Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 201.229 - 19-03-2018

  Art. 9ter Vw. – Ingoesjetië - toegang tot medische zorg – ziekenhuizen gespecialiseerd in aandoening – toegang tot regio – verwijzing naar federale Russische wet louter theoretisch – vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 39034/12 - 15-03-2018

  (A.E.A. t. Griekenland) Schending art. 13 EVRM (recht op een effectief rechtsmiddel) iuncto artikel 3 (verbod van foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – toegang tot de asielprocedure – geen schending artikel 3 EVRM

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 201.162 - 15-03-2018

  Art. 9ter Vw. – objectiviteit ambtenaar-geneesheer – zelfde ambtenaar-geneesheer na eerdere vernietiging – geen wettelijke bepaling – respect voor eerder vernietigingsarrest - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.958 - 09-03-2018

  Visum kort verblijf – intrekking visum – BGV – detentie – PV wegens aanzetten tot ontucht – UDN – zorgvuldigheidsbeginsel – materiële motiveringsplicht – politieverslag niet in administratief dossier opgenomen – feiten niet duidelijk – kennelijk onredelijk – MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.974 - 09-03-2018

  Visum kort verblijf – intrekking visum –PV wegens aanzetten tot ontucht – UDN – zorgvuldigheidsbeginsel – materiële motiveringsplicht – politieverslag niet in administratief dossier opgenomen – feiten niet duidelijk – kennelijk onredelijk – MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.969 - 09-03-2018

  BGV – detentie – UDN – Dublin III – terugkeerrichtlijn niet van toepassing – Al Chodor – geen asielaanvraag ingediend in België – art. 7 en 74/14 Vw. – art. 24 Dublin III-Vo. – prima facie ernstig – MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.976 - 09-03-2018

  BGV – detentie – UDN – Dublin III – terugkeerrichtlijn niet van toepassing – Al Chodor – geen asielaanvraag ingediend in België – art. 7 en 74/14 Vw. – art. 24 Dublin III-Vo. – prima facie ernstig – geen MTHEN – betrokkene zal in geen geval naar land van herkomst worden uitgewezen - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.977 - 09-03-2018

  BGV – detentie – UDN – Dublin III – terugkeerrichtlijn niet van toepassing – Al Chodor – geen asielaanvraag ingediend in België – art. 7 en 74/14 Vw. – art. 24 Dublin III-Vo. – prima facie ernstig – geen MTHEN – betrokkene zal in geen geval naar land van herkomst worden uitgewezen - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.933 - 08-03-2018

  BGV – detentie – UDN – Dublin III – asiel aangevraagd in Finland – terugkeerrichtlijn niet van toepassing – Al Chodor – geen asielaanvraag ingediend in België – art. 7 en 74/14 Vw. – art. 24 Dublin III-Vo. – prima facie ernstig – MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.895 - 08-03-2018

  Asielzoekers – Egypte – Koptische Christenen – ernstige medische problemen dochter – publieke gezondheidszorg ontzegd wegens religie – ernstige aantasting van de menselijke waardigheid – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.741 - 06-03-2018

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – tweede hypothese art. 9ter Vw. – tegenstrijdig advies arts-adviseur DVZ – onderzoeken of alternatieve behandeling beschikbaar is in land van herkomst – vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Luik - 17/352/A - 05-03-2018

  Administratieve geldboete – hoorrecht – opportuniteitscontrole – aanvraag gezinshereniging vanuit onwettig verblijf - gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.436 - 28-02-2018

  Inreisverbod – art. 74/11 Vw. – openbare orde – gevangenisstraf met uitstel – probatievoorwaarden – gevaar voor openbare orde niet geweken - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.210 - 23-02-2018

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – actualisatie – kostprijs medicatie in herkomstland – financiële toegankelijkheid tot noodzakelijke behandeling – geen onderzoek naar daadwerkelijke kostprijs – schending formele motiveringsplicht en zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.215 - 23-02-2018

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – art. 47/1 Vw. – documenten uitgaande van bevoegde overheid – concrete gegevens waarop overheden zich steunen moeten niet vermeld zijn – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 18/2018 - 22-02-2018

  Vreemdelingenrecht - Indiening van een verblijfsaanvraag - Retributie tot dekking van de administratieve kosten – vernietiging voor zover erkende staatlozen niet zijn vrijgesteld – verwerping van de beroepen voor het overige

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.119 - 22-02-2018

  Verzoeker geboren in België in 1973 – sedert geboorte onbeperkt verblijfsrecht – openbare orde – terrorisme – gehuwd met Belgische vrouw – Belgische kinderen – art. 8 EVRM – belangenafweging – Boultif-criteria – folterpraktijken in Marokko ten aanzien van personen gelieerd aan terrorisme – art. 3 EVRM – OCAD-advies - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.167 - 22-02-2018

  Art. 9ter Vw. – zonder voorwerp – verzoeker heeft grondgebied verlaten – effectieve verblijfsplaats – ononderbroken verblijf op Belgisch grondgebied geen voorwaarde in art. 9ter Vw. – kortstondige afwezigheid – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.059 - 22-02-2018

  Inreisverbod – art. 74/11 Vw. – een van de partners heeft afstand gedaan van de huwelijksverklaring – niet automatisch einde van de relatie - begrip gezins- of familieleven – de facto gezinsrelatie – art. 8 EVRM – vernietiging

 • Raad van State - 240.767 - 20-02-2018

  KB 3 augustus 2016 – lijst veilige landen van herkomst – Art. 57/6/1 Vw. - Albanië – Georgië - verwerping

Pagina's