Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 198.952 - 30-01-2018

  BGV – inreisverbod – Belgische zoon geboren – bijlage 19ter afgeleverd na aanvraag gezinshereniging met Belgische zoon – bijlage 19ter door DVZ ‘als onbestaande beschouwd’ – schorsende werking – art. 39/79 Vw. – verzoek om schorsing onontvankelijk - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 198.821 - 29-01-2018

  Art. 9ter Vw. – onontvankelijk – kennelijk ongegrond – mantelzorg – geen medische behandeling in de zin van art. 9ter, § 1, eerste lid Vw. – verwerping

 • Rechtbank van eerste aanleg / Antwerpen - 17/1151/B - 29-01-2018

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 1° WBN –ononderbroken wettelijk verblijf – art. 7bis, § 2 WBN - bewijs wettelijk verblijf – bijzondere identiteitskaart – protocolkaart - lijst in KB 14 januari 2013 – gegrond – nationaliteit toegekend

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 198.849 - 29-01-2018

  Gezinshereniging – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – effectieve tewerkstelling – verslag sociale inspectie – kennelijk onredelijk – louter schriftelijke procedure – LSP – vernietiging

 • Hof van Justitie - C-360/16 - 25-01-2018

  (Bundesrepublik Deutschland t. Aziz Hasan) Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Bepaling van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend – Werkwijzen en termijnen voor het indienen van een terugnameverzoek – Illegale terugkeer van een onderdaan van een derde land naar een lidstaat die hem had overgedragen – Artikel 24 – Terugnameprocedure – Artikel 27 – Rechtsmiddelen – Omvang van de rechterlijke toetsing – Omstandigheden die dateren van na de overdracht

 • Hof van Justitie - C-473/16 - 25-01-2018

  (F. t. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal) Prejudiciële verwijzing – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 7 – Eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven – Richtlijn 2011/95/EU – Normen voor erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt – Vrees voor vervolging wegens seksuele gerichtheid – Artikel 4 – Beoordeling van de feiten en omstandigheden – Beroep op een deskundigenonderzoek – Psychologische testen

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 22696/16 - 25-01-2018

  (J.R. en anderen t. Griekenland) Geen schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – EU-Turkije verklaring – Afghaanse asielzoekers – verblijfsomstandigheden in opvangcentrum Chios – geen schending artikel 5§1 f) EVRM (recht op vrijheid en veiligheid)- schending artikel 5 §2 (informatieplicht redenen van detentie)

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 198.431 - 23-01-2018

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – PTSD - ontvankelijk verklaren aanvraag houdt niet in dat erkend wordt dat aandoening voldoende ernstig is – art. 9ter, § 3, 4° Vw. bestond nog niet op ogenblik aanvraag – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 198.310 - 22-01-2018

  Gezinshereniging – kind van een Belg – ten laste zijn – geen negatief bewijs leveren van feit dat verzoeker niet over uitkering of andere inkomsten geniet – bewijs van onvermogen is bijkomstig – geen opmerkingen gemaakt over ten laste zijn - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 198.295 - 22-01-2018

  Asielzoeker – Somalië – vrouw en kinderen erkend als vluchteling in België - eerste land van asiel – subsidiaire bescherming in Italië – eenheid van gezin – asielprocedure heeft niet tot doel om het recht op eerbiediging van het gezinsleven te bevestigen – geen vervanging van procedure gezinshereniging – weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 198.305 - 22-01-2018

  Asielzoekster – Zimbabwe – geaardheid – geen reden om te twijfelen aan verklaringen – kwetsbaarheid – sociale groep – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 198.221 - 19-01-2018

  Kennelijk onrechtmatig beroep – art. 39/73-1 Vw. – geen kans op slagen – verstoring organisatie van de RvV – rechtsmisbruik - RvV geeft geen rechtsmacht inzake beslissingen die betrekking hebben op vasthouding – geldboete

 • Grondwettelijk Hof - 8/2018 - 18-01-2018

  Strafrecht - Terroristische misdrijven - Verlaten van of binnenkomen op het nationale grondgebied met terroristische doeleinden

 • Hof van Justitie - C-240/17 - 16-01-2018

  (E) Prejudiciële verwijzing – Onderdaan van een derde land die illegaal verblijft op het grondgebied van een lidstaat – Gevaar voor de openbare orde en nationale veiligheid – Richtlijn 2008/115/EG – Artikel 6, lid 2 – Terugkeerbesluit – Inreisverbod dat geldt voor het grondgebied van de lidstaten – Signalering ter fine van weigering van toegang tot het Schengengebied – Onderdaan met een door een andere lidstaat afgegeven geldige verblijfstitel – Schengenuitvoeringsovereenkomst – Artikel 25, lid 2 – Overlegprocedure tussen de lidstaat die de signalering verricht en de lidstaat die de verblijfstitel heeft afgegeven – Termijn – Geen standpuntbepaling van de geraadpleegde overeenkomstsluitende staat – Gevolgen voor de tenuitvoerlegging van het terugkeerbesluit en het inreisverbod

 • Hof van Cassatie - P.18.0002.N - 16-01-2018

  Detentie – misbruik asielprocedure – in overwegingname meervoudige asielaanvraag door CGVS – geen fraude – art. 74/6 §1bis, 9° en 12° Vw. – uitzonderlijk karakter detentie – filter tegen oneigenlijk en frauduleus gebruik asielaanvraag - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 197.969 - 15-01-2018

  Asielzoekster – Afghanistan – meervoudige asielaanvraag – verwesterde vrouw – weduwe – objectieve informatie – geen familiaal netwerk in Kabul – levensomstandigheden alleenstaande vrouwen – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 197.916 - 12-01-2018

  Art. 9bis Vw. – buitengewone omstandigheden – ouders, broer en zus toegelaten tot verblijf – buitengewone omstandigheden – verzoeker recent meerderjarig geworden – art. 8 EVRM – eenheid van gezin – zorgvuldigheid - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 197.942 - 12-01-2018

  Gezinshereniging – schoondochter is Unieburger – ten laste zijn – land van herkomst – stortingen verricht door zoon van verzoekers, echtgenoot van de referentiepersoon – rekening mee houden – financieel huishouden – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 197.934 - 12-01-2018

  Asielzoekster – Irak – bijkomende vrees – echtgenoot teruggekeerd naar andere echtgenote in Irak – mishandeld – bedreigingen – psychologisch attest – bijzonder kwetsbaar profiel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 197.775 - 11-01-2018

  Gezinshereniging – dochter van Belgische adoptievader – adoptie – ten laste zijn – land van herkomst – geadopteerd in België – geen uitzondering – verwerping

Pagina's