Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Cassatie - P.18.0002.N - 16-01-2018

  Detentie – misbruik asielprocedure – in overwegingname meervoudige asielaanvraag door CGVS – geen fraude – art. 74/6 §1bis, 9° en 12° Vw. – uitzonderlijk karakter detentie – filter tegen oneigenlijk en frauduleus gebruik asielaanvraag - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 197.969 - 15-01-2018

  Asielzoekster – Afghanistan – meervoudige asielaanvraag – verwesterde vrouw – weduwe – objectieve informatie – geen familiaal netwerk in Kabul – levensomstandigheden alleenstaande vrouwen – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 197.916 - 12-01-2018

  Art. 9bis Vw. – buitengewone omstandigheden – ouders, broer en zus toegelaten tot verblijf – buitengewone omstandigheden – verzoeker recent meerderjarig geworden – art. 8 EVRM – eenheid van gezin – zorgvuldigheid - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 197.942 - 12-01-2018

  Gezinshereniging – schoondochter is Unieburger – ten laste zijn – land van herkomst – stortingen verricht door zoon van verzoekers, echtgenoot van de referentiepersoon – rekening mee houden – financieel huishouden – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 197.934 - 12-01-2018

  Asielzoekster – Irak – bijkomende vrees – echtgenoot teruggekeerd naar andere echtgenote in Irak – mishandeld – bedreigingen – psychologisch attest – bijzonder kwetsbaar profiel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 197.775 - 11-01-2018

  Gezinshereniging – dochter van Belgische adoptievader – adoptie – ten laste zijn – land van herkomst – geadopteerd in België – geen uitzondering – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 197.804 - 11-01-2018

  Art. 9bis Vw. – zonder voorwerp – inreisverbod - HvJ, 26 juli 2017, C-225/16, Ouhrami – nog geen rechtsgevolgen – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 197.842 - 11-01-2018

  Asielzoekers – Afghanistan – valse verklaringen afgelegd – minderjarig – wilde dat asielaanvraag samen met die van neef werd behandeld – bijkomende stukken – vernietiging

 • Raad van State - 240.394 - 11-01-2018

  Art. 9bis Vw. – inreisverbod – art. 74/11 Vw. – HvJ 26 juli 2017, C-225/16, Ouhrami – aanvang inreisverbod – termijn - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 197.837 - 11-01-2018

  Asielzoeker – Rusland - Ingoesjetische origine – bekeerd naar het christendom - Yarovaya wetten – verbod om uw geloof te belijden buiten de gekende religieuze locaties - vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 36417/16 - 09-01-2018

  (X t. Zweden) Schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – uitwijzing naar Marokko – openbare veiligheid – risico op foltering van verdachte van terrorisme in Marokko – schending bij gedwongen terugkeer

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 197.537 - 08-01-2018

  Asielzoeker – Burundi - COI - verslag van de onderzoekscommissie inzake Burundi van de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties - grootschalige mensenrechtenschendingen – prima facie erkenning in hoofde van Burundese asielzoekers – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 197.490 - 08-01-2018

  BGV – inreisverbod – UDN – art. 8 EVRM – hoorplicht – openbare orde – art. 7 en 74/14 Vw. – verschillende motieven die elk apart bevel kunnen schragen - verwerping

 • Hof van Cassatie - P.17.1202.F - 03-01-2018

  Detentie – Soedan – art. 3 EVRM – geen aanwijzingen gegeven over mogelijke schending bij aanhouding - indiening van een verzoek om internationale bescherming geen voorwaarde om artikel 3 EVRM in te roepen - verwerping

 • Raad van State - P.17.1244.F - 27-12-2017

  Detentie – art. 74/5 Vw. – asielaanvraag aan de grens - individueel onderzoek – gegrond - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 197.363 - 27-12-2017

  BGV – detentie – UDN – geen termijn voor vrijwillig vertrek - art. 74/14 – risico op onderduiken – geen objectieve wettelijke criteria – gebrek aan uiteenzetting – Al Chodor – MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 197.201 - 22-12-2017

  Humanitair visum – type D – Somalië – art 3 EVRM – geen positieve verplichting om vreemdelingen toe te laten tot Belgisch grondgebied – extraterritorialiteit – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 197.311 - 22-12-2017

  Beëindiging verblijf – openbare orde – art. 44bis Vw. - art. 8 EVRM – belangenafweging – Boultif/Üner-criteria – drugsmisdrijven – maatschappelijke impact – kenbare beoordeling van persoonlijk gedrag van verzoeker – niet kennelijk onredelijk - verwerping

 • Grondwettelijk Hof - 148/2017 - 21-12-2017

  Strafrecht - Strafrechtspleging - Hervormingen («Potpourri II-wet») – strafuitvoeringsmodaliteiten - voorwaardelijke en voorlopige invrijheidsstelling – vreemdelingen zonder wettig verblijf

 • Hof van Justitie - C-442/16 - 20-12-2017

  (Florea Gusa t. minister for Social Protection, Ierland, Attorney General) Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2004/38/EG – Persoon die een zelfstandige activiteit heeft beëindigd – Behoud van de status van zelfstandige – Recht van verblijf – Wettelijke regeling van een lidstaat volgens welke de toekenning van een uitkering voor werkzoekenden is voorbehouden aan personen die het recht van verblijf op het grondgebied van die lidstaat hebben

Pagina's