Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 199.935 - 20-02-2018

  Gezinshereniging – visum type D – echtgenoot van erkende vluchteling – bewijs huwelijksband - huwelijkscertificaat niet gelegaliseerd – art. 27 WIPR – getrapte bewijsregeling – rekening houden met andere geldige bewijzen - specifieke elementen van de zaak – verblijf in detentiecentrum in Israël – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brugge - 17/1735/B - 19-02-2018

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 5° WBN – negatief advies – gewichtige feiten eigen aan de persoon - lijst in KB 14 januari 2013 – opschorting uitspraak – politierechtbank – boetes inmiddels betaald – geseponeerde dossiers – geen opsporingsonderzoek of gerechtelijk onderzoek hangende – ongegrond – nationaliteit toegekend

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 199.737 - 14-02-2018

  BGV – bijlage 13 – art. 74/14, § 3, 3° Vw. – geen termijn – openbare orde – wetsovertreding – geen automatische beslissing - persoonlijke omstandigheden – voldoende individueel onderzoek - kennelijk onredelijk - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 199.666 - 13-02-2018

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – art. 9bis, § 2 Vw. – geen positieve invulling begrip - - doel overlappingen met andere procedures te vermijden - discretionaire bevoegdheid – motivatie - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 199.589 - 12-02-2018

  Art. 9bis Vw. – inreisverbod – zonder voorwerp verklaard – geen juridische grondslag – grondgebied niet daadwerkelijk verlaten – start inreisverbod – HvJ 26/07/2017, C-225/16, Ouhrami – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 199.595 - 12-02-2018

  Gezinshereniging – echtgenote van een Belg – erkenning huwelijksakte geweigerd door ambtenaar van de burgerlijke stand – kindhuwelijk – art. 40ter Vw. – geen familielid in de zin van art. 40bis, § 2 Vw. – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 199.494 - 09-02-2018

  BGV – detentie - terugleiding naar de grens – UDN – art. 33 Vluchtelingenverdrag – Eritrea – geen zekerheid over Dublin-overname – terugleiding naar de grens is geen loutere uitvoeringsmaatregel – aanvechtbare rechtshandeling – art. 3 EVRM – geen ernstig middel - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 199.510 - 09-02-2018

  BGV – detentie - terugleiding naar de grens – UDN – art. 33 Vluchtelingenverdrag – Soedan – geen zekerheid over Dublin-overname – Italië – opvangstructuren - terugleiding naar de grens is geen loutere uitvoeringsmaatregel – aanvechtbare rechtshandeling – art. 3 EVRM – ernstig middel – schorsing tenuitvoering beslissing tot terugleiding naar de grens

 • Raad van State - 240.691 - 08-02-2018

  MB tot terugwijzing - art. 3 EVRM – art. 8 EVRM – tijdstip onderzoek – niet enkel bij verwijdering, maar ook bij nemen van verwijderingsbeslissing - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 199.329 - 08-02-2018

  BGV – detentie - terugleiding naar de grens – UDN – art. 33 Vluchtelingenverdrag – Eritrea – geen zekerheid over Dublin-overname – terugleiding naar de grens is geen loutere uitvoeringsmaatregel – aanvechtbare rechtshandeling – art. 3 EVRM – geen ernstig middel - verwerping

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 17/1762/A - 08-02-2018

  Opvang – asielzoekers – Afghanistan – meervoudige asielaanvraag - code 207 no show – art. 4 Opvangwet – zorgvuldige afweging – niet individueel gemotiveerd – opportuniteit – minderjarige kinderen – hoogste belang van de minderjarige – art. 37 Opvangwet – gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 199.458 - 08-02-2018

  Gezinshereniging – echtgenoot van een Belg – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – art. 42, § 1 Vw. – behoefteanalyse – in abstracto beoordeling – alle bescheiden en inlichtingen doen overleggen - vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 14/2018 - 07-02-2018

  Vreemdelingenrecht - Verblijfsrecht - Verzoek tot toegang en verblijf in het kader van het recht op gezinshereniging - Vreemdeling die door middel van een wettelijk geregistreerd partnerschap verbonden is met een vreemdeling die sedert minimaal twaalf maanden toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk of sedert minimaal twaalf maanden gemachtigd is om er zich te vestigen - Bewijs van een naar behoren geattesteerde duurzame en stabiele partnerrelatie

 • Grondwettelijk Hof - 16/2018 - 07-02-2018

  Publiek recht - Nationaliteit - Verlies van de Belgische nationaliteit - Vervallenverklaring - Ernstige tekortkomingen aan de verplichtingen als Belgische burger

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 199.326 - 07-02-2018

  Inreisverbod – art. 74/11, § 1 Vw. – duur inreisverbod 8 jaar – dezelfde gegevens gaven voorheen aanleiding tot inreisverbod met duurtijd van 3 jaar – gewelddadig karakter van de feiten benadrukt – motiveringsplicht – vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brugge - 16/984/B - 05-02-2018

  Staatloze – Palestijnse origine – art. 1 Verdrag van New York 1954 betreffende de Status van Staatlozen – negatief advies OM – criteria van de Montevideo Conventie – erkenning door andere staten – geen voorwaarde in Montevideo Conventie - Palestina door België niet als staat erkend – zelfs indien criteria voldaan, geen wetgevend kader voor verwerven Palestijnse nationaliteit – geen soevereine functionerende Palestijnse staat - toekenning statuut

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 9373/15 - 01-02-2018

  (M.A. t. Frankrijk) Schending art. 3 EVRM (verbod van foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – uitwijzing naar Algerije – openbare veiligheid – risico op foltering van verdachte van terrorisme in Algerije– schending door gedwongen terugkeer – schending artikel 34 EVRM (medewerking met het EHRM) – te snelle uitwijzing – effectieve uitwijzing ondanks voorlopige maatregel (art. 39 procedurereglement)

 • Hof van Cassatie - P.18.0035.F - 31-01-2018

  Detentie – Soedan – rapporten NGO’s en brief CGVS - art. 3 EVRM – aanwijzingen gegeven over mogelijke schending bij aanhouding - indiening van een verzoek om internationale bescherming geen voorwaarde om artikel 3 EVRM in te roepen - verwerping

 • Hof van Cassatie - P.18.0032.F - 31-01-2018

  Detentie – Soedan – art. 3 EVRM – aanwijzingen gegeven over mogelijke schending bij aanhouding – rapporten NGO’s - indiening van een verzoek om internationale bescherming geen voorwaarde om artikel 3 EVRM in te roepen – non-refoulement – chain-refoulement - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 199.080 - 31-01-2018

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – mantelzorg – uitzonderlijke situatie – directe omgeving – noodzaak wordt benadrukt door arts-adviseur en behandelende psychiater – rol naaste familieleden in België – vernietiging

Pagina's