Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 17/1762/A - 08-02-2018

  Opvang – asielzoekers – Afghanistan – meervoudige asielaanvraag - code 207 no show – art. 4 Opvangwet – zorgvuldige afweging – niet individueel gemotiveerd – opportuniteit – minderjarige kinderen – hoogste belang van de minderjarige – art. 37 Opvangwet – gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 199.458 - 08-02-2018

  Gezinshereniging – echtgenoot van een Belg – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – art. 42, § 1 Vw. – behoefteanalyse – in abstracto beoordeling – alle bescheiden en inlichtingen doen overleggen - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 199.444 - 08-02-2018

  Asielzoeker – Afghanistan – werkzaam bij Afghaanse autoriteiten – taliban - niet teruggekeerd na ontslag bij Afghaanse ambassade in Brussel – consistente verklaringen – laattijdige asielaanvraag te verklaren door diplomatieke status – erkenning vluchtelingenstatus

 • Grondwettelijk Hof - 14/2018 - 07-02-2018

  Vreemdelingenrecht - Verblijfsrecht - Verzoek tot toegang en verblijf in het kader van het recht op gezinshereniging - Vreemdeling die door middel van een wettelijk geregistreerd partnerschap verbonden is met een vreemdeling die sedert minimaal twaalf maanden toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk of sedert minimaal twaalf maanden gemachtigd is om er zich te vestigen - Bewijs van een naar behoren geattesteerde duurzame en stabiele partnerrelatie

 • Grondwettelijk Hof - 16/2018 - 07-02-2018

  Publiek recht - Nationaliteit - Verlies van de Belgische nationaliteit - Vervallenverklaring - Ernstige tekortkomingen aan de verplichtingen als Belgische burger

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 199.326 - 07-02-2018

  Inreisverbod – art. 74/11, § 1 Vw. – duur inreisverbod 8 jaar – dezelfde gegevens gaven voorheen aanleiding tot inreisverbod met duurtijd van 3 jaar – gewelddadig karakter van de feiten benadrukt – motiveringsplicht – vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brugge - 16/984/B - 05-02-2018

  Staatloze – Palestijnse origine – art. 1 Verdrag van New York 1954 betreffende de Status van Staatlozen – negatief advies OM – criteria van de Montevideo Conventie – erkenning door andere staten – geen voorwaarde in Montevideo Conventie - Palestina door België niet als staat erkend – zelfs indien criteria voldaan, geen wetgevend kader voor verwerven Palestijnse nationaliteit – geen soevereine functionerende Palestijnse staat - toekenning statuut

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 199.208 - 05-02-2018

  Asielzoeker – Somalië – herkomst verzoeker – gedegen herkomstcheck – niet enkel geografische kennis – onvolledig onderzoek – echtgenote erkend als vluchteling – penibele gezondheidstoestand – erkenning vluchtelingenstatus

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 9373/15 - 01-02-2018

  (M.A. t. Frankrijk) Schending art. 3 EVRM (verbod van foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – uitwijzing naar Algerije – openbare veiligheid – risico op foltering van verdachte van terrorisme in Algerije– schending door gedwongen terugkeer – schending artikel 34 EVRM (medewerking met het EHRM) – te snelle uitwijzing – effectieve uitwijzing ondanks voorlopige maatregel (art. 39 procedurereglement)

 • Hof van Cassatie - P.18.0035.F - 31-01-2018

  Detentie – Soedan – rapporten NGO’s en brief CGVS - art. 3 EVRM – aanwijzingen gegeven over mogelijke schending bij aanhouding - indiening van een verzoek om internationale bescherming geen voorwaarde om artikel 3 EVRM in te roepen - verwerping

 • Hof van Cassatie - P.18.0032.F - 31-01-2018

  Detentie – Soedan – art. 3 EVRM – aanwijzingen gegeven over mogelijke schending bij aanhouding – rapporten NGO’s - indiening van een verzoek om internationale bescherming geen voorwaarde om artikel 3 EVRM in te roepen – non-refoulement – chain-refoulement - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 199.080 - 31-01-2018

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – mantelzorg – uitzonderlijke situatie – directe omgeving – noodzaak wordt benadrukt door arts-adviseur en behandelende psychiater – rol naaste familieleden in België – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 198.952 - 30-01-2018

  BGV – inreisverbod – Belgische zoon geboren – bijlage 19ter afgeleverd na aanvraag gezinshereniging met Belgische zoon – bijlage 19ter door DVZ ‘als onbestaande beschouwd’ – schorsende werking – art. 39/79 Vw. – verzoek om schorsing onontvankelijk - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 198.821 - 29-01-2018

  Art. 9ter Vw. – onontvankelijk – kennelijk ongegrond – mantelzorg – geen medische behandeling in de zin van art. 9ter, § 1, eerste lid Vw. – verwerping

 • Rechtbank van eerste aanleg / Antwerpen - 17/1151/B - 29-01-2018

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 1° WBN –ononderbroken wettelijk verblijf – art. 7bis, § 2 WBN - bewijs wettelijk verblijf – bijzondere identiteitskaart – protocolkaart - lijst in KB 14 januari 2013 – gegrond – nationaliteit toegekend

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 198.849 - 29-01-2018

  Gezinshereniging – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – effectieve tewerkstelling – verslag sociale inspectie – kennelijk onredelijk – louter schriftelijke procedure – LSP – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 198.860 - 29-01-2018

  Asielzoeker – Rwanda – nationaliteit betrokkene – uit administratief dossier blijkt niet dat verzoekster Rwandese nationaliteit bezit – Tanzania is land van gewoonlijk verblijf – asielaanvraag ten onrechte beoordeeld ten aanzien van Rwanda - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-360/16 - 25-01-2018

  (Bundesrepublik Deutschland t. Aziz Hasan) Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Bepaling van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend – Werkwijzen en termijnen voor het indienen van een terugnameverzoek – Illegale terugkeer van een onderdaan van een derde land naar een lidstaat die hem had overgedragen – Artikel 24 – Terugnameprocedure – Artikel 27 – Rechtsmiddelen – Omvang van de rechterlijke toetsing – Omstandigheden die dateren van na de overdracht

 • Hof van Justitie - C-473/16 - 25-01-2018

  (F. t. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal) Prejudiciële verwijzing – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 7 – Eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven – Richtlijn 2011/95/EU – Normen voor erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt – Vrees voor vervolging wegens seksuele gerichtheid – Artikel 4 – Beoordeling van de feiten en omstandigheden – Beroep op een deskundigenonderzoek – Psychologische testen

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 22696/16 - 25-01-2018

  (J.R. en anderen t. Griekenland) Geen schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – EU-Turkije verklaring – Afghaanse asielzoekers – verblijfsomstandigheden in opvangcentrum Chios – geen schending artikel 5§1 f) EVRM (recht op vrijheid en veiligheid)- schending artikel 5 §2 (informatieplicht redenen van detentie)

Pagina's