Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Justitie - C-512/17 - 28-06-2018

  (HR in tegenwoordigheid van: KO, Prokuratura Rejonowa Poznań Stare Miasto w Poznaniu) Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening (EG) nr. 2201/2003 – Artikel 8, lid 1 – Gewone verblijfplaats van een kind – Zuigeling – Beslissende omstandigheden voor de bepaling van deze verblijfplaats

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.112 - 28-06-2018

  NBMV – niet-begeleide minderjarige – art. 61/15 Vw. - duurzame oplossing – bevel tot terugbrenging – bijlage 38 – GwH 18 juli 2013, nr. 106/2013 – hoger belang van het kind – eenheid gezin – hereniging met moeder in herkomstland – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.211 - 28-06-2018

  Asielzoeker – Irak – UNHCR Refugee Certificate – erkend als vluchteling in Syrië door UNHCR – geen automatische toekenning – individueel onderzoek – rekening houden met alle relevante elementen – bijzondere aandacht voor erkenning door UNHCR – geen stappen gezet door CGVS om meer informatie krijgen over omstandigheden van de erkenning – mogelijkheid om nadere inlichtingen te verkrijgen bij UNHCR – praktische moeilijkheden – minstens een poging doen – volledige feitenvinding - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.213 - 28-06-2018

  Asielzoeker – minderjarige – Irak – kindvriendelijke rechtspraak – richtsnoeren Raad van Europa - geschreven zodat minderjarige, al dan niet met bijstand van een volwassene, het kan volgen en begrijpen - weigering

 • Raad van State - 241.990 - 28-06-2018

  Minderjarige – NBMV - leeftijdsbepaling – Dienst Voogdij – medisch onderzoek – minderjarigheid blijkt, maar aanpassing leeftijd naar leeftijd die blijkt uit leeftijdsonderzoek - enkel bepalen of persoon al dan niet minderjarig is – rekening houden met opgegeven leeftijd - schorsing

 • Hof van Justitie - C-246/17 - 27-06-2018

  (Ibrahima Diallo t. Belgische Staat) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van Europese Unie – Richtlijn 2004/38/EG – Artikel 10, lid 1 – Aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie – Afgifte – Termijn – Vaststelling en kennisgeving van het besluit – Gevolgen van niet-naleving van de termijn van zes maanden – Procedurele autonomie van de lidstaten – Doeltreffendheidsbeginsel

 • Hof van Justitie - C-230/17 - 27-06-2018

  (Erdem Deha Altiner, Isabel Hanna Ravn t. Udlændingestyrelsen) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikel 21, lid 1, VWEU – Richtlijn 2004/38/EG – Recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten – Verblijfsrecht van een derdelander die familielid is van een burger van de Unie, in de lidstaat waarvan die burger de nationaliteit bezit – Binnenkomst van dit familielid op het grondgebied van de lidstaat in kwestie nadat de burger van de Unie naar deze lidstaat is teruggekeerd

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.080 - 27-06-2018

  Subsidiair beschermde – Irak – intrekking – openbare orde – internationale mensensmokkel en dierenmishandeling – invulling begrip ernstig misdrijf – art. 55/5/1 Vw. – bevestiging intrekking

 • Raad van State - 241.904 - 26-06-2018

  Gezinshereniging – beroep RvV niet ontvankelijk – synthesememorie laattijdig – poststempel – E-tracker – gewone aangetekende brief – geen ontvangstmelding – poststempel primeert op E-tracker – art. 39/57, § 2, 2° Vw. – termijn - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 205.859 - 25-06-2018

  Ambtshalve schrapping – verzoek om terug in vorige administratieve toestand te worden geplaatst – termijn om bewijzen van aanwezigheid voor te leggen – bestreden beslissing genomen voor afloop van termijn – nog stukken overgemaakt na nemen van bestreden beslissing – geen rekening mee gehouden – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 205.782 - 22-06-2018

  Bijlage 20 zonder BGV – nationale veiligheid – lid van “terroristische organisatie” – Turk – DHKP/C – niet zonder meer te beschouwen als terroristische groepering – verslagen VSSE – gedrag verzoeker gedurende 17 jaar in België – kennelijk onredelijk – art. 43 Vw. – vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Luik - 22-06-2018

  Erkenning huwelijk – huwelijk uit Eritrea – religieus huwelijk – vluchteling – visum D – gezinshereniging – art. 27 WIPR – art. 46 en 47 WIPR – geen legalisatie – art. 146bis BW – openbare orde - gegrond

 • Grondwettelijk Hof - 77/2018 - 21-06-2018

  Gerechtelijk recht - Juridische bijstand en rechtsbijstand - Hervorming van het stelsel- pro deo stelsel - forfetair bedrag - vermindering van recht op juridische bijstand - gedeeltelijke vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 66702/13 - 21-06-2018

  (S.Z. t. Griekenland) Schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering) – schending artikel 5 EVRM (recht op vrijheid) administratieve detentie – praktisch niet-uitvoerbare verwijdering - Syrië – Alternatieven voor detentie – detentie in politiekantoren

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 205.651 - 21-06-2018

  Asielzoeker – Irak – functie bij de nationale inlichtingendienst – professionele activiteiten niet in twijfel getrokken – verklaringen over beëindiging tewerkstelling vaag, maar niet kennelijk ongeloofwaardig – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 205.692 - 21-06-2018

  Gezinshereniging – moeder van een Belg – aanvraag als ‘ander familielid’ – art. 47/1 Vw. - vrij verkeer van personen – niet-inoverwegingname – niet samen in andere lidstaat verbleven – rechtspraak Hof van Justitie inzake vrij verkeer – afgeleid recht – ongegrond - verwerping

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brugge - 17/3717/A - 20-06-2018

  Wettelijke samenwoning – schijnwettelijke samenwoning – art. 1476bis BW – erkend als vluchteling – geen verblijfsrechtelijk voordeel meer - gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 205.570 - 20-06-2018

  Subsidiair beschermde – Syrië – intrekking – openbare orde – winkeldiefstallen – invulling begrip ernstig misdrijf – art. 55/5/1, § 3 Vw. – laakbare en verwerpelijke daden, maar kunnen niet gekwalificeerd worden als ernstig misdrijf – toekenning subsidiaire bescherming

 • Hof van Justitie - C-181/16 - 19-06-2018

  (Sadikou Gnandi t. Belgische Staat) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Terugkeer van illegaal verblijvende derdelanders – Richtlijn 2008/115/EG – Artikel 3, punt 2 – Begrip ‚illegaal verblijf’ – Artikel 6 – Vaststelling van een terugkeerbesluit zonder de uitkomst van het beroep tegen de afwijzing van het verzoek om internationale bescherming door de beslissingsautoriteit af te wachten – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 18, artikel 19, lid 2, en artikel 47 – Beginsel van non-refoulement – Recht op een doeltreffende voorziening in rechte – Toestemming om in een lidstaat te blijven

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 205.154 - 15-06-2018

  Asielzoeker – Irak – soenniet - authenticiteit identiteitsdocument – afkomst niet in twijfel getrokken – recent verblijf – verklaringen inconsistent met objectieve landeninformatie – verblijf elders in Irak – vermoeden – intern vluchtalternatief identificeren – niet gemotiveerd – toekenning subsidiaire beschermingsstatus

Pagina's