Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.540 - 05-07-2018

  Derdelands student – art. 61 Vw. - niet-verlenging A-kaart – BGV – twee examenperiodes gemist – doktersattest voor een van de periodes – één van de motieven volstaat – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.545 - 05-07-2018

  Weigering verlenging termijn BGV – aanvechtbare rechtshandeling – art. 39/1 Vw. – art. 74/14 Vw. - schoolgaande kinderen – omzendbrief 29 april 2003 – vernietiging

 • Hof van Justitie - C-213/17 - 05-07-2018

  (X t. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie) Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Bepaling van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend – Artikelen 17, 18, 23 en 24 – Eerder ingeleide, nog lopende procedure voor internationale bescherming in een lidstaat – Nieuw verzoek in een andere lidstaat – Geen terugnameverzoek binnen de gestelde termijnen – Overlevering van de betrokken persoon met het oog op strafrechtelijke vervolging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.583 - 05-07-2018

  Gezinshereniging - ouder van Unieburger - uitsluiting vluchtelingenstatus in Nederland – art. 1 F Vluchtelingenverdrag - ongewenstverklaring in Nederland – openbare orde – art. 43 Vw. – persoonlijk gedrag – individuele beoordeling - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.498 - 04-07-2018

  Asielzoekster – Irak – echtgenoot vrijwillig teruggekeerd naar Irak – geen contact meer – verzoekster dient actueel te worden beschouwd als een alleenstaande vrouw met kinderen – subsidiaire bescherming – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.484 - 03-07-2018

  Asielzoeker – minderjarige – Zimbabwe – banden familie met oppositiepartij MDC – politieke situatie gewijzigd – geen actuele informatie - vernietiging

 • Raad van State - 242.039 - 02-07-2018

  Asielzoekster – art. 8 KB 21 december 2006 – taal van de stukken – art. 39/18 Vw. – geen verbod, maar mogelijkheid om stukken niet in overweging te nemen – kennis taal – art. 39/21 Vw. – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.400 - 02-07-2018

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – multidisciplinaire opvang in bepaald centrum noodzakelijk – daadwerkelijke beschikbaarheid – documentatie – motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.241 - 28-06-2018

  Asielzoeker – Irak – ongeloofwaardige verklaringen – geen steun in administratief dossier – voldoende informatie gegeven – nieuwe elementen – identiteitskaart ernstige aanwijzing – toekenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.172 - 28-06-2018

  Asielzoeker – Irak – recente herkomst – medewerkingsplicht – ontslaat CGVS niet van onderzoeksplicht – afkomst niet ter discussie, enkel recent verblijf – subsidiaire bescherming niet onderzocht - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-512/17 - 28-06-2018

  (HR in tegenwoordigheid van: KO, Prokuratura Rejonowa Poznań Stare Miasto w Poznaniu) Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening (EG) nr. 2201/2003 – Artikel 8, lid 1 – Gewone verblijfplaats van een kind – Zuigeling – Beslissende omstandigheden voor de bepaling van deze verblijfplaats

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.112 - 28-06-2018

  NBMV – niet-begeleide minderjarige – art. 61/15 Vw. - duurzame oplossing – bevel tot terugbrenging – bijlage 38 – GwH 18 juli 2013, nr. 106/2013 – hoger belang van het kind – eenheid gezin – hereniging met moeder in herkomstland – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.211 - 28-06-2018

  Asielzoeker – Irak – UNHCR Refugee Certificate – erkend als vluchteling in Syrië door UNHCR – geen automatische toekenning – individueel onderzoek – rekening houden met alle relevante elementen – bijzondere aandacht voor erkenning door UNHCR – geen stappen gezet door CGVS om meer informatie krijgen over omstandigheden van de erkenning – mogelijkheid om nadere inlichtingen te verkrijgen bij UNHCR – praktische moeilijkheden – minstens een poging doen – volledige feitenvinding - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.213 - 28-06-2018

  Asielzoeker – minderjarige – Irak – kindvriendelijke rechtspraak – richtsnoeren Raad van Europa - geschreven zodat minderjarige, al dan niet met bijstand van een volwassene, het kan volgen en begrijpen - weigering

 • Raad van State - 241.990 - 28-06-2018

  Minderjarige – NBMV - leeftijdsbepaling – Dienst Voogdij – medisch onderzoek – minderjarigheid blijkt, maar aanpassing leeftijd naar leeftijd die blijkt uit leeftijdsonderzoek - enkel bepalen of persoon al dan niet minderjarig is – rekening houden met opgegeven leeftijd - schorsing

 • Hof van Justitie - C-246/17 - 27-06-2018

  (Ibrahima Diallo t. Belgische Staat) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van Europese Unie – Richtlijn 2004/38/EG – Artikel 10, lid 1 – Aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie – Afgifte – Termijn – Vaststelling en kennisgeving van het besluit – Gevolgen van niet-naleving van de termijn van zes maanden – Procedurele autonomie van de lidstaten – Doeltreffendheidsbeginsel

 • Hof van Justitie - C-230/17 - 27-06-2018

  (Erdem Deha Altiner, Isabel Hanna Ravn t. Udlændingestyrelsen) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikel 21, lid 1, VWEU – Richtlijn 2004/38/EG – Recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten – Verblijfsrecht van een derdelander die familielid is van een burger van de Unie, in de lidstaat waarvan die burger de nationaliteit bezit – Binnenkomst van dit familielid op het grondgebied van de lidstaat in kwestie nadat de burger van de Unie naar deze lidstaat is teruggekeerd

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.080 - 27-06-2018

  Subsidiair beschermde – Irak – intrekking – openbare orde – internationale mensensmokkel en dierenmishandeling – invulling begrip ernstig misdrijf – art. 55/5/1 Vw. – bevestiging intrekking

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 205.859 - 25-06-2018

  Ambtshalve schrapping – verzoek om terug in vorige administratieve toestand te worden geplaatst – termijn om bewijzen van aanwezigheid voor te leggen – bestreden beslissing genomen voor afloop van termijn – nog stukken overgemaakt na nemen van bestreden beslissing – geen rekening mee gehouden – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 205.782 - 22-06-2018

  Bijlage 20 zonder BGV – nationale veiligheid – lid van “terroristische organisatie” – Turk – DHKP/C – niet zonder meer te beschouwen als terroristische groepering – verslagen VSSE – gedrag verzoeker gedurende 17 jaar in België – kennelijk onredelijk – art. 43 Vw. – vernietiging

Pagina's