Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 189.394 - 04-07-2017

  Asielzoeker – Somalië – eerste land van asiel Malta – subsidiaire bescherming in Malta - art. 48/5, § 4 Vw. - reële bescherming – lidstaat EU – levensomstandigheden – art 3 EVRM - weigering

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 16/6964/A - 30-06-2017

  Art. 9ter Vw. – medisch advies – deontologische code – rapport federale ombudsman – tegengestelde adviezen arts-adviseur en behandelende geneesheer – aanstellen onafhankelijke medische expert – belang – gegrond – aanstelling expert

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 33809/15 - 29-06-2017

  (Alam t. Denemarken) artikel 8 EVRM (recht op privéleven) – onontvankelijk – interne rechtsmiddelen niet uitgeput – verwijdering – permanent inreisverbod – kennelijk ongegrond – criminele feiten

 • Raad van State - 238.710 - 29-06-2017

  BGV – vervallen Belgische nationaliteit na schijnhuwelijk – fraus omnia corrumpit – geen toepassing art. 42septies Vw. – geacht nooit familielid te zijn geweest – declaratoir karakter afgifte verblijfskaart – vernietiging

 • Raad van State - 238.711 - 29-06-2017

  BGV – art. 42quater Vw. – uitzonderlijke graad van integratie – ruime appreciatiebevoegdheid – geen voorwaarde toegevoegd - vernietiging

 • Raad van State - 238.714 - 29-06-2017

  Art. 9bis Vw. – ruime appreciatiebevoegdheid – gunstmaatregel – genesteld in onwettig verblijf – openbare orde – geen voorwaarde toegevoegd aan art. 9bis - vernietiging

 • Raad van State - 238.716 - 29-06-2017

  Familielid van een Belg – gezinshereniging – belang – verweerder gemachtigd tot verblijfsrecht – F-kaart verkregen - verwerping

 • Raad van State - 238.718 - 29-06-2017

  BGV – F+ kaart – schijnhuwelijk – fraus omnia corrumpit – geen toepassing art. 42septies Vw. – geacht nooit familielid te zijn geweest – declaratoir karakter afgifte verblijfskaart – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 189.199 - 29-06-2017

  Art. 9bis Vw. – weigering verlenging tijdelijk verblijf – voorwaarden – veroordelingen – art. 1/3 Vw. – ratione temporis – geen overgangsbepalingen – BGV onverenigbaar met AI – BGV impliciet ingetrokken - verwerping

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 17/1431/A - 23-06-2017

  Administratieve geldboete – illegaal verblijf – art. 4bis Vw. – fout van de Belgische staat – gegrond - schadevergoeding toegekend

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 188.844 - 23-06-2017

  Art. 9ter Vw. – verzoekster in gesloten centrum – detentie – UDN – HIV – aanwezigheid echtgenoot noodzakelijk – echtgenoot erkend als vluchteling - post-traumatisch stresssyndroom niet in overweging genomen – art. 3 EVRM – MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 188.829 - 23-06-2017

  Inreisverbod – UDN – art. 39/82 Vw. – geen verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel – toepassingsgebied UDN – openbare orde – ontvankelijkheid beroep – prejudiciële vraag aan GwH

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 77450/12 - 22-06-2017

  (S.M.M. t. Verenigd Koninkrijk) artikel 5 (1) EVRM –schending – lange detentie – schadevergoeding – kwetsbaar profiel – criminele feiten

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 188.795 - 22-06-2017

  Gezinshereniging – visum type D – echtgenoot van erkend vluchteling – niet-gelegaliseerd huwelijkscertificaat – Somalië – art. 12bis, § 5 en 6 Vw. – andere bewijzen – verklaringen tijdens verhoor CGVS – mogelijkheid tot persoonlijk onderhoud – grenzen van de redelijkheid – dicretionaire bevoegdheid - kennelijk onredelijk - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 188.766 - 22-06-2017

  Derdelands student – niet-verlenging A-kaart - art. 58 Vw. – BGV – verandering van studierichting – doelstelling oorspronkelijke visum – geen toepassing art. 61 Vw. – voorwaarden art. 58 voldaan – geen verbod om van studierichting te veranderen in vreemdelingenwet – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 188.756 - 22-06-2017

  Art. 9ter Vw. – onontvankelijk – kennelijk ongegrond – heelkunde – risico op verlamming – risico op fysieke integriteit – arts-adviseur heeft geen rekening gehouden met standaard medisch getuigschrift – zorgvuldigheidsplicht – noodzakelijke ingreep moet nog niet hebben plaatsgevonden of gepland zijn - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 188.797 - 22-06-2017

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – inbreuken gepleegd door echtgenoot/vader – verwerping – situatie gezin kan niet los gezien worden – eenheid gezin - gezin wordt geacht blijvend de openbare orde te kunnen schaden – niet kennelijk onredelijk – ruime discretionaire bevoegdheid – verwerping

 • Hof van Justitie - C-449/16 - 21-06-2017

  (Kerly Del Rosario Martinez Silva t. Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova) Prejudiciële verwijzing – Sociale zekerheid – Verordening (EG) nr. 883/2004 – Artikel 3 – Gezinsbijslagen – Richtlijn 2011/98/EU – Artikel 12 – Recht op gelijke behandeling – Onderdanen van derde landen die houder zijn van een gecombineerde vergunning

 • Arbeidsrechtbank / Gent - 16/1259/A - 21-06-2017

  Opvang – asielaanvraag - materiële hulp – code 207 no show – concreet toelichten waarom niet voldaan is aan bijzondere omstandigheden – louter stereotype motivering Fedasil – geen discretionaire bevoegdheid – gebonden bevoegdheid – onderzoek door rechtbank – in casu geen bijzondere omstandigheden – geen onevenredige afbreuk aan recht op familie- en gezinsleven – geen opheffing code 207

 • Hof van Justitie - C-9/16 - 21-06-2017

  (A, in tegenwoordigheid van: Staatsanwaltschaft Offenburg) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht ‐ Verordening (EG) nr. 562/2006 – Communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) – Artikelen 20 en 21 – Overschrijding van de binnengrenzen – Controles binnen het grondgebied ‐ Nationale regeling op grond waarvan controles mogen worden uitgevoerd om de identiteit vast te stellen van personen die worden aangehouden binnen een gebied van 30 km vanaf de gemeenschappelijke grens met andere staten die partij zijn bij de Schengenuitvoeringsovereenkomst – Mogelijkheid om controles uit te voeren los van het gedrag van de betrokkene of van het bestaan van bijzondere omstandigheden – Nationale regeling op grond waarvan personen in spoorwegstations aan bepaalde controlemaatregelen kunnen worden onderworpen

Pagina's