Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Arbeidshof / Brussel - 51.239 - 06-11-2008

  Niet-begeleide minderjarige – verblijf in opvangtehuis voor buitenlandse niet-begeleide minderjarige – eerste zelfstandige woning – aanvraag voor installatiepremie – weigering – beroep – KB van 21 september 2004 – begrip dakloze – begrip tijdelijk tehuis - opvangtehuis voor minderjarigen – tijdelijke opvangformule – beroep gegrond

 • Rechtbank van eerste aanleg / Dendermonde - 08/1229/B - 04-11-2008

  Verzoek tot erkenning buitenlands huwelijk – Erkenning – Internationaal Privaatrecht (IPR) – Artikel 23 Wetboek van Internationaal Privaatrecht – Artikel 27 Wetboek van Internationaal Privaatrecht – Weigering visum gezinshereniging – Wetsontduiking – Openbare Orde – Geen schijnhuwelijk

 • - 18.176   - 31-10-2008

  Iraaks asielzoeker – Dublinverordening – overname door Griekenland – weigering van verblijf met BGV – annulatieberoep – schriftelijke garanties m.b.t. behandeling asielaanvraag – geen schriftelijke garanties – procedure overname – impliciet akkoord – bewijs - geen bewijs – gebrekkige motivering – geen behoorlijk bestuur

 • Rechtbank van eerste aanleg / Luik - 07/4251/A - 31-10-2008

  Khol-verstoting – Geen erkenning – Internationaal Privaatrecht (IPR) – Artikel 25 Wetboek van Internationaal Privaatrecht – Marokkaans Familierecht (Moudawwana) – Artikel 57 Wetboek van Internationaal Privaatrecht – Echtscheiding – Toepasselijk recht – artikel 55 Wetboek van Internationaal Privaatrecht

 • Grondwettelijk Hof - 148/2008 - 30-10-2008

  Artikel 39/76 § 1 Vreemdelingenwet - beroep tegen beslissingen van CGVS inzake asiel en subsidiaire bescherming - volheid van rechtsmacht - nieuwe gegevens in de loop van de procedure – artikelen 10 en 11 Grondwet – rechten van de verdediging - geen schending

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 17.987 - 29-10-2008

  Aanvraag art. 9bis Vreemdelingenwet – onontvankelijk – geen identiteitsdocument – geen vrijstelling identiteitsbewijs – attest van verlies van identiteitsdocument, afgeleverd door de stad Kinshasa – Memorie van Toelichting bij wet van 15 september 2006 – ratio legis art. 9bis Vreemdelingenwet - geen verblijfstitel om onduidelijkheid identiteit te regulariseren – duidelijke identiteit – onvoldoende motivering - vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Leuven - 08/1637/A - 27-10-2008

  Internationaal Privaatrecht – Afstamming – Betwisting vaderschap – Internationaal Privaatrecht – Toepasselijk recht – Artikel 61 Wetboek van Internationaal Privaatrecht – Artikel 19 Wetboek van Internationaal Privaatrecht – Zwakke band met Staat waarvan het recht dient te worden toegepast – Marokkaans familierecht (Moudawwana)

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 17.236 - 16-10-2008

  EU-burger en familielid - vestigingsaanvraag - geen bewijs aanvraag - mondelinge weigering gemeente - beroep - ontvankelijkheid - aanvechtbare beslissing - schending motiveringsplicht - vernietiging

 • Hof van beroep / Brussel - 2007/AR/1285 - 16-10-2008

  IPR - huwelijk bij volmacht in Marokko - schijnhuwelijk - openbare orde - art. 27 en 31 WIPR - volmacht conform Marokkaanse recht - appreciatie Marokkaanse rechter - art. 21 WIPR - art. 18 WIPR - erkenning huwelijksakte

 • Hof van Justitie - C-353/06 - 14-10-2008

  (Grunkin) Recht om vrij op grondgebied van lidstaten te reizen en te verblijven – internationaal privaatrecht inzake familienaam – vaststelling van het toepasselijk recht uitsluitend aan de hand van nationaliteit – in lidstaat geboren en verblijvende minderjarige met nationaliteit van andere lidstaat – niet-erkenning, in lidstaat waarvan betrokkene staatsburger is, van in lidstaat van geboorte en verblijf verkregen naam

 • Hof van Justitie - C-353/06 - 14-10-2008

  (Grunkin-Paul) Recht om vrij op grondgebied van lidstaten te reizen en te verblijven – internationaal privaatrecht inzake familienaam – vaststelling van het toepasselijk recht uitsluitend aan de hand van nationaliteit – in lidstaat geboren en verblijvende minderjarige met nationaliteit van andere lidstaat – niet-erkenning, in lidstaat waarvan betrokkene staatsburger is, van in lidstaat van geboorte en verblijf verkregen naam

