Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 194.037 - 20-10-2017

  BGV – Soedan - asielaanvraag ingediend – UDN – belang – tenuitvoerlegging BGV van rechtswege geschorst – vasthouding – vermoeden dat tenuitvoerlegging imminent is - artikel 39/82, §4 Vw. – gebrek aan wettelijke basis – garanties – geen loutere verwijzing naar gangbare praktijk – art. 3 EVRM – MTHEN - schorsing

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 67295/10 - 19-10-2017

  (Mounir Ismail t. Nederland) Artikel 8 EVRM – recht op gezins- en privéleven – inreisverbod (ongewenstverklaring) – artikel 37 EVRM (Schrapping van de rol)

 • Hof van beroep / Gent - 2016/EV/0011 - 19-10-2017

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 2° WBN – vijf jaar ononderbroken wettelijk verblijf – art. 7bis, § 2 WBN - bewijs wettelijk verblijf – lijst in KB 14 januari 2013 – tussenperiode tussen verblijf als student en verblijf als erkende vluchteling – ongegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 193.858 - 18-10-2017

  Unieburger – EU – niet-economisch actief – beschikker van voldoende bestaansmiddelen – grote som geld op rekening – art. 40, § 4 Vw. – geen vereiste met betrekking tot de herkomst van de bestaansmiddelen – voorwaarde toegevoegd aan wet - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 193.777 - 17-10-2017

  Art. 9ter Vw. – onontvankelijk - artikel 9ter, §3, 4° Vw. en 9ter, §3, 5° Vw. – beide toepassingsgevallen sluiten elkaar uit – geen correcte feitenvinding - vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 120/2017 - 12-10-2017

  Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Verblijfsrecht - Recht op gezinshereniging - Familieleden van een Belg - Buitenlandse onderdaan met wie een Belg overeenkomstig een wet een geregistreerd partnerschap heeft gesloten - Bewijs van een duurzame en stabiele partnerrelatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 193.387 - 10-10-2017

  Dublin III – Nederland – echtgenoot in België – Afghaans huwelijkscertificaat – echtgenoot is Belg – geen formele huwelijksakte naar Belgisch recht – echtgenoot was geen Belg op ogenblik van het huwelijk – art. 46 WIPR – geldigheid huwelijk wordt bepaald op het ogenblik van het voltrekken van het huwelijk – vernietiging

 • Hof van Cassatie - S.16.0084.N - 09-10-2017

  Werkloosheidsuitkering – samenwonen – art. 110, § 3 Werkloosheidsbesluit – onder hetzelfde dak samenleven van twee of meer personen die hun huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen – economisch-financieel voordeel – taken, activiteiten en andere huishoudelijke aangelegenheden delen – verwerping

 • Raad van State - 239.325 - 09-10-2017

  Asielzoekers – bijstand tolk Azeri gevraagd voor terechtzitting bij RvV – enkel tolk Turks aanwezig op eerste zitting – zaak uitgesteld – geen tolk aanwezig op nieuwe zitting – art. 39/18 Vw. – vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 8675/15 en 8697/15 - 03-10-2017

  (N.D. en N.T. t. Spanje) Artikel 1 EVRM – push back operatie van Melilla naar Marokko – effectieve controle door Spaanse grenswacht – Spanje verantwoordelijk voor naleving van EVRM – artikel 4 Protocol nr. 4 EVRM – verbod op collectieve uitzetting– schending – artikel 13 EVRM – recht op daadwerkelijk rechtsmiddel – schending

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brugge - 17/513/B - 02-10-2017

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 4* WBN – negatief advies – talenkennis geen voorwaarde – handicap - uiterst summiere kennis Nederlands – verzoeker weet wat in de verklaring staat – negatief advies ongegrond – nationaliteit toegekend

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 192.871 - 29-09-2017

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – beëindiging verblijf – art. 42quater Vw. – geen gezamenlijke vestiging – gezinscel – wettelijke basis BGV niet aangegeven – verwerping beroep tegen beëindiging verblijf – vernietiging BGV

 • Raad van State - 239.259 - 28-09-2017

  BGV – inreisverbod - art. 3 EVRM – tijdstip onderzoek – niet enkel bij verwijdering, maar ook bij nemen van verwijderingsbeslissing - vernietiging

 • Hof van beroep / Gent - 2016/FA/0085 - 28-09-2017

  Bijlage 35 – negatieve beslissing – schorsende werking – draagwijdte – geen recht op aangehouden inschrijving in het bevolkingsregister dan wel rijksregister – ongegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 192.731 - 28-09-2017

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – art. 40ter Vw. – Belgische referentiestudente is studente die inwoont bij haar ouders – bestaansmiddelen – herkomst van de bestaansmiddelen – bestaansmiddelen van de ouders van de Belgische referentiepersoon – term “beschikken” - Grondwettelijk Hof 26 september 2013, nr. 121/2013 – rechtspraak HvJ – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 192.593 - 27-09-2017

  Gezinshereniging – bloedverwant in neerdalende lijn van een Belgische moeder – ten laste zijn in land van herkomst – art. 40bis Vw. – rechtspraak RvS en HvJ - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 192.584 - 26-09-2017

  BGV – inreisverbod – Soedan – Darfour - UDN – art. 3 EVRM – verbleven in Italië en Frankrijk -- asiel aangevraagd in Frankrijk – bevel om het grondgebied te verlaten bestrijkt volledige Schengenzone – geen overname gevraagd aan Frankrijk of Italië - hoorrecht – MTHEN - schorsing

 • Hof van Justitie - C-125/16 - 21-09-2017

  (Malta Dental Technologists Association, John Salomone Reynaud t. Superintendent tas-Saħħa Pubblika, Kunsill tal-Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina) Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2005/36/EG – Erkenning van beroepskwalificaties – Tandprothetici – Voorwaarden voor uitoefening van het beroep in de ontvangende lidstaat – Vereiste van verplichte tussenkomst van een beoefenaar van de tandheelkunde – Toepassing van dit vereiste jegens klinische tandprothetici die hun beroep in de lidstaat van oorsprong uitoefenen – Artikel 49 VWEU – Vrijheid van vestiging – Beperking – Rechtvaardiging – Doelstelling van algemeen belang erin bestaande de bescherming van de volksgezondheid te verzekeren – Evenredigheid

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 192.248 - 20-09-2017

  Asielzoeker – Syrië – tweede asielaanvraag na terugkeer naar Polen in het kader van Dublin procedure – incoherente en onaannemelijke verklaringen – Syrische nationaliteit en herkomst uit Syrië niet betwist – geen actuele informatie in dossier – onderzoeksplicht CGVS - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 192.077 - 18-09-2017

  Asielzoekster – Somalië – ongeloofwaardige verklaringen – intentioneel geprobeerd Belgische autoriteiten te misleiden – nieuwe verklaringen niet a priori ongeloofwaardig – bijkomend onderzoek nodig – medewerkingsplicht - vernietiging

Pagina's