Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 202.323 - 12-04-2018

  Beëindiging verblijf – BGV – intrekking vluchtelingenstatus– art. 21 Vw. – art. 3 EVRM – absoluut karakter - onderzoek – begin van bewijs leveren – gehoor niet op ernstige wijze gebruikt – niet kennelijk onredelijk - verwerping

 • Hof van Justitie - C-191/16 - 10-04-2018

  (Romano Pisciotti t. Bundesrepublik Deutschland) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikelen 18 en 21 VWEU – Uitlevering aan de Verenigde Staten van Amerika van een onderdaan van een lidstaat die gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer – Uitleveringsovereenkomst tussen de Europese Unie en die derde staat – Werkingssfeer van het Unierecht – Verbod van uitlevering dat alleen wordt toegepast wanneer het eigen onderdanen betreft – Beperking van het vrije verkeer – Rechtvaardiging op grond van de voorkoming van straffeloosheid – Evenredigheid – Op de hoogte brengen van de lidstaat van herkomst van de burger van de Unie

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 75157/14 - 10-04-2018

  (Bistieva en anderen t. Polen) Schending art. 8 EVRM (recht op gezinsleven) – detentie in aangepast centrum voor gezinnen met minderjarige kinderen – belang van het kind – detentie als uiterste maatregel – plicht om alternatieven voor detentie te overwegen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 202.192 - 10-04-2018

  Art. 9ter Vw. - risico voor het leven of de fysieke integriteit – longaandoening – vliegtuigreis – contra-indicatie – haalbaarheid in geval van terugkeer naar land van herkomst – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 202.122 - 09-04-2018

  Gezinshereniging - bestreden beslissing niet volledig ter kennis gebracht – formele motiveringsplicht – wettigheid bestreden beslissing – aanvang beroepstermijn – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 202.121 - 09-04-2018

  Gezinshereniging – art. 10 Vw. – familielid van erkend vluchteling – fraus omnia corrumpit – vervalst huwelijkscertificaat – niet ipso facto intentie om te schaden of winst te behalen – art. 74/20 Vw. – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 202.084 - 05-04-2018

  BGV – detentie – UDN - art. 74/14, § 3 Vw. – risico op onderduiken – objectieve criteria – geen gekend of vast verblijfsadres – geen poging om verblijf te regulariseren – niet kennelijk onredelijk – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 201.945 - 30-03-2018

  Dublin III - Duitsland - BGV - terugnameakkoord - termijn van 6 maanden voor overdracht - verlenging termijn - onderduiking - geen woonstcontrole - adres gekend - beslissing tot verlenging termijn niet rechtsgeldig - bestreden beslissing niet uitvoerbaar

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 201.975 - 30-03-2018

  Gezinshereniging – wettelijke samenwoning – DVZ weigert wettelijke samenwoning te aanvaarden – bevoegdheidsoverschrijding – enkel duurzaamheid van relatie nagaan – incorrecte gronden - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 201.900 - 29-03-2018

  Asielzoekers – meervoudige asielaanvraag – asielmotieven ongeloofwaardig – willekeurig geweld – gewapend conflict – woning ingenomen door leger – soennieten – situatie Bagdad – toekenning subsidiaire beschermingsstatus

 • Hof van beroep / Brussel - 2017/FA/583 - 29-03-2018

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 1° WBN – ononderbroken wettelijk verblijf - bijzondere identiteitskaart – protocolkaart – art. 7bis, § 2 WBN - bewijs wettelijk verblijf – lijst in KB 14 januari 2013 – discriminatie – gelijkheidsbeginsel – art. 10, 11 en 191 Gw. - toelating of machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden – nationaliteit toegekend

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 201.920 - 29-03-2018

  BGV – detentie – UDN – art. 74/14, § 3 Vw. – risico op onderduiking – objectieve criteria – individueel onderzoek – rekening houden met specifieke omstandigheden – minderjarigheid – art. 8 EVRM – zorgvuldigheidsbeginsel - MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 201.853 - 29-03-2018

  Gezinshereniging – ouder van een minderjarige Belg – negatief advies inzake schijnhuwelijk met moeder van het kind – onderzoek voeren naar gezinssituatie van verzoeker en kind – affectieve en financiële band – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 201.810 - 28-03-2018

  BGV – UDN – art. 49/3/1 Vw. – asielaanvraag hangende – uitvoerbaarheid bestreden beslissing opgeschort – geen uiterst dringende noodzakelijkheid aangetoond - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 201.514 - 22-03-2018

  Gezinshereniging met een Unieburger – schijnhuwelijk – intrekking verblijfsrecht – BGV – beslissing sui generis – ambtenaar DVZ niet bevoegd – geen intrekking, maar verval – residuaire bevoegdheid van de minister - vernietiging

 • Arbeidshof / Brussel - 2017/AB/277 - 22-03-2018

  Opvang – uitsluiting van opvang – verstoring van de rust in opvangcentrum – geen bijstand gedurende 14 dagen - NBMV – evenredigheidsbeginsel – art. 3 EVRM – art. 20 Opvangrichtlijn – opvang geen taak van de voogd – prejudiciële vraag aan HvJ

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 201.514 - 22-03-2018

  Intrekking verblijfsrecht - F+ kaart – schijnhuwelijk – fraus omnia corrumpit – RvS 29 juni 2017, nr. 238.718 – bevoegdheid ambtenaar DVZ – declaratief karakter aanvraag gezinshereniging – beslissing sui generis – bevoegdheid staatssecretaris - openbare orde – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 201.515 - 22-03-2018

  Intrekking verblijfsrecht - F+ kaart – schijnhuwelijk – fraus omnia corrumpit – RvS 29 juni 2017, nr. 238.718 – bevoegdheid ambtenaar DVZ – declaratief karakter aanvraag gezinshereniging – beslissing sui generis – bevoegdheid staatssecretaris - openbare orde – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 201.546 - 22-03-2018

  BGV – terugleiding naar de grens - UDN - artikel 3 en 8 EVRM – nauwgezet onderzoek voorafgaand aan nemen verwijderingsmaatregel – grondiger onderzoek in gesloten centrum geen waarborg – schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 201.224 - 19-03-2018

  Art. 9bis Vw. – buitengewone omstandigheden – zwaar ziek – onmogelijkheid om te reizen – vastgesteld bij vonnis inzake maatschappelijke dienstverlening – motiveringsplicht – vernietiging

Pagina's