Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 30441/09 - 01-06-2017

  (Külekci t. Oostenrijk) Geen schending artikel 8 EVRM (recht op gezins- en privéleven) – openbare orde – jeugdcriminaliteit – ernst van de feiten – belangenafweging – appreciatiemarge

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 50364/14 - 30-05-2017

  (N.A. t. Zwitserland) Artikel 2 EVRM – recht op leven – artikel 3 EVRM – verbod van foltering en onmenselijke en vernederende behandeling – Soedanese asielzoekers – begrip vluchteling “sur place” – politieke activiteiten in het land van verblijf – opsporing door Soedanese inlichtingendiensten – risico op mishandeling bij terugkeer naar Soedan – analyse van de politieke activiteiten in concreto – schending (A.I) – geen schending (N.A.)

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 23378/15 - 30-05-2017

  (A.I. t. Zwitserland) Artikel 2 EVRM – recht op leven – artikel 3 EVRM – verbod van foltering en onmenselijke en vernederende behandeling – Soedanese asielzoekers – begrip vluchteling “sur place” – politieke activiteiten in het land van verblijf – opsporing door Soedanese inlichtingendiensten – risico op mishandeling bij terugkeer naar Soedan – analyse van de politieke activiteiten in concreto – schending (A.I) – geen schending (N.A.)

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 187.747 - 30-05-2017

  Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – einde verblijf – art. 42quater Vw. – geen samenwoonst meer – uitzonderingsgronden – cumulatieve voorwaarde – voldoende bestaansmiddelen – werknemer – tijdelijk werkonbekwaam – aan het werk op ogenblik bestreden beslissing – onderzoek onvolledig en onzorgvuldig - onzorgvuldige feitenvinding - vernietiging

 • Raad van State - 238.301 - 23-05-2017

  Asielzoekers – Rwanda – vluchtelingenstatus in Mozambique – geen toepassing eerste land van asiel – beoordeling ten aanzien van land van herkomst – geen automatische erkenning – art. 49 Vw. – appreciatiemarge – partij bij Conventie van Genève – nagaan of vrees nog actueel is – rapport UNHCR – ongegrond - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 187.290 - 22-05-2017

  BGV – Kroatië - unieburger - openbare orde - geen termijn voor vrijwillig vertrek – motivering – art. 74/14 Vw. – verduidelijking motieven ontbreekt – art. 43 Vw. – hoorrecht – proportionaliteitsbeginsel – evenredigheidsbeginsel – belangenafweging – art. 8 EVRM - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 187.266 - 22-05-2017

  9ter aanvraag vanuit gesloten centrum – Belgisch grondgebied – begrip extraterritorialiteit – gesloten centra maken deel uit van het Belgische grondgebied – manifeste beoordelingsfout - aanvraag indienen mogelijk – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 187.277 - 22-05-2017

  Gezinshereniging – negatieve woonstcontrole – behoorlijke feitenvinding – reden voor afwezigheid – professionele redenen – geen bijkomend onderzoek gedaan – onzorgvuldig - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 187.284 - 22-05-2017

  Dublin III – Spanje – familieleden – art. 8 EVRM – ouders, broer en zus erkend als vluchteling in België – art. 2, g), 9, 10 en 16(1) Dublin III-Vo. - EHRM 15 oktober 2003, nr. 52206/99, Mokrani v. Frankrijk – afhankelijkheidsvereiste – niet kennelijk onredelijk – art. 3 EVRM – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 187.083 - 19-05-2017

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – rekening houden met persoonlijk profiel – aleenstaande HIV-besmette vrouw – stigmatisering – art. 3 EVRM - EHRM 13 december 2016 (GK), Paposhvili, nr. 41738/10 – beschikbaarheid medicijnen - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 187.081 - 19-05-2017

  Kort verblijf – visum type C – medische reisverzekering – duur – artikel 15 Visumcode – visum voor meerdere binnenkomsten aangevraagd – geldigheid dient volledige reisduur te bestrijken – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 187.086 - 19-05-2017

  Art. 9ter Vw. - onontvankelijk – art. 9ter, §3, 5° Vw. – nieuwe elementen – rekening houden met alle elementen – niet enkel gezondheidstoestand in strikte zin – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 187.095 - 19-05-2017

  Beslissing tot terugdrijving – gebrek aan belang – verzoeker en zijn zoon bevinden zich momenteel op het Belgisch grondgebied - terugdrijving kan niet meer plaatsvinden – verwerping

 • Grondwettelijk Hof - 61/2017 - 18-05-2017

  Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Dringende medische hulp - Vreemdelingen die gemachtigd zijn tot een beperkt verblijf op grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980, wegens een arbeidskaart B of een beroepskaart - Uitsluiting. # Rechten en vrijheden - Economische, sociale en culturele rechten - a. Recht om een menswaardig leven te leiden - b. Recht op sociale bijstand - Standstillverplichting

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 186.972 - 18-05-2017

  BGV – detentie – inreisverbod – art. 8 EVRM – Belgische vriendin – visumaanvraag niet mogelijk – vernietiging

 • Hof van Cassatie - P.17.0517.F - 17-05-2017

  Detentie – art. 8 EVRM – art. 15 GW – art. 74/7 Vw. - betreden woning door politie –onschendbaarheid woning – geen cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 186.791 - 15-05-2017

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – art. 40ter Vw. – stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen – tegemoetkoming voor gehandicapten (TGV) – handicap – geen aanvullend bijstandsstelsel – inkomensvervangende tegemoetkoming – GwH 121/2013 – specifiek inkomen, met eigen wettelijk kader en afzonderlijke voorwaarden - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 186.816 - 15-05-2017

  BGV – detentie – UDN – art. 74/13 Vw. – medische problematiek aangehaald in 9bis aanvraag – onvoldoende rekening gehouden met medische situatie – MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 186.718 - 12-05-2017

  Gezinshereniging – visum type D – familielid van een Belg – art. 40ter Vw. – stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen – inkomensgarantie voor ouderen (IGO) – art. 40ter, tweede lid, 2° gewijzigd door wet 4 mei 2016 – middelen verkregen uit het leefloon, de financiële maatschappelijke dienstverlening, de kinderbijslagen en toeslagen, de inschakelingsuitkering en de overbruggingsuitkering - GwH 121/2013 – uitsluiting IGO geen grondslag meer in art. 40ter Vw. - specifiek inkomen, met eigen wettelijk kader en afzonderlijke voorwaarden - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 186.724 - 12-05-2017

  Art. 9ter Vw. – onontvankelijk – kennelijk ongegrond – art. 9ter, § 3, 4° Vw. – paranoide schizofrenie – controlearts heeft zich niet uitgesproken over minimumniveau van ernst – machtsoverschrijding ambtenaar – art. 3 EVRM – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

Pagina's