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 17.522 - 13-10-2008

  Burundese asielzoeker – weigering asielaanvraag – beroep bij RvV – vernietiging - aanvullende onderzoeksmaatregelen – geen erkenning als vluchteling – nieuwe beslissing CGVS - weigering erkenning vluchteling en subsidiaire bescherming – ongeloofwaardig asielrelaas – beroep bij RvV - geen erkenning als vluchteling mogelijk – gezag van gewijsde eerste arrest – geen nieuwe gegevens - subsidiaire bescherming – art. 48/4 § 2 c) Vreemdelingenwet – ondertekening staakt-het-vuren – begrip “binnenlands gewapend conflict” – geen definitie – analogie met humanitair recht – einde gewapend conflict - ondertekening staakt-het-vuren onvoldoende – duurzame vrede – geen duurzame vrede - binnenlands gewapend conflict – willekeurig geweld – geen definitie – analogie met richtlijn tijdelijke bescherming – inheems geweld – systematische schending mensenrechten - ernstige bedreiging van burgers – oorzakelijk verband – toekenning subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 17.120 - 13-10-2008

  Tweede asielaanvraag – Congolese vrouw van Lendu-etnie - weigering erkenning vluchteling en subsidiaire bescherming – ongeloofwaardig asielrelaas – beroep – nieuwe gegevens – art. 39/76 § 1, alinea 2 en 3 Vreemdelingenwet – arrest nr. 81/2008 GwH – geen beperking van de volle rechtsmacht – nieuwe gegevens moeten gegrond karakter van het beroep aantonen - authenticiteit nieuwe gegevens niet betwist – aanwezigheid in Ituri afdoende bewezen – interetnische haat in Ituri – familieleden vervolgd – risico op vergelding – actuele vrees – erkenning als vluchteling

 • Rechtbank van eerste aanleg / Luik - / - 10-10-2008

  Nationaliteit - nationaliteitsverklaring - art. 8 WBN - termijn - overmacht - opheffing

 • - 186.908   - 08-10-2008

  Asielaanvraag - weigering - beroep bij RvV - nieuwe gegevens tijdens beraad - verzoek tot heropening van debatten - geen antwoord - artikel 772 en 773 Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing - artikel 39/76 Vreemdelingenwet - snelle behandeling van asielaanvragen - wil wetgever - geen heropening van debatten- handvest van de grondrechten van de Europese Unie - geen bindende kracht - EU-procesrecht - rechten van de verdediging - niet van toepassing op rechtspleging RvV

 • Raad van State - 186.908 - 08-10-2008

  Asielaanvraag – weigering – beroep bij RvV - nieuwe gegevens tijdens beraad – verzoek tot heropening van debatten – geen antwoord – artikel 772 en 773 Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing – artikel 39/76 Vreemdelingenwet - snelle behandeling van asielaanvragen – wil wetgever – geen heropening van debatten- handvest van de grondrechten van de Europese Unie – geen bindende kracht – EU-procesrecht – rechten van de verdediging – niet van toepassing op rechtspleging RvV

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 35228/03 - 07-10-2008

  (Bogumil) Juridische bijstand – opeenvolgende raadslieden – ambtshalve aanduiding op de procesdag – kwaliteit van de verdediging – schending artikel 6 §3 c EVRM

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 16.891 - 02-10-2008

  Derde asielaanvraag – weigering – twee eerste asielaanvragen frauduleus – geloofwaardigheid – psychiatrische opnames – verband met Conventie van Genève – bewijslast disproportioneel – subjectieve vrees voor vervolging – erkenning als vluchteling

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 34082/02 - 02-10-2008

  (Rusu) Detentie – mededeling motieven die beslissing schragen – onverwijld – 10 dagen - taal die begrijpelijk is – schending artikel 5 §2 EVRM- detentie– criteria voor detentie – afwegen van redelijke argumenten tegen detentie– schending artikel 5 §1, f EVRM

 • Raad van State - 186.704 - 30-09-2008

  Aanvraag artikel 40 Vreemdelingenwet – ouder van een Belgisch kind – weigering – gevaar openbare orde – oude strafrechtelijke veroordeling – beroep bij RvV - gebrek aan belang – gebonden bevoegdheid DVZ - beroep onontvankelijk – cassatieberoep – artikel 43 Vreemdelingenwet – geen gebonden bevoegdheid DVZ – geen gebrek aan belang – vernietiging arrest nr. 2852 van 22 oktober 2007

Pagina's