – niet enkel medicamenteuze behandeling – standaard medisch getuigschrift – model – mantelzorg – onzorgvuldig – vernietiging

 • Hof van Justitie - C-165/16 - 14-11-2017

  (Toufik Lounes t. Secretary of State for the Home Department) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikel 21 VWEU – Richtlijn 2004/38/EG – Begunstigden – Dubbele nationaliteit – Burger van de Unie die de nationaliteit van de gastlidstaat heeft verkregen met behoud van zijn oorspronkelijke nationaliteit – Verblijfsrecht, in deze lidstaat, van een staatsburger van een derde staat die familielid van de burger van de Unie is

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 194.907 - 13-11-2017

  Dublin III – Italië – verzwaarde kwetsbaarheid – verzoeker lijdt aan hepatitis B – gezondheidstoestand – specifieke noden – AIDA-rapport - EHRM 4 november 2014, nr. 29217/12, Tarakhel t. Zwitserland – art. 3 EVRM - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 194.933 - 13-11-2017

  Asielzoeker – China – aanhanger Yinxinchengyi huiskerk – zonder problemen paspoort bekomen – vrijheid van religieus geloof - lacuneuze kennis – laattijdige asielaanvraag - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 194.856 - 10-11-2017

  BGV – detentie – bijlage 13septies – art. 8 en 13 EVRM – hoorrecht – art. 74/13 Vw. – informatie aangereikt – schending hoorplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 194.814 - 10-11-2017

  Gezinshereniging – echtgenoot van een Unieburger – art. 21 WIPR – geen erkenning huwelijk – polygamie – Nederlandse referentiepersoon woonde wettelijk samen met iemand anders op ogenblik huwelijk – wettelijke samenwoning in België in Nederland niet gelijkgesteld met huwelijk – geen huwelijksbeletsel – wettelijke samenwoning houdt van rechtswege op door huwelijk – art. 8 EVRM – vernietiging

Pagina's