Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 192.060 - 15-09-2017

  BGV – detentie – inreisverbod – uitlevering geschorst door RvS – vermomde uitlevering – eerbiediging hogere rechtsnormen – art. 6 EVRM – recht op eerlijk proces - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 191.976 - 14-09-2017

  Gezinshereniging – familielid van een Belg die gebruik heeft gemaakt van het vrij verkeer – art. 40ter Vw. – art. 40bis, § 2 Vw. – geen samenwoonst in Zwitserland – voorwaarde wordt niet gesteld in art. 40bis - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-18/16 - 14-09-2017

  (K. t. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie) Prejudiciële verwijzing – Normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming – Richtlijn 2013/32/EU – Artikel 9 – Recht om gedurende de behandeling van het verzoek in een lidstaat te blijven – Richtlijn 2013/33/EU – Artikel 8, lid 3, eerste alinea, onder a) en b) – Bewaring – Verificatie van de identiteit of de nationaliteit – Verkrijging van de gegevens waarop het verzoek om internationale bescherming is gebaseerd – Geldigheid – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikelen 6 en 52 – Beperking – Evenredigheid

 • Raad van State - 239.094 - 14-09-2017

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk - inreisverbod – art. 74/11 Vw. – motivering duur inreisverbod – rekening houden met specifieke omstandigheden van het geval - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-184/16 - 14-09-2017

  (Ovidiu-Mihăiță Petrea t. Ypourgos Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis) Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2004/38/EG – Richtlijn 2008/115/EG – Recht om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven – Verblijf van een onderdaan van een lidstaat op het grondgebied van een andere lidstaat ondanks een ontzegging van toegang tot het grondgebied van die lidstaat – Rechtmatigheid van een besluit tot intrekking van een verklaring van inschrijving en van een tweede verwijderingsbesluit – Mogelijkheid om zich bij wijze van exceptie te beroepen op de onrechtmatigheid van een eerder besluit – Verplichting om te zorgen voor een vertaling

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 41215/14 - 14-09-2017

  (Ndidi t. Verenigd Koninkrijk) Artikel 8 EVRM – recht op gezins- en privéleven – geen schending – algemeen belang - openbare orde - recidivisme – hoger belang van het kind

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 192.019 - 14-09-2017

  Erkende vluchteling – Rusland – Tsjetsjeense origine – terugkeer – vluchtelingenstatus opgeheven – art. 55/3 Vw. – art. 1, C Vluchtelingenconventie – vrijwillig, langdurig en duurzaam gevestigd in land van herkomst – opheffing bevestigd

 • Raad van State - 239.088 - 14-09-2017

  Inreisverbod – 8 jaar – bevoegdheid ambtenaar in vraag gesteld - attaché – art. 74/11 Vw. – motiveringsplicht – vernietiging

 • Raad van State - 239.091 - 14-09-2017

  Asielzoeker – geweigerde asielaanvraag – BGV – motiveringsplicht – art. 39/65 Vw. – art. 39/76 Vw. – geen melding gemaakt van aanvullende nota met stukken in bestreden beslissing – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 192.015 - 14-09-2017

  Einde verblijf – gezinshereniging met een Belg – art. 42septies Vw. – huwelijk niet erkend door stad - materiële motiveringsplicht – rekening houden met schrijven verzoeker – niet gebonden door oordeel ambtenaar van de burgerlijke stand – de plano erkenning – art. 27 WIPR - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 191.960 - 13-09-2017

  Intrekking subsidiaire bescherming – art. 55/5/1 Vw. – termijn – eigen initiatief CGVS - persoonlijk gedrag – terugkeer naar land van herkomst – Irak – intrekking en opheffing – art. 55/5 Vw. – motiveringsgebrek – voldoende ingrijpende en niet-voorbijgaande omstandigheden - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 191.961 - 13-09-2017

  Intrekking subsidiaire bescherming – art. 55/5/1 Vw. – persoonlijk gedrag – terugkeer naar land van herkomst – Irak – intrekking en opheffing – art. 55/5 Vw. – motiveringsgebrek – voldoende ingrijpende en niet-voorbijgaande omstandigheden - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 191.956 - 13-09-2017

  Intrekking subsidiaire bescherming – art. 55/5/1 Vw. – persoonlijk gedrag – terugkeer naar land van herkomst – Irak – intrekking en opheffing – art. 55/5 Vw. – motiveringsgebrek – voldoende ingrijpende en niet-voorbijgaande omstandigheden - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-60/16 - 13-09-2017

  (Mohammad Khir Amayry t. Migrationsverket) Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Vaststelling welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend – Artikel 28 – Bewaring van een verzoeker om internationale bescherming met het oog op zijn overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat – Termijn waarbinnen de overdracht moet worden uitgevoerd – Maximumduur van de bewaring – Berekening – Aanvaarding van het verzoek tot overname voorafgaand aan de bewaring – Opschorting van de uitvoering van het overdrachtsbesluit

 • Hof van Justitie - C-569/15 - 13-09-2017

  (X t. Staatssecretaris van Financiën) Prejudiciële verwijzing – Toepassing van de socialezekerheidsregelingen – Migrerende werknemers – Vaststelling van de toe te passen wetgeving – Verordening (EEG) nr. 1408/71 – Artikel 14, lid 2, onder b), i) – Persoon die op het grondgebied van twee of meer lidstaten werkzaamheden in loondienst pleegt uit te oefenen – Persoon die is aangesteld in een lidstaat en tijdens een onbetaald verlof van drie maanden werkzaamheden in loondienst verricht op het grondgebied van een andere lidstaat

 • Hof van Justitie - C-570/15 - 13-09-2017

  (X tegen Staatssecretaris van Financiën) Prejudiciële verwijzing – Toepassing van de socialezekerheidsregelingen – Migrerende werknemers – Vaststelling van de toe te passen wetgeving – Verordening (EEG) nr. 1408/71 – Artikel 14, lid 2, onder b), i) – Persoon die op het grondgebied van twee of meer lidstaten werkzaamheden in loondienst pleegt uit te oefenen – Persoon die in een lidstaat in loondienst werkzaam is en een deel van zijn werkzaamheden in zijn woonlidstaat uitoefent

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 191.928 - 13-09-2017

  BGV – detentie – inreisverbod – specifieke omstandigheden – slachtoffer van mensenhandel – zorgvuldigheidsplicht – behoorlijke feitenvinding – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 191.943 - 13-09-2017

  Gezinshereniging – visum type D – vader van een Belgisch minderjarig kind – verklaring bij notaris – niet aangegeven op officiële Belgische geboorteakte – art. 12bis, § 6 Vw. – niet van toepassing op onderhavige situatie – geen onzorgvuldigheid of motiveringsgebrek - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 191.955 - 13-09-2017

  Asielzoeker – Syrië – geen geloofwaardige elementen voor gegronde vrees voor persoonlijke en systematische vervolging – gestelde gedrag in Syrië ondergraaft geloofwaardigheid – incoherenties –– art. 55/4 Vw. – veroordeling voor ernstig misdrijf – weigering vluchtelingenstatus - uitsluiting subsidiaire beschermingsstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 191.800 - 11-09-2017

  BGV – art. 74/21 Vw. – beëindiging verblijf – fraude – familielid dat zich gevoegd heeft bij persoon die fraude heeft gepleegd – rekening houden met familiebanden of culturele en sociale banden met zijn land van herkomst – scholarisatie en integratie van de kinderen – fraude gepleegd door vader – art. 8 EVRM – schijnhuwelijk – belangenafweging – fair balance – fouten kunnen niet ten laste worden gelegd van kind - vernietiging

Pagina's