Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 197.686 - 10-01-2018

  Asielzoeker – LSP – aanvullende nota – politieke activiteiten – beeldmateriaal werd niet onderzocht – internetlinks – demonstraties – vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 36417/16 - 09-01-2018

  (X t. Zweden) Schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – uitwijzing naar Marokko – openbare veiligheid – risico op foltering van verdachte van terrorisme in Marokko – schending bij gedwongen terugkeer

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 197.537 - 08-01-2018

  Asielzoeker – Burundi - COI - verslag van de onderzoekscommissie inzake Burundi van de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties - grootschalige mensenrechtenschendingen – prima facie erkenning in hoofde van Burundese asielzoekers – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 197.490 - 08-01-2018

  BGV – inreisverbod – UDN – art. 8 EVRM – hoorplicht – openbare orde – art. 7 en 74/14 Vw. – verschillende motieven die elk apart bevel kunnen schragen - verwerping

 • Hof van Cassatie - P.17.1202.F - 03-01-2018

  Detentie – Soedan – art. 3 EVRM – geen aanwijzingen gegeven over mogelijke schending bij aanhouding - indiening van een verzoek om internationale bescherming geen voorwaarde om artikel 3 EVRM in te roepen - verwerping

 • Raadkamer / Gent - GE.55.ET.45/2017 - 03-01-2018

  Detentie – thuis opgepakt – geen huiszoekingsbevel – art. 72 Vw. – art. 15 GW – art. 7 Vw. – geen elementen die wijzen op risico op onderduiken – geen minder dwingende maatregel overwogen – gegrond - invrijheidsstelling

 • Raad van State - P.17.1244.F - 27-12-2017

  Detentie – art. 74/5 Vw. – asielaanvraag aan de grens - individueel onderzoek – gegrond - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 197.363 - 27-12-2017

  BGV – detentie – UDN – geen termijn voor vrijwillig vertrek - art. 74/14 – risico op onderduiken – geen objectieve wettelijke criteria – gebrek aan uiteenzetting – Al Chodor – MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 197.201 - 22-12-2017

  Humanitair visum – type D – Somalië – art 3 EVRM – geen positieve verplichting om vreemdelingen toe te laten tot Belgisch grondgebied – extraterritorialiteit – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 197.311 - 22-12-2017

  Beëindiging verblijf – openbare orde – art. 44bis Vw. - art. 8 EVRM – belangenafweging – Boultif/Üner-criteria – drugsmisdrijven – maatschappelijke impact – kenbare beoordeling van persoonlijk gedrag van verzoeker – niet kennelijk onredelijk - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 197.238 - 22-12-2017

  Humanitair visum – moeder erkend als vluchteling in België – meerderjarig – familiaal netwerk – art. 8 EVRM – minderjarige zus verkreeg wel visum – eenheid van gezin - vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 148/2017 - 21-12-2017

  Strafrecht - Strafrechtspleging - Hervormingen («Potpourri II-wet») – strafuitvoeringsmodaliteiten - voorwaardelijke en voorlopige invrijheidsstelling – vreemdelingen zonder wettig verblijf

 • Hof van Justitie - C-442/16 - 20-12-2017

  (Florea Gusa t. minister for Social Protection, Ierland, Attorney General) Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2004/38/EG – Persoon die een zelfstandige activiteit heeft beëindigd – Behoud van de status van zelfstandige – Recht van verblijf – Wettelijke regeling van een lidstaat volgens welke de toekenning van een uitkering voor werkzoekenden is voorbehouden aan personen die het recht van verblijf op het grondgebied van die lidstaat hebben

 • Hof van Cassatie - P.17.1192.F - 20-12-2017

  Dublin III – Soedan – geen asiel aangevraagd – detentie – art. 18 Dublin III – art. 20 Dublin III – gegrond - cassatie

 • Hof van Justitie - C-372/16 - 20-12-2017

  (Soha Sahyouni t. Raja Mamisch) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Verordening (EU) nr. 1259/2010 – Nauwere samenwerking op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed – Erkenning van een door een religieuze rechtbank in een derde land uitgesproken buitengerechtelijke echtscheiding – Werkingssfeer van verordening nr. 1259/2010

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 60342/16 - 19-12-2017

  (A t. Zwitserland) Artikel 3 EVRM (verbod op foltering en vernederende en onmenselijke behandeling) – geen schending – artikel 2 EVRM (recht op leven) – geen schending - verwijdering naar Iran – Bekering tot het Christendom

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 2017/017929 - 18-12-2017

  Buitenlandse werknemer zonder papieren - zwartwerk - niet-aangegeven arbeid - illegale tewerkstelling - wanbetaling loon - vordering achterstallig loon - sociale bijdragen - art.7 Wet van 11 februari 2013 - veroordeling bij verstek - niet voldoende bewijs voor volledige tewerkstelling - gedeeltelijk gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 196.569 - 14-12-2017

  Aanvraag tot vestiging of verkrijgen status langdurig ingezetene – verblijf als student – statuutswijziging arbeidsmigrant – BGV – art. 39/79 Vw. – geen BGV tijdens beroepstermijn – vernietiging BGV – art. 15bis Vw. – stabiele, regelmatige en toereikende bestaansmiddelen – eigen inkomsten? - prejudiciële vraag aan HvJ

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 196.662 - 14-12-2017

  BGV – bijlage 13septies – UDN – art. 8 EVRM – art. 24 EU-Handvest - moeder opgepakt los van haar gezin – belang van het kind – belangenafweging - slechts theoretische motivering – MTHEN - schorsing

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 26431/12; 26742/12; 44057/12 en 60088/12 - 14-12-2017

  (Orlandi e.a. t. Italië) Artikel 8 EVRM (recht op familie- en privéleven) – schending – homohuwelijk afgesloten in het buitenland – inschrijving burgerlijke stand

Pagina's