Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 195.323 - 23-11-2017

  Asielzoeker – Burundi - COI - grootschalige mensenrechtenschendingen – prima facie erkenning in hoofde van Burundese asielzoekers – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 195.308 - 22-11-2017

  Erkende vluchteling – Sierra Leone – intrekking vluchtelingenstatus – anonieme klikbrieven – erkenning omwille van seksuele geaardheid – bevallen van een dochter – art. 57/6 Vw. – art. 55/3/1 Vw. – intrekking vluchtelingenstatus bevestigd – subsidiaire bescherming geweigerd

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 195.275 - 21-11-2017

  Asielzoeker – Colombia – probleem met bendes – laattijdige asielaanvraag – verklaringen onvoldoende – intern vestigingsalternatief Bogota - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 195.228 - 20-11-2017

  Asielzoeker – Irak – Bagdad – willekeurig geweld in Bagdad niet dermate hoog – geen reëel risico op ernstige schade louter door aanwezigheid – persoonlijke omstandigheden - HvJ 17/02/2009, C-465/07, Elgafaji – weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 195.227 - 20-11-2017

  Asielzoeker – Irak – Bagdad – willekeurig geweld in Bagdad niet dermate hoog – geen reëel risico op ernstige schade louter door aanwezigheid – persoonlijke omstandigheden - HvJ 17/02/2009, C-465/07, Elgafaji – weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 195.185 - 17-11-2017

  Art. 9ter Vw. – dementie – niet enkel medicamenteuze behandeling – standaard medisch getuigschrift – model – mantelzorg – onzorgvuldig – vernietiging

 • Hof van Justitie - C-165/16 - 14-11-2017

  (Toufik Lounes t. Secretary of State for the Home Department) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikel 21 VWEU – Richtlijn 2004/38/EG – Begunstigden – Dubbele nationaliteit – Burger van de Unie die de nationaliteit van de gastlidstaat heeft verkregen met behoud van zijn oorspronkelijke nationaliteit – Verblijfsrecht, in deze lidstaat, van een staatsburger van een derde staat die familielid van de burger van de Unie is

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 194.907 - 13-11-2017

  Dublin III – Italië – verzwaarde kwetsbaarheid – verzoeker lijdt aan hepatitis B – gezondheidstoestand – specifieke noden – AIDA-rapport - EHRM 4 november 2014, nr. 29217/12, Tarakhel t. Zwitserland – art. 3 EVRM - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 194.933 - 13-11-2017

  Asielzoeker – China – aanhanger Yinxinchengyi huiskerk – zonder problemen paspoort bekomen – vrijheid van religieus geloof - lacuneuze kennis – laattijdige asielaanvraag - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 194.856 - 10-11-2017

  BGV – detentie – bijlage 13septies – art. 8 en 13 EVRM – hoorrecht – art. 74/13 Vw. – informatie aangereikt – schending hoorplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 194.814 - 10-11-2017

  Gezinshereniging – echtgenoot van een Unieburger – art. 21 WIPR – geen erkenning huwelijk – polygamie – Nederlandse referentiepersoon woonde wettelijk samen met iemand anders op ogenblik huwelijk – wettelijke samenwoning in België in Nederland niet gelijkgesteld met huwelijk – geen huwelijksbeletsel – wettelijke samenwoning houdt van rechtswege op door huwelijk – art. 8 EVRM – vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 54646/17 - 07-11-2017

  (X t. Duitsland) Geen schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – Russisch onderdaan uit Noord Caucasus – Dreiging van openbare veiligheid – Uitzetting naar Rusland – Tegenstrijdige informatie van verschillende NGO’s – verzoekschrift kennelijk ongegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 194.668 - 07-11-2017

  Asielzoeker – Somalië – minderjarige – broer erkend als vluchteling – Mahdibaan-origine – reden voor erkenning van verzoekers broer kan niet worden vastgesteld - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 194.396 - 27-10-2017

  Asielzoekster – meervoudige asielaanvraag - Soedan – veelheid aan concrete info – medische attesten, rapporten en verslagen – activiteiten sedert verlaten land van herkomst – vrouwenrechtenactