Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.247 - 27-04-2018

  Asielzoeker – Afghanistan – medewerkingsplicht – onderzoek naar intern vestigingsalternatief – art. 48/5 Vw. - schoonbroer in Kaboel – vermelding op Facebook – geen bewijs van intense familieband – persoonlijke omstandigheden – relevantie – vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 63311/14 - 26-04-2018

  (Hoti t. Kroatië) Schending art. 8 EVRM (recht op privé- en familieleven) – geen schending artikel 14 EVRM (verbod van discriminatie) – staatloosheid – VN-Verdrag betreffende de status van Staatlozen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.120 - 26-04-2018

  BGV – detentie – UDN – art. 3 EVRM – Ethiopië - geen grondig onderzoek – stugge houding verzoeker – onderzoek naar algemene situatie in Ethiopië - MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.054 - 26-04-2018

  Asielzoekster – Irak – nieuwe elementen – feitelijke scheiding – echtscheidingsprocedure opgestart - alleenstaande vrouw met kinderen ten laste – soenniet – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 203.055 - 26-04-2018

  Asielzoeker – Irak – erkend als vluchteling in Syrië en Turkije door UNHCR – geen actuele en persoonlijke vrees – opheffing vluchtelingenstatus – art. 1 C (5) Vluchtelingenverdrag – CGVS heeft nagelaten om onderzoek te verrichten naar erkenning door UNHCR – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 202.956 - 25-04-2018

  BGV – detentie – UDN – art. 3 EVRM – geen grondig onderzoek – DVZ geeft dit in bestreden beslissing zelf toe – MTHEN - schorsing

 • Hof van Justitie - C-353/16 - 24-04-2018

  (MP tegen Secretary of State for the Home Department) Prejudiciële verwijzing – Asielbeleid – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 4 – Richtlijn 2004/83/EG – Artikel 2, onder e) – Voorwaarden om voor de subsidiairebeschermingsstatus in aanmerking te komen – Artikel 15, onder b) – Risico op ernstige schade aan de geestelijke gezondheid van verzoeker indien hij wordt teruggestuurd naar zijn land van herkomst – Persoon die in zijn land van herkomst aan foltering is blootgesteld

 • Raad van State - 241.290 - 24-04-2018

  Asielzoeker – landeninformatie Irak – anonieme bronnen – art. 26 KB 11 juli 2003 – beslissing niet gesteund op door verzoeker gewraakte passages – verwijzingen naar concrete e-mails of telefoongesprekken – anonieme bronnen niet verboden – identiteit bronnen moet niet worden meegedeeld - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 202.815 - 23-04-2018

  Gezinshereniging – ouder van een minderjarige Belg – negatief advies inzake wettelijke samenwoning met moeder van het kind – art. 40ter Vw. – geboorteakte als bewijs verwantschap – geen wettelijke basis - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 202.817 - 23-04-2018

  Humanitair visum – type D – zus erkend als vluchteling in België – art. 9 en 13 Vw. – motivering – art. 3 EVRM – geen positieve verplichting – art. 8 EVRM - niet kennelijk onredelijk - verwerping

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 46240/15 - 19-04-2018

  (A.S. t. Frankrijk) Geen schending art. 3 EVRM (verbod van foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – uitwijzing naar Marokko – geen risico op foltering van verdachte van terrorisme in Marokko – schending artikel 34 EVRM (medewerking met het Hof) – te snelle uitwijzing – effectieve uitwijzing ondanks voorlopige maatregel (art. 39 procedurereglement)

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 202.671 - 18-04-2018

  BGV – detentie – UDN – art. 3 en 8 EVRM – geen grondig onderzoek – DVZ geeft dit in bestreden beslissing zelf toe – MTHEN - schorsing

 • Hof van Justitie - C‑316/16 en C‑424/16 - 17-04-2018

  (B t. Land Baden-Württemberg en Secretary of State for the Home Department t. Franco Vomero) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Europese Unie – Recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten – Richtlijn 2004/38/EG – Artikel 28, lid 3, onder a) – Verhoogde bescherming tegen verwijdering – Voorwaarden – Duurzaam verblijfsrecht – Verblijf in het gastland gedurende de tien jaar voorafgaande aan het besluit tot verwijdering van het grondgebied van de betrokken lidstaat – Periode van gevangenschap – Gevolgen met betrekking tot het ononderbroken karakter van het verblijf van tien jaar – Verband met de algehele beoordeling van een band van integratie – Tijdstip waarop die beoordeling plaatsvindt en de criteria waarmee daarbij rekening moet worden gehouden

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 21055/11 - 17-04-2018

  (Pirozzi t. België) Geen schending art. 6 EVRM (recht op een eerlijk proces) – geen schending artikel 5 § 1 (recht op vrijheid en veiligheid) – Europees aanhoudingsbevel- beginsel van wederzijds vertrouwen tussen lidstaten

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 202.633 - 17-04-2018

  BGV – weigering verlenging termijn – schoolgaande kinderen – verlenging tot einde schooljaar – art. 62 Vw. – loutere verwijzing naar omzendbrief – geen verordenend karakter - belang van het kind – motivering niet draagkrachtig - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 202.551 - 17-04-2018

  Gezinshereniging – referentiepersoon Belg geworden tijdens behandelingstermijn – herkwalificering naar aanvraag op grond van art. 40ter Vw. – termijn 6 maanden – aanvang termijn op ogenblik verkrijging Belgische nationaliteit – beslissing tijdig genomen – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 202.560 - 17-04-2018

  Gezinshereniging – wettelijk samenwonende partner van een derdelander – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – art. 12bis Vw. – afgifte attest van immatriculatie door gemeente – rechtszekerheidsbeginsel – geen gerechtvaardigde verwachting dat toelating tot verblijf op ontvankelijke wijze is ingediend – geen declaratoir en constitutief karakter - verwerping

 • Hof van Justitie - C-550/16 - 12-04-2018

  (A, S t. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie) Prejudiciële verwijzing – Recht op gezinshereniging – Richtlijn 2003/86/EG – Artikel 2, aanhef en onder f) – Begrip ‚alleenstaande minderjarige’ – Artikel 10, lid 3, onder a) – Recht van een vluchteling op gezinshereniging met zijn ouders – Vluchteling die jonger dan 18 jaar is op het tijdstip van zijn aankomst op het grondgebied van de lidstaat en van indiening van zijn asielverzoek, maar meerderjarig op het tijdstip waarop het besluit wordt vastgesteld om hem asiel te verlenen en waarop hij zijn verzoek om gezinshereniging indient – Datum die bepalend is voor de beoordeling of de betrokkene een ‚minderjarige’ is

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 202.323 - 12-04-2018

  Beëindiging verblijf – BGV – intrekking vluchtelingenstatus– art. 21 Vw. – art. 3 EVRM – absoluut karakter - onderzoek – begin van bewijs leveren – gehoor niet op ernstige wijze gebruikt – niet kennelijk onredelijk - verwerping

 • Hof van Justitie - C-191/16 - 10-04-2018

  (Romano Pisciotti t. Bundesrepublik Deutschland) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikelen 18 en 21 VWEU – Uitlevering aan de Verenigde Staten van Amerika van een onderdaan van een lidstaat die gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer – Uitleveringsovereenkomst tussen de Europese Unie en die derde staat – Werkingssfeer van het Unierecht – Verbod van uitlevering dat alleen wordt toegepast wanneer het eigen onderdanen betreft – Beperking van het vrije verkeer – Rechtvaardiging op grond van de voorkoming van straffeloosheid – Evenredigheid – Op de hoogte brengen van de lidstaat van herkomst van de burger van de Unie

Pagina's