Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Justitie - C-89/17 - 12-07-2018

  (Secretary of State for the Home Department t. Rozanne Banger) Prejudiciële verwijzing – EU-burgerschap – Artikel 21 VWEU – Recht van Unieburgers op vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de Unie – Richtlijn 2004/38/EG – Artikel 3, lid 2, eerste alinea, onder b) – Partner met wie de Unieburger een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft – Terugkeer naar de lidstaat waarvan de Unieburger de nationaliteit bezit – Aanvraag van een verblijfsvergunning – Nauwkeurig onderzoek van de persoonlijke situatie van de aanvrager – Artikelen 15 en 31 – Effectieve rechtsbescherming – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 47

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.686 - 11-07-2018

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – equivalent geneesmiddel – actief bestanddeel generisch geneesmiddel – beoordelingsbevoegdheid ambtenaar-geneesheer – gedetailleerde verklaring kinderneuroloog waarom andere medicijnen in casu niet adequaat zijn – rekening houden met verslag specialist – vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 14319/17 - 10-07-2018

  (X. t. Nederland) Geen schending art. 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – uitwijzing naar Marokko – geen verzoek tot uitlevering – geen risico op foltering van verdachte van terrorisme in Marokko

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.667 - 10-07-2018

  Asielzoeker- onbepaalde nationaliteit – Palestijnse origine – Westelijke Jordaanoever – intern vestigingsalternatief – geen informatie – actualisering landeninformatie - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.633 - 09-07-2018

  Art. 9bis Vw. – buitengewone omstandigheden – langdurig verblijf – recente meerderjarigheid –verantwoordelijkheid van de ouders - bewust genesteld in illegaal verblijf – handelen door ouders niet uitgesloten als buitengewone omstandigheid in art. 9bis Vw. – kennelijk onredelijk - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.607 - 06-07-2018

  Gezinshereniging – einde verblijf – huwelijksakte niet rechtsgeldig - schijnhuwelijk – artikel 27 van het WIPR – de plano erkenning - weigering erkenning buitenlandse huwelijksakte door ambtenaar burgerlijke stand – geen gezag van gewijsde - beroep familierechtbank – huwelijk wel erkend voor visum gezinshereniging - kennelijk onredelijk – ingestelde beroep niet afgewacht – redelijkheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.596 - 06-07-2018

  Inreisverbod – twee jaar - art. 74/11 Vw. – duur inreisverbod – disproportioneel – slechts drie dagen langer dan toegelaten verbleven – evenredigheidsbeginsel – vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 86/2018 - 05-07-2018

  Sociaal recht - Sociale zekerheid - Recht op maatschappelijke integratie - 1. Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie - 2. Gemeenschapsdienst

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.534 - 05-07-2018

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – levenslange inname medicijn – beschikbaarheid in 1 ziekenhuis in Nigeria – mogelijkheid voor verzoekster – niet onderzocht – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.540 - 05-07-2018

  Derdelands student – art. 61 Vw. - niet-verlenging A-kaart – BGV – twee examenperiodes gemist – doktersattest voor een van de periodes – één van de motieven volstaat – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.545 - 05-07-2018

  Weigering verlenging termijn BGV – aanvechtbare rechtshandeling – art. 39/1 Vw. – art. 74/14 Vw. - schoolgaande kinderen – omzendbrief 29 april 2003 – vernietiging

 • Hof van Justitie - C-213/17 - 05-07-2018

  (X t. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie) Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Bepaling van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend – Artikelen 17, 18, 23 en 24 – Eerder ingeleide, nog lopende procedure voor internationale bescherming in een lidstaat – Nieuw verzoek in een andere lidstaat – Geen terugnameverzoek binnen de gestelde termijnen – Overlevering van de betrokken persoon met het oog op strafrechtelijke vervolging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.583 - 05-07-2018

  Gezinshereniging - ouder van Unieburger - uitsluiting vluchtelingenstatus in Nederland – art. 1 F Vluchtelingenverdrag - ongewenstverklaring in Nederland – openbare orde – art. 43 Vw. – persoonlijk gedrag – individuele beoordeling - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.498 - 04-07-2018

  Asielzoekster – Irak – echtgenoot vrijwillig teruggekeerd naar Irak – geen contact meer – verzoekster dient actueel te worden beschouwd als een alleenstaande vrouw met kinderen – subsidiaire bescherming – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.484 - 03-07-2018

  Asielzoeker – minderjarige – Zimbabwe – banden familie met oppositiepartij MDC – politieke situatie gewijzigd – geen actuele informatie - vernietiging

 • Raad van State - 242.039 - 02-07-2018

  Asielzoekster – art. 8 KB 21 december 2006 – taal van de stukken – art. 39/18 Vw. – geen verbod, maar mogelijkheid om stukken niet in overweging te nemen – kennis taal – art. 39/21 Vw. – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.400 - 02-07-2018

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – multidisciplinaire opvang in bepaald centrum noodzakelijk – daadwerkelijke beschikbaarheid – documentatie – motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad van State - 242.038 - 02-07-2018

  Art. 9ter Vw. – onontvankelijk – vormvoorwaarden standaard medisch getuigschrift – gegevens in medisch verslag als bijlage – voldoende identificeerbare link – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.241 - 28-06-2018

  Asielzoeker – Irak – ongeloofwaardige verklaringen – geen steun in administratief dossier – voldoende informatie gegeven – nieuwe elementen – identiteitskaart ernstige aanwijzing – toekenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.172 - 28-06-2018

  Asielzoeker – Irak – recente herkomst – medewerkingsplicht – ontslaat CGVS niet van onderzoeksplicht – afkomst niet ter discussie, enkel recent verblijf – subsidiaire bescherming niet onderzocht - vernietiging

Pagina's