Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad van State - 238.569 - 20-06-2017

  BGV – termijn – art. 74/14 Vw. – uitvoeringsmodaliteit – bescherming tegen gedwongen verwijdering tijdens termijn vrijwillig vertrek – geen legaal verblijf gedurende termijn voor vrijwillig vertrek – geen belang – onontvankelijk – verwerping

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 41282/16 - 20-06-2017

  (M.O. t. Zwitserland) Artikel 3 EVRM - risico op foltering, onmenselijke en vernederende behandeling - geen schending – Eritrea – artikel 4 EVRM (het verbod op slavernij en het verbod op dwangarbeid) - geen schending - niet uitputten interne rechtsmiddelen - onontvankelijk

 • Raad van State - 238.567 - 20-06-2017

  Zelfstandige – beroepskaart – ongunstig advies Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen – beroep bij Vlaamse minister van Werk negatief – belang – bestreden beslissing gaat niet in op argumentatie verzoekster – algemene bemerking – geen afdoende motivering - vernietiging

 • Raad van State - 238.569 - 20-06-2017

  BGV – wettelijke termijn – geen wettig verblijf tijdens termijn – slechts een uitvoeringsmodaliteit van het bevel – enkel bescherming tegen gedwongen verwijdering – geen belang – verwerping

 • Raad van State - 238.570 - 20-06-2017

  BGV – art. 3 EVRM – geen motiveringsplicht – niet wettig besluiten tot schending materiële motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 188.510 - 16-06-2017

  Art. 9ter Vw. – ongegrond - opgebouwde vertrouwensrelatie met de behandelede arts(en) in België – enkel beschikbaarheid en toegankelijkheid van de adequate behandeling nagaan – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 188.512 - 16-06-2017

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – art. 47/1 Vw. – ten laste – niet kennelijk onredelijk – vergemakkelijken – HvJ 5 september 2012, nr. C-83/11 - impliceert niet dat alle aanvragen moeten ingewilligd worden – nauwkeurig onderzoek – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 188.521 - 16-06-2017

  Gezinshereniging – art. 10 Vw. - familielid van erkend vluchteling – verwantschap – bewijzen familieband – cascadesyteem - begrip ‘andere geldige bewijzen’ – omzendbrief van 17/06/2009 – art. 12bis, § 5 Vw – geen rekening gehouden met alle relevante factoren en omstandigheden eigen aan de zaak – zorgvuldigheid – kwetsbaarheid – art 8 EVRM – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 188.522 - 16-06-2017

  Art. 9ter Vw. - onontvankelijk –paranoïde psychose – dubbelzinnigheid en vrijblijvendheid in motivering ambtenaar-geneesheer – strookt niet met taak – materiële motiveringsplicht - vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 80/2017 - 15-06-2017

  Burgerlijk recht - Personen - Akten van de burgerlijke stand - Akten van aangifte en akten van huwelijk - Formaliteiten betreffende de voltrekking van het huwelijk - Uitstel van de voltrekking van het huwelijk, besloten door de ambtenaar van de burgerlijke stand - Gevolgen - Rechtsmiddelen - Termijn voor de voltrekking van het huwelijk

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 17/709/B - 14-06-2017

  Kort geding – art. 9ter Vw. – repatriëring gepland – volstrekte noodzakelijkheid – aanspraken verzoekster komen rechtmatig voor – mogelijkheid om vordering tot schorsing bij UDN in te dienen – dwangsom – gegrond – verbod te repatriëren

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 188.234 - 12-06-2017

  Beslissing tot terugdrijving – kort verblijf - gehuwd met Nederlandse vrouw - UDN – art. 8 EVRM – art. 5 richtlijn 2004/38/EG – richtlijn niet rechtstreeks van toepassing – geen schending motiveringsplicht – art. 3, 3° Vw. - niet in bezit van documenten die doel van verblijf staven – verwerping

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brugge - 17/66/B - 12-06-2017

  Staatloze - Palestijnse origine – art. 1 Verdrag van New York 1954 betreffende de Status van Staatlozen – Palestijnse nationaliteit – Montevideo Conventie –vier objectieve criteria voor soevereine staat – bepaald grondgebied – niet-betwist grondgebied geen voorwaarde - permanente bevolking – regering – capaciteit om relaties aan te gaan met andere staten – gebrek aan officiële erkenning door België geen pijnpunt – Cass. 23 januari 2017 – ongegrond - geen erkenning als staatloze

 • Hof van Justitie - C-111/17 - 08-06-2017

  (OL t. PQ) Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen inzake huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid – Internationale kinderontvoering – Verdrag van Den Haag van 1980 (Kinderontvoering) – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 11 – Verzoek tot terugkeer – Begrip ‘gewone verblijfplaats’ van zuigeling – Kind geboren, volgens de wil van zijn ouders, in een andere lidstaat dan die van hun gewone verblijfplaats – Ononderbroken verblijf van kind tijdens eerste maanden van zijn leven in lidstaat van geboorte – Beslissing van de moeder om niet terug te keren naar lidstaat waar de gewone verblijfplaats van het koppel zich bevond

 • Hof van Justitie - C-541/15 - 08-06-2017

  (Mircea Florian Freitag, in tegenwoordigheid van: Angela Freitag, Vica Pavel, Stadt Wuppertal, Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikel 21 VWEU – Vrijheid om in de lidstaten te reizen en te verblijven – Onderdaan die zowel de nationaliteit van de lidstaat van zijn verblijf bezit als die van de lidstaat van zijn geboorte – Wijziging van de familienaam in de lidstaat van geboorte die niet heeft plaatsgevonden tijdens een gewoon verblijf in die lidstaat – Naam die overeenkomt met de geboortenaam – Verzoek tot inschrijving van die naam in het register van de burgerlijke stand van de lidstaat van verblijf – Afwijzing van dat verzoek – Grond – Naam die niet tijdens een gewoon verblijf is verworven – Bestaan in het nationale recht van andere procedures ter verkrijging van erkenning van die naam

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 75832/13 - 08-06-2017

  (M.M. t. Bulgarije) Schending artikel 5§4 EVRM (recht op vrijheid en veiligheid) – detentie subsidiaire beschermde Palestijn – nationale veiligheid – spoedige herziening van detentie

 • Hof van beroep / Antwerpen - 2016/AA/516 - 07-06-2017

  Installatiepremie – erkende vluchteling – art. 14, § 3 RMI-wet – woning ongeschikt – woonkwaliteit – hoofdverblijfplaats - OCMW legt bijkomende voorwaarde op voor toekennen installatiepremie – artikel 2 § 2 KB Installatiepremie – ongegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 188.051 - 07-06-2017

  Unieburger – minderjarige – voldoende bestaansmiddelen – art 8 EVRM – hoger belang van het kind – geen troefkaart – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 187.922 - 02-06-2017

  Art. 9ter Vw. – verzoekster in gesloten centrum – detentie – informatieve brief – handeling gericht op wijziging rechtstoestand van verzoekster – Belgisch grondgebied – feitelijke toestand, niet administratieve situatie – transitzone – aanvraag 9ter mogelijk vanuit gesloten centrum – art. 3 EVRM - EHRM 13 december 2016, Paposhvili t. België - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 187.916 - 02-06-2017

  Inreisverbod – art. 41 EU-Handvest – vermelding in verwijderingsfiche dat verzoekster partner en kind heeft in Congo – verklaringen verzoekster – vrijgezel – verwijderingsfiche eenzijdig opgemaakt – relatie in België – verzoekende partij niet op correcte wijze gehoord – schending hoorrecht - vernietiging

Pagina's