Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad van State - 241.566 - 23-05-2018

  Art. 9bis Vw. – ongegrond – bewust in illegaal verblijf genesteld – ruime appreciatiebevoegdheid – geen voorwaarde toegevoegd aan art. 9bis Vw. – gegrond – cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 204.153 - 22-05-2018

  BGV – bijlage 13septies – detentie – UDN - zorgvuldigheidsplicht – stukken overgemaakt aan RvV als bijlagen bij het verzoekschrift – niet in administratief dossier - art. 8 EVRM - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 204.164 - 22-05-2018

  Subsidiaire bescherming - intrekking – Somalië – art. 55/5/1, § 2, 2° Vw. – valse identiteit – in Nederland asiel aangevraagd onder andere naam – verblijf in Nederland achtergehouden – uitnodiging tot gehoor – geen gevolg gegeven aan oproeping – driemaal opgeroepen – hoorrecht – bevestiging intrekking

 • Hof van Cassatie - P.17.0994.N - 22-05-2018

  art.4, §1 al.2 Wet van 30/04/1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers - arbeidsvergunning - artikel 24 tot en met 29 van het K.B. van 9 juni 1999 - art.175 Sociaal Strafwetboek - illegale arbeid - bewijzen - au pair - dienstboden

 • Hof van beroep / Gent - 2017/FA/0677 - 17-05-2018

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 4° WBN – talenkennis zeer summier – begrijpen draagwijdte nationaliteitsverklaring – grondvoorwaarden voldaan – ongegrond

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 19017/16 - 17-05-2018

  (Ljatifi t. Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië) Schending art. 1, 7de Protocol van het EVRM (procedurele waarborgen bij uitzetting) – beëindiging van verblijfsrecht – nationale veiligheid – procedurele verplichtingen – geen toegang tot geclassificeerde documenten – geen daadwerkelijke beoordeling door nationale rechters

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.823 - 16-05-2018

  Art. 9ter Vw. – rekening houden met medische stukken in dossier – stukken bijgebracht tijdens UDN-procedure voor RvV – maken deel uit van administratief dossier – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.815 - 15-05-2018

  Asielzoeker – Ethiopië – HIV-positief – tolk – op voorhand om niet-Ethiopische tolk Amhaars gevraagd – verhoor in het Engels – opmerkingen over Engels in gehoorverslag – samenwerkingsplicht CGVS – onzorgvuldigheid - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.688 - 09-05-2018

  Gezinshereniging – ascendent van een Unieburger – art. 40bis Vw. – ten laste – afhankelijkheidsrelatie – bewijs van onvermogen – soepel opstellen – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.707 - 09-05-2018

  Asielzoeker – Syrië – geen geloof aan nationaliteit – Libanees paspoort – visum aangevraagd voor Italië – nationaliteit niet met zekerheid vast te stellen – gebrekkig onderzoek – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.723 - 09-05-2018

  Erkend vluchteling – Afghanistan – intrekking vluchtelingenstatus – art. 55/3/1, § 2, 2° Vw. – teruggekeerd naar Kabul – medische situatie broer – persoonlijk gedrag – intern vestigingsalternatief – vage en gebrekkige verklaringen – bevestiging intrekking

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.685 - 08-05-2018

  Dublin III – Italië – BGV – termijn van 6 maanden voor overdracht – verlenging termijn – aanvechtbare administratieve beslissing – art. 29, lid 2 Dublin III-Vo. - onderduiking – verzuim schriftelijke beslissing te nemen – beginsel van behoorlijk bestuur – motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.659 - 08-05-2018

  Asielzoeker – Irak – bewijslast – profiel niet in twijfel getrokken – individuele omstandigheden – geen vertaling stukken voorzien – art. 48/7 Vw. - vernietiging

 • Arbeidshof / Luik - - - 08-05-2018

  Erkenning – Echtscheiding – Verstoting – Talak – Polygamie – Overlevingspensioen – Belgisch-Marokkaans Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid – Artikel 57, § 2, 3° WIPR – Oud artikel 570 Ger.W. – Respect voor de rechten van verdediging – Openbare orde

 • Hof van Justitie - C-82/16 - 08-05-2018

  (K. A., M. Z., M. J., N. N. N., O. I. O., R. I., B. A. t. Belgische Staat) Prejudiciële verwijzing – Grenscontroles, asiel en immigratie – Artikel 20 VWEU – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikelen 7 en 24 – Richtlijn 2008/115/EG – Artikelen 5 en 11 – Derdelander tegen wie een inreisverbod is uitgevaardigd – Verblijfsaanvraag met het oog op gezinshereniging met een burger van de Europese Unie die zijn recht op vrij verkeer nooit heeft uitgeoefend – Weigering de aanvraag te behandelen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.658 - 08-05-2018

  Asielzoeker – meervoudige - Irak – nieuwe elementen – christen – verregaande onkunde over christendom – gehuwd met moslim – niet-praktiserend – inconsistent met landeninformatie – kinderen gedoopt in België – perceptie –bewering dat bekering kan herroepen worden - laconieke houding CGVS – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.684 - 08-05-2018

  Dublin III – Schengenvisum type C uitgereikt door Italië – verlenging termijn overdracht – onderduiking - art. 29 Dublin III-Vo. – art 47 EU-Handvest – hoorrecht – verzuim om schriftelijke beslissing te nemen - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.583 - 07-05-2018

  Asielzoeker – Kameroen – Engelstalig – sociale discriminatie – situatie voor Engelstaligen zorgwekkend - vrees voor vervolging dient in concreto aangetoond te worden – weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.524 - 04-05-2018

  Asielzoekster – Afghanistan – onderzoeksplicht – voorgelegde bewijsstukken – contact opnemen met internationale organisaties waarvoor verzoekster heeft gewerkt – contactgegevens gekend - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.547 - 04-05-2018

  Gezinshereniging – art. 43, §1, 2° Vw – openbare orde – actuele bedreiging – belangenafweging – rekening houden met specifieke elementen van de zaak –materiële motiveringsplicht - vernietiging

Pagina's