Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 198.431 - 23-01-2018

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – PTSD - ontvankelijk verklaren aanvraag houdt niet in dat erkend wordt dat aandoening voldoende ernstig is – art. 9ter, § 3, 4° Vw. bestond nog niet op ogenblik aanvraag – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 198.310 - 22-01-2018

  Gezinshereniging – kind van een Belg – ten laste zijn – geen negatief bewijs leveren van feit dat verzoeker niet over uitkering of andere inkomsten geniet – bewijs van onvermogen is bijkomstig – geen opmerkingen gemaakt over ten laste zijn - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 198.295 - 22-01-2018

  Asielzoeker – Somalië – vrouw en kinderen erkend als vluchteling in België - eerste land van asiel – subsidiaire bescherming in Italië – eenheid van gezin – asielprocedure heeft niet tot doel om het recht op eerbiediging van het gezinsleven te bevestigen – geen vervanging van procedure gezinshereniging – weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 198.305 - 22-01-2018

  Asielzoekster – Zimbabwe – geaardheid – geen reden om te twijfelen aan verklaringen – kwetsbaarheid – sociale groep – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 198.221 - 19-01-2018

  Kennelijk onrechtmatig beroep – art. 39/73-1 Vw. – geen kans op slagen – verstoring organisatie van de RvV – rechtsmisbruik - RvV geeft geen rechtsmacht inzake beslissingen die betrekking hebben op vasthouding – geldboete

 • Grondwettelijk Hof - 8/2018 - 18-01-2018

  Strafrecht - Terroristische misdrijven - Verlaten van of binnenkomen op het nationale grondgebied met terroristische doeleinden

 • Hof van Justitie - C-240/17 - 16-01-2018

  (E) Prejudiciële verwijzing – Onderdaan van een derde land die illegaal verblijft op het grondgebied van een lidstaat – Gevaar voor de openbare orde en nationale veiligheid – Richtlijn 2008/115/EG – Artikel 6, lid 2 – Terugkeerbesluit – Inreisverbod dat geldt voor het grondgebied van de lidstaten – Signalering ter fine van weigering van toegang tot het Schengengebied – Onderdaan met een door een andere lidstaat afgegeven geldige verblijfstitel – Schengenuitvoeringsovereenkomst – Artikel 25, lid 2 – Overlegprocedure tussen de lidstaat die de signalering verricht en de lidstaat die de verblijfstitel heeft afgegeven – Termijn – Geen standpuntbepaling van de geraadpleegde overeenkomstsluitende staat – Gevolgen voor de tenuitvoerlegging van het terugkeerbesluit en het inreisverbod

 • Hof van Cassatie - P.18.0002.N - 16-01-2018

  Detentie – misbruik asielprocedure – in overwegingname meervoudige asielaanvraag door CGVS – geen fraude – art. 74/6 §1bis, 9° en 12° Vw. – uitzonderlijk karakter detentie – filter tegen oneigenlijk en frauduleus gebruik asielaanvraag - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 197.969 - 15-01-2018

  Asielzoekster – Afghanistan – meervoudige asielaanvraag – verwesterde vrouw – weduwe – objectieve informatie – geen familiaal netwerk in Kabul – levensomstandigheden alleenstaande vrouwen – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 197.916 - 12-01-2018

  Art. 9bis Vw. – buitengewone omstandigheden – ouders, broer en zus toegelaten tot verblijf – buitengewone omstandigheden – verzoeker recent meerderjarig geworden – art. 8 EVRM – eenheid van gezin – zorgvuldigheid - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 197.942 - 12-01-2018

  Gezinshereniging – schoondochter is Unieburger – ten laste zijn – land van herkomst – stortingen verricht door zoon van verzoekers, echtgenoot van de referentiepersoon – rekening mee houden – financieel huishouden – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 197.934 - 12-01-2018

  Asielzoekster – Irak – bijkomende vrees – echtgenoot teruggekeerd naar andere echtgenote in Irak – mishandeld – bedreigingen – psychologisch attest – bijzonder kwetsbaar profiel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 197.932 - 12-01-2018

  Asielzoeker – Irak – moeder van een buitenhuwelijks kind – kind kan Iraakse nationaliteit niet verkrijgen voor het meerderjarig is – DNA-onderzoek - niet duidelijk hoe onderzoek gevoerd werd – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 197.775 - 11-01-2018

  Gezinshereniging – dochter van Belgische adoptievader – adoptie – ten laste zijn – land van herkomst – geadopteerd in België – geen uitzondering – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 197.804 - 11-01-2018

  Art. 9bis Vw. – zonder voorwerp – inreisverbod - HvJ, 26 juli 2017, C-225/16, Ouhrami – nog geen rechtsgevolgen – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 197.842 - 11-01-2018

  Asielzoekers – Afghanistan – valse verklaringen afgelegd – minderjarig – wilde dat asielaanvraag samen met die van neef werd behandeld – bijkomende stukken – vernietiging

 • Raad van State - 240.394 - 11-01-2018

  Art. 9bis Vw. – inreisverbod – art. 74/11 Vw. – HvJ 26 juli 2017, C-225/16, Ouhrami – aanvang inreisverbod – termijn - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 197.837 - 11-01-2018

  Asielzoeker – Rusland - Ingoesjetische origine – bekeerd naar het christendom - Yarovaya wetten – verbod om uw geloof te belijden buiten de gekende religieuze locaties - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 197.662 - 10-01-2018

  Asielzoeker – LSP – nationaliteit baby – Belgische nationaliteit – essentieel element niet in aanmerking genomen – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 197.686 - 10-01-2018

  Asielzoeker – LSP – aanvullende nota – politieke activiteiten – beeldmateriaal werd niet onderzocht – internetlinks – demonstraties – vernietiging

Pagina's