Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 26431/12; 26742/12; 44057/12 en 60088/12 - 14-12-2017

  (Orlandi e.a. t. Italië) Artikel 8 EVRM (recht op familie- en privéleven) – schending – homohuwelijk afgesloten in het buitenland – inschrijving burgerlijke stand

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 196.558 - 14-12-2017

  Aanhouding aan de grens – vals paspoort – asielaanvraag – niet-inoverwegingname – erkend als vluchteling in Griekenland – UDN – art. 3 EVRM – omstandigheden in Griekenland – MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 196.611 - 14-12-2017

  BGV – art. 74/13 Vw. – rekening houden met gezondsheidstoestand op moment nemen bestreden beslissing – verwijzing naar 9ter beslissing volstaat niet – abstractie van de realiteit - vernietiging

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 17/5113/A en 17/5620/A - 13-12-2017

  DMH – dringende medische hulp - medisch visum C geen voorwaarde voor DMH - medische kosten van toerist - medische kosten tijdens legaal kort verblijf - maatschappelijke dienstverlening - gegrond

 • Hof van Justitie - C-403/16 - 13-12-2017

  (Soufiane El Hassani t. minister Spraw Zagranicznych) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Verordening (EG) nr. 810/2009 – Artikel 32, lid 3 – Gemeenschappelijke visumcode – Beslissing tot weigering van een visum – Recht van de aanvrager om tegen die beslissing beroep in te stellen – Verplichting van een lidstaat om een voorziening in rechte te waarborgen

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 15/2903/B - 12-12-2017

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 2° WBN – ononderbroken wettelijk verblijf - bijzondere identiteitskaart – protocolkaart – art. 7bis, § 2 WBN - bewijs wettelijk verblijf – lijst in KB 14 januari 2013 - toelating of machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden – hiërarchie der rechtsnormen – gegrond – nationaliteit toegekend

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 196.393 - 11-12-2017

  Asielzoeker – onbepaalde nationaliteit – Palestijnse origine – Gaza – verblijf in Algerije – art. 1 D Vluchtelingenconventie niet van toepassing – Algerije buiten mandaatgebied UNRWA – ongeloofwaardige verklaringen - weigering

 • Hof van Justitie - C-636/16 - 07-12-2017

  (Wilber López Pastuzano t. Delegación del Gobierno en Navarra) Prejudiciële verwijzing – Status van langdurig ingezeten derdelanders – Richtlijn 2003/109/EG – Artikel 12 – Vaststelling van een besluit tot verwijdering ten aanzien van een langdurig ingezetene – In aanmerking te nemen factoren – Nationale regeling – Niet-inaanmerkingneming van die factoren – Verenigbaarheid

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 8138/16 - 07-12-2017

  (S.F. en andere t. Bulgarije) Artikel 3 EVRM (verbod op foltering en vernederende en onmenselijke behandeling) – schending ten aanzien van de minderjarige kinderen – geen daadwerkelijke interne rechtsmiddelen – kwetsbaarheid van minderjarigen – artikel 22 VN-Kinderrechtenverdrag

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 34999/16 - 07-12-2017

  (D.L. t. Oostenrijk) Geen schending artikel 2 (recht op leven) of artikel 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – uitlevering van Servische onderdaan vanuit Oostenrijk naar Kosovo – vendetta en bescherming door de Staat – detentieomstandigheden in Kosovo

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 34999/16 - 07-12-2017

  (D.L. t. Oostenrijk) Geen schending artikel 2 (recht op leven) of artikel 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – uitlevering van Servische onderdaan vanuit Oostenrijk naar Kosovo – vendetta en bescherming door de Staat – detentieomstandigheden in Kosovo

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 196.233 - 06-12-2017

  Asielzoekers – LSP – nieuwe elementen voorgelegd – schrijven UNHCR – verzoekers teruggevonden in Amayesh IV vluchtelingendatabank – voordeel van de twijfel – Afghanen geregistreerd in Iran – verlies verblijfsstatus bij verlaten land - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 196.214 - 06-12-2017

  Art. 9bis Vw. – beslissing ongegrond vernietigd door RvV – nieuwe beslissing onontvankelijk – gezag van gewijsde – dubbel onderzoek - twee onderscheiden beslissingen - miskenning - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 196.045 - 01-12-2017

  Gezinshereniging – ouder van minderjarig Belgisch kind – art. 42quater Vw. – begeleiden of vervoegen – gezinscel – samenwonen strikt genomen niet vereist – affectieve en financiële banden - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 196.024 - 30-11-2017

  Asielzoeker – Afganistan - LSP – art. 39/73, § 2 Vw. – CGVS niet ter terechtzitting verschenen – art. 39/59, § 2 Vw. – nieuwe documenten – verwestering - actuele rapporten Kabul – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 196.023 - 30-11-2017

  Asielzoeker – Afganistan - LSP – art. 39/73, § 2 Vw. – CGVS niet ter terechtzitting verschenen – art. 39/59, § 2 Vw. – nieuwe documenten – verwestering - actuele rapporten Kabul – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 196.013 - 30-11-2017

  Asielzoekers – Irakese man – Ethiopische vrouw – bekeerd tot orthodoxe christendom – geen abstractie maken van gemengd huwelijk – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 195.919 - 30-11-2017

  Art. 9bis Vw. – vrijstelling retributie door BJB – administratieve bijdrage - aanvraag onontvankelijk verklaard door stad - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 195.818 - 28-11-2017

  BGV – vasthouding – bijlage 13septies – UDN – art. 51/4 Vw. – taal onderzoek asielaanvraag –daaropvolgende beslissing – lex specialis – MTHEN - schorsing

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 1009/16 - 28-11-2017

  (Boudraa t. Turkije) Schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – Algerijnse migrant in Turkije – slechte detentieomstandigheden

Pagina's