Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 75157/14 - 10-04-2018

  (Bistieva en anderen t. Polen) Schending art. 8 EVRM (recht op gezinsleven) – detentie in aangepast centrum voor gezinnen met minderjarige kinderen – belang van het kind – detentie als uiterste maatregel – plicht om alternatieven voor detentie te overwegen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 202.192 - 10-04-2018

  Art. 9ter Vw. - risico voor het leven of de fysieke integriteit – longaandoening – vliegtuigreis – contra-indicatie – haalbaarheid in geval van terugkeer naar land van herkomst – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 202.200 - 10-04-2018

  Asielzoeker – Afghanistan – lidmaatschap taliban – art. 1 F Vluchtelingenverdrag – misdrijven tegen de menselijkheid - individuele verantwoordelijkheid – substantiële bijdrage - uitsluiting

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 202.217 - 10-04-2018

  Erkend vluchteling – intrekking status – Kameroen – geaardheid – relatie met vrouw – complexe band – verzoeker heeft CGVS niet misleid – geen valse verklaringen – geen zwart-wit verhaal – actief in holebi beweging – bevestiging vluchtelingenstatus

 • Hof van Cassatie - P.18.0291.N - 10-04-2018

  Detentie – nieuwe administratieve beslissing tot vrijheidsberoving – beroep – onwettigheid oorspronkelijke beslissing maakt ook nieuwe beslissing ongeldig - onwettige woonstbetreding - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 202.122 - 09-04-2018

  Gezinshereniging - bestreden beslissing niet volledig ter kennis gebracht – formele motiveringsplicht – wettigheid bestreden beslissing – aanvang beroepstermijn – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 202.121 - 09-04-2018

  Gezinshereniging – art. 10 Vw. – familielid van erkend vluchteling – fraus omnia corrumpit – vervalst huwelijkscertificaat – niet ipso facto intentie om te schaden of winst te behalen – art. 74/20 Vw. – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 202.084 - 05-04-2018

  BGV – detentie – UDN - art. 74/14, § 3 Vw. – risico op onderduiken – objectieve criteria – geen gekend of vast verblijfsadres – geen poging om verblijf te regulariseren – niet kennelijk onredelijk – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 201.945 - 30-03-2018

  Dublin III - Duitsland - BGV - terugnameakkoord - termijn van 6 maanden voor overdracht - verlenging termijn - onderduiking - geen woonstcontrole - adres gekend - beslissing tot verlenging termijn niet rechtsgeldig - bestreden beslissing niet uitvoerbaar

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 201.975 - 30-03-2018

  Gezinshereniging – wettelijke samenwoning – DVZ weigert wettelijke samenwoning te aanvaarden – bevoegdheidsoverschrijding – enkel duurzaamheid van relatie nagaan – incorrecte gronden - vernietiging

 • Raad van State - 241.179 - 30-03-2018

  Gezinshereniging – Belgische stiefmoeder – art. 40ter Vw. - leeftijdsvoorwaarde – jonger dan 21 op ogenblik aanvraag – ouder dan 21 jaar op ogenblik beslissing - declaratief karakter – geen onherroepelijk vastgesteld verblijfsrecht op ogenblik indienen van de aanvraag – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 201.900 - 29-03-2018

  Asielzoekers – meervoudige asielaanvraag – asielmotieven ongeloofwaardig – willekeurig geweld – gewapend conflict – woning ingenomen door leger – soennieten – situatie Bagdad – toekenning subsidiaire beschermingsstatus

 • Hof van beroep / Brussel - 2017/FA/583 - 29-03-2018

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 1° WBN – ononderbroken wettelijk verblijf - bijzondere identiteitskaart – protocolkaart – art. 7bis, § 2 WBN - bewijs wettelijk verblijf – lijst in KB 14 januari 2013 – discriminatie – gelijkheidsbeginsel – art. 10, 11 en 191 Gw. - toelating of machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden – nationaliteit toegekend

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 201.920 - 29-03-2018

  BGV – detentie – UDN – art. 74/14, § 3 Vw. – risico op onderduiking – objectieve criteria – individueel onderzoek – rekening houden met specifieke omstandigheden – minderjarigheid – art. 8 EVRM – zorgvuldigheidsbeginsel - MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 201.853 - 29-03-2018

  Gezinshereniging – ouder van een minderjarige Belg – negatief advies inzake schijnhuwelijk met moeder van het kind – onderzoek voeren naar gezinssituatie van verzoeker en kind – affectieve en financiële band – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 201.810 - 28-03-2018

  BGV – UDN – art. 49/3/1 Vw. – asielaanvraag hangende – uitvoerbaarheid bestreden beslissing opgeschort – geen uiterst dringende noodzakelijkheid aangetoond - verwerping

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 18/17/C - 28-03-2018

  Asielaanvraag - asielaanvraag niet geacteerd - NBMV - eerdere asielaanvraag van gehele gezin - Dublin III - hoogdringendheid - art. 6 Dublin III-Vo. - situatie grondig veranderd - hoger belang van het kind - gegrond - verplichting Belgische staat om asielaanvraag te registreren

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 201.514 - 22-03-2018

  Gezinshereniging met een Unieburger – schijnhuwelijk – intrekking verblijfsrecht – BGV – beslissing sui generis – ambtenaar DVZ niet bevoegd – geen intrekking, maar verval – residuaire bevoegdheid van de minister - vernietiging

 • Arbeidshof / Brussel - 2017/AB/277 - 22-03-2018

  Opvang – uitsluiting van opvang – verstoring van de rust in opvangcentrum – geen bijstand gedurende 14 dagen - NBMV – evenredigheidsbeginsel – art. 3 EVRM – art. 20 Opvangrichtlijn – opvang geen taak van de voogd – prejudiciële vraag aan HvJ

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 201.514 - 22-03-2018

  Intrekking verblijfsrecht - F+ kaart – schijnhuwelijk – fraus omnia corrumpit – RvS 29 juni 2017, nr. 238.718 – bevoegdheid ambtenaar DVZ – declaratief karakter aanvraag gezinshereniging – beslissing sui generis – bevoegdheid staatssecretaris - openbare orde – vernietiging

Pagina's