Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad van State - 241.623 - 29-05-2018

  BGV – art. 3 EVRM – ogenblik toetsing – EHRM 13 december 2016, Paposhvili t. België – onderzoek art. 3 EVRM bij nemen BGV en niet pas op ogenblik gedwongen verwijdering - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 204.599 - 29-05-2018

  Gezinshereniging – ouder van een Belgisch kind – erkenning kind – schijnerkenning – frauduleuze erkenning – openbare orde – vaststaande afstammingsband – bewijswaarde erga omnes erkenningsakte – bewijswaarde geboorteakte – vernietiging

 • Raad van State - 241.625 - 29-05-2018

  BGV – ogenblik onderzoek art. 3 EVRM – EHRM 13 december 2016, Paposhvili t. België – BGV wijzigt rechtstoestand betrokken vreemdeling – beslissing tot verwijdering – toetsing bij nemen BGV – zorgvuldigheidsplicht - ongegrond – verwerping

 • Raad van State - 241.649 - 29-05-2018

  Gezinshereniging – Belgische vader – verzoeker meer dan 10 jaar in België – voorwaarde van ten laste zijn –voorwaarde ten aanzien van herkomstland – art. 40ter Vw. – geen afbreuk door binnenkomst meer dan 10 jaar geleden – geen uitzondering voorzien door wetgever - verwerping

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 17/1261/B - 28-05-2018

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 5° WBN – ononderbroken wettelijk verblijf – art. 7bis, § 2 WBN - bewijs wettelijk verblijf – bijzondere identiteitskaart – protocolkaart - lijst in KB 14 januari 2013 – gegrond – nationaliteit toegekend

 • Rechtbank van eerste aanleg / Luik - 18/522/B - 25-05-2018

  Erkenning huwelijk – religieus Somalisch huwelijk – kindhuwelijk – geen documenten –art. 27 WIPR – art. 46 WIPR – art. 47 WIPR – erkenning als vluchteling - artikel 12 Vluchtelingenverdrag – art. 146bis BW – openbare orde – gegrond – erkenning huwelijk

 • Hof van beroep / Bergen - 2017/RG/552 - 25-05-2018

  Staatloze – onontvankelijke 9bis aanvraag – vernietiging door RvV – vraag om aflevering verblijfstitel – recht op verblijf staatlozen – lacune in de wetgeving – GwH 11 januari 2012, nr. 1/2012 – onvrijwillig staatloos – gegrond – verplichting Belgische staat om verblijfstitel af te leveren

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 68862/13 - 24-05-2018

  (N.T.P. en anderen t. Frankrijk) Geen schending art. 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – tijdelijke nachtopvang asielzoekers in daklozencentrum – grief op basis van art. 8 EVRM (recht op gezins- en privéleven) onontvankelijk

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 204.344 - 24-05-2018

  BGV – bijlage 13 septies – detentie – UDN – art. 3 EVRM – ziekte - ogenblik toetsing – ook bij nemen verwijderingsbeslissing – MTHEN - schorsing

 • Raad van State - 241.565 - 23-05-2018

  Gezinshereniging – echtgenoot van een derdelander – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – tewerkstelling - art. 60, § 7 OCMW-wet – vorm van maatschappelijke dienstverlenging – aanvullende bijstand - vernietiging

 • Raad van State - 241.566 - 23-05-2018

  Art. 9bis Vw. – ongegrond – bewust in illegaal verblijf genesteld – ruime appreciatiebevoegdheid – geen voorwaarde toegevoegd aan art. 9bis Vw. – gegrond – cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 204.153 - 22-05-2018

  BGV – bijlage 13septies – detentie – UDN - zorgvuldigheidsplicht – stukken overgemaakt aan RvV als bijlagen bij het verzoekschrift – niet in administratief dossier - art. 8 EVRM - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 204.164 - 22-05-2018

  Subsidiaire bescherming - intrekking – Somalië – art. 55/5/1, § 2, 2° Vw. – valse identiteit – in Nederland asiel aangevraagd onder andere naam – verblijf in Nederland achtergehouden – uitnodiging tot gehoor – geen gevolg gegeven aan oproeping – driemaal opgeroepen – hoorrecht – bevestiging intrekking

 • Hof van Cassatie - P.17.0994.N - 22-05-2018

  art.4, §1 al.2 Wet van 30/04/1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers - arbeidsvergunning - artikel 24 tot en met 29 van het K.B. van 9 juni 1999 - art.175 Sociaal Strafwetboek - illegale arbeid - bewijzen - au pair - dienstboden

 • Hof van beroep / Gent - 2017/FA/0677 - 17-05-2018

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 4° WBN – talenkennis zeer summier – begrijpen draagwijdte nationaliteitsverklaring – grondvoorwaarden voldaan – ongegrond

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 19017/16 - 17-05-2018

  (Ljatifi t. Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië) Schending art. 1, 7de Protocol van het EVRM (procedurele waarborgen bij uitzetting) – beëindiging van verblijfsrecht – nationale veiligheid – procedurele verplichtingen – geen toegang tot geclassificeerde documenten – geen daadwerkelijke beoordeling door nationale rechters

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.823 - 16-05-2018

  Art. 9ter Vw. – rekening houden met medische stukken in dossier – stukken bijgebracht tijdens UDN-procedure voor RvV – maken deel uit van administratief dossier – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.815 - 15-05-2018

  Asielzoeker – Ethiopië – HIV-positief – tolk – op voorhand om niet-Ethiopische tolk Amhaars gevraagd – verhoor in het Engels – opmerkingen over Engels in gehoorverslag – samenwerkingsplicht CGVS – onzorgvuldigheid - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.688 - 09-05-2018

  Gezinshereniging – ascendent van een Unieburger – art. 40bis Vw. – ten laste – afhankelijkheidsrelatie – bewijs van onvermogen – soepel opstellen – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.707 - 09-05-2018

  Asielzoeker – Syrië – geen geloof aan nationaliteit – Libanees paspoort – visum aangevraagd voor Italië – nationaliteit niet met zekerheid vast te stellen – gebrekkig onderzoek – vernietiging

Pagina's