Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 201.515 - 22-03-2018

  Intrekking verblijfsrecht - F+ kaart – schijnhuwelijk – fraus omnia corrumpit – RvS 29 juni 2017, nr. 238.718 – bevoegdheid ambtenaar DVZ – declaratief karakter aanvraag gezinshereniging – beslissing sui generis – bevoegdheid staatssecretaris - openbare orde – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 201.546 - 22-03-2018

  BGV – terugleiding naar de grens - UDN - artikel 3 en 8 EVRM – nauwgezet onderzoek voorafgaand aan nemen verwijderingsmaatregel – grondiger onderzoek in gesloten centrum geen waarborg – schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 201.224 - 19-03-2018

  Art. 9bis Vw. – buitengewone omstandigheden – zwaar ziek – onmogelijkheid om te reizen – vastgesteld bij vonnis inzake maatschappelijke dienstverlening – motiveringsplicht – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 201.229 - 19-03-2018

  Art. 9ter Vw. – Ingoesjetië - toegang tot medische zorg – ziekenhuizen gespecialiseerd in aandoening – toegang tot regio – verwijzing naar federale Russische wet louter theoretisch – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 201.207 - 16-03-2018

  Asielzoeker – Afghanistan – afkomst niet aannemelijk – profiel verzoeker – ongeschoolde en ongeletterde landbouwer – vragen omtrent geografie, scholen en buitenlandse basissen en namen van prominenten – wel informatie gegeven over dagdagelijkse leven en onmiddellijke leefwereld - vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 39034/12 - 15-03-2018

  (A.E.A. t. Griekenland) Schending art. 13 EVRM (recht op een effectief rechtsmiddel) iuncto artikel 3 (verbod van foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – toegang tot de asielprocedure – geen schending artikel 3 EVRM

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 201.162 - 15-03-2018

  Art. 9ter Vw. – objectiviteit ambtenaar-geneesheer – zelfde ambtenaar-geneesheer na eerdere vernietiging – geen wettelijke bepaling – respect voor eerder vernietigingsarrest - verwerping

 • Raad van State - 240.997 - 13-03-2018

  Gezinshereniging – visum type D – echtgenoot erkend als vluchteling – art. 12bis Vw. – termijn – bestaan huwelijksband – onderzoek binnen termijn – GwH 26 september 2013, nr. 121/2013 – vernietiging

 • Raad van State - 240.996 - 13-03-2018

  BGV – bevoegdheid RvV als annulatierechter – geen ambtshalve middelen opwerpen – gegrond – cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.958 - 09-03-2018

  Visum kort verblijf – intrekking visum – BGV – detentie – PV wegens aanzetten tot ontucht – UDN – zorgvuldigheidsbeginsel – materiële motiveringsplicht – politieverslag niet in administratief dossier opgenomen – feiten niet duidelijk – kennelijk onredelijk – MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.974 - 09-03-2018

  Visum kort verblijf – intrekking visum –PV wegens aanzetten tot ontucht – UDN – zorgvuldigheidsbeginsel – materiële motiveringsplicht – politieverslag niet in administratief dossier opgenomen – feiten niet duidelijk – kennelijk onredelijk – MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.969 - 09-03-2018

  BGV – detentie – UDN – Dublin III – terugkeerrichtlijn niet van toepassing – Al Chodor – geen asielaanvraag ingediend in België – art. 7 en 74/14 Vw. – art. 24 Dublin III-Vo. – prima facie ernstig – MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.976 - 09-03-2018

  BGV – detentie – UDN – Dublin III – terugkeerrichtlijn niet van toepassing – Al Chodor – geen asielaanvraag ingediend in België – art. 7 en 74/14 Vw. – art. 24 Dublin III-Vo. – prima facie ernstig – geen MTHEN – betrokkene zal in geen geval naar land van herkomst worden uitgewezen - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.977 - 09-03-2018

  BGV – detentie – UDN – Dublin III – terugkeerrichtlijn niet van toepassing – Al Chodor – geen asielaanvraag ingediend in België – art. 7 en 74/14 Vw. – art. 24 Dublin III-Vo. – prima facie ernstig – geen MTHEN – betrokkene zal in geen geval naar land van herkomst worden uitgewezen - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.933 - 08-03-2018

  BGV – detentie – UDN – Dublin III – asiel aangevraagd in Finland – terugkeerrichtlijn niet van toepassing – Al Chodor – geen asielaanvraag ingediend in België – art. 7 en 74/14 Vw. – art. 24 Dublin III-Vo. – prima facie ernstig – MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.895 - 08-03-2018

  Asielzoekers – Egypte – Koptische Christenen – ernstige medische problemen dochter – publieke gezondheidszorg ontzegd wegens religie – ernstige aantasting van de menselijke waardigheid – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.741 - 06-03-2018

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – tweede hypothese art. 9ter Vw. – tegenstrijdig advies arts-adviseur DVZ – onderzoeken of alternatieve behandeling beschikbaar is in land van herkomst – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.746 - 06-03-2018

  Asielzoeker – Irak – nieuwe elementen aangebracht – levensstijl verzoeker – geen onderzoeksbevoegdheid – vernietiging

 • Raad van State - 240.911 - 06-03-2018

  Bijlage 35 – art. 9bis Vw. – wettelijk verblijf – vrijstelling aantonen buitengewone omstandigheden – art. 25/2 Verblijfsbesluit – geen toelating of machtiging tot verblijf – bescherming tegen gedwongen tenuitvoerlegging BGV – verwerping

 • Raad van State - 240.912 - 06-03-2018

  Art. 9ter Vw. – bewijslast – medewerkingsplicht – aanbrengen actuele informatie – aandoening behandeld en genezen – kennelijk onredelijk - verwerping

Pagina's