Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 47781/10 - 12-06-2018

  (Zezev t. Rusland) Schending art. 8 EVRM (recht op gezinsleven) – beëindiging van verblijfsrecht echtgenoten van Russische onderdanen – nationale veiligheid – procedurele verplichtingen – geen toegang tot documenten veiligheidsdienst – schending gezinsleven

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 23038/15 - 12-06-2018

  (Gaspar t. Rusland) Schending art. 8 EVRM (recht op gezinsleven) – beëindiging van verblijfsrecht echtgenoten van Russische onderdanen – nationale veiligheid – procedurele verplichtingen – geen toegang tot documenten veiligheidsdienst – schending gezinsleven

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 205.144 - 11-06-2018

  BGV - art. 9ter Vw. onontvankelijk – mantelzorg – nood aan permanente verzorging en hulp van derden – zorgvuldigheidsbeginsel – art. 3 EVRM - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 205.117 - 11-06-2018

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – psychologische en psychiatrische opvolging – psycholoog is geen arts - geen opvolgingsverslagen psychiater – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 205.154 - 11-06-2018

  BGV – Dublin III – Italië – UDN - geen asielaanvraag ingediend – wens uitgedrukt om asiel aan te vragen in Engeland – gedragingen en verklaringen verzoeker – art. 3 EVRM - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 205.101 - 08-06-2018

  Beëindiging verblijf – staatloze – veroordeling – openbare orde – belangenafweging – staatloosheid niet enkel element van identiteit – staatloosheid kan ook wijzen op een moeilijkheid of onmogelijkheid om bestaande privéleven in land van herkomst of elders voort te zetten – afweging van het belang van het individu - art. 8 EVRM – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 205.104 - 08-06-2018

  Dublin III – Griekenland – UDN – art. 3 EVRM –AIDA-rapport – geen systeemfouten die elke overdracht naar Griekenland verhinderen – individueel onderzoek – aanbeveling Europese Commissie 8 december 2016 – geen bijzondere kwetsbaarheid – individuele garanties - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 205.026 - 07-06-2018

  Gezinshereniging – minderjarig kleinkind van Belg – art. 40ter Vw. – art. 8 EVRM – geen recht van bewaring - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 205.020 - 07-06-2018

  Gevestigde vreemdeling – van ambtswege afgevoerd – correctionele feiten – BGV – inreisverbod – art. 8 EVRM – privéleven in België opgebouwd gedurende minstens 10 jaar wettig verblijf – proportionaliteit – beoordelingsmarge – belangenafweging – enkel toegespitst op gezinsleven – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad van State - 241.730 - 07-06-2018

  NBMV – asielaanvraag – leeftijdsbepaling – dienst Voogdij – geboorteakte dient niet te primeren op leeftijdsonderzoek – art. 28, § 2 WIPR – betrouwbaarheid medisch onderzoek - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 204.913 - 06-06-2018

  Gezinshereniging – visumaanvraag – Syrië – vader van kinderen met subsidiaire bescherming – art. 8 EVRM – hoger belang van het kind – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 204.937 - 06-06-2018

  Subsidiair beschermde – intrekking – Libië – uitgesloten conform art. 1 F Vluchtelingenverdrag in Nederland – oorlogsmisdrijf – bevindingen Nederlandse asielinstanties als vaststaand beschouwd – niet onderzocht in kader van verklaringen verzoeker – verblijf in België – vrijwillige reizen naar Libië – daadwerkelijke nood aan subsidiaire bescherming – gebrekkig onderzoek - vernietiging

 • Hof van beroep / Brussel - 2017/FA/707 - 05-06-2018

  Staatloze – Palestijnse origine – art. 1 Verdrag van New York 1954 betreffende de Status van Staatlozen – Palestijnse nationaliteit – Montevideo Conventie – internationaal gewoonterecht – bepaald grondgebied – niet-betwist grondgebied geen voorwaarde - permanente bevolking – regering – capaciteit om relaties aan te gaan met andere staten – gebrek aan officiële erkenning door België geen pijnpunt – Cass. 23 januari 2017 – gegrond - geen erkenning als staatloze

 • Hof van Justitie - C-673/16 - 05-06-2018

  (Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociaţia Accept t. Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, in tegenwoordigheid van Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikel 21 VWEU – Recht van de burgers van de Unie op vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten – Richtlijn 2004/38/EG – Artikel 3 – Begunstigden – Familieleden van de burger van de Unie – Artikel 2, punt 2, onder a) – Begrip ,echtgenoot’ – Huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht – Artikel 7 – Verblijfsrecht voor meer dan drie maanden – Grondrechten

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 16026/12 - 05-06-2018

  (Amerkhanov t. Turkije) Schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering) – schending artikel 5 EVRM (recht op vrijheid) –administratieve detentie – uitlevering – Turkije – artikel 13 EVRM (recht op een daadwerkelijke rechtsmiddel)

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 69929/12 - 05-06-2018

  (Batyrkhairov t. Turkije) Schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering) – schending artikel 5 EVRM (recht op vrijheid) –administratieve detentie – uitlevering – Turkije – artikel 13 EVRM (recht op een daadwerkelijke rechtsmiddel)

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 204.764 - 31-05-2018

  Art. 9bis Vw – inreisverbod – exceptie van onontvankelijkheid grondgebied niet daadwerkelijk verlaten – start inreisverbod – HvJ 26/07/2017, C-225/16, Ouhrami – geen buitengewone omstandigheden - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 204.771 - 31-05-2018

  Gezinshereniging – meerderjarige dochter van Belgische moeder – 21 jaar – ten laste – nog geen 21 jaar voor komst naar België – bewijs ten laste zijn in herkomstland – art. 40bis Vw. – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 204.645 - 31-05-2018

  Asielzoeker – Irak – soenniet – ongeloofwaardige verklaringen – blote bewering met betrekking tot geheugenproblemen – broer erkend als vluchteling – geen reden om beschermingsstatus tot verzoeker uit te breiden – actuele veiligheidssituatie Bagdad – geen persoonlijke omstandigheden aangetoond – weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 204.786 - 31-05-2018

  Asielzoeker – Irak – tweede asielaanvraag – nieuw element – homoseksuele geaardheid – oppervlakkig – foute aannames – bijgebrachte stukken – schroom – consequent onderscheid tussen periode in België en Irak – voordeel van de twijfel – art. 48/6 Vw. – erkenning vluchtelingenstatus

Pagina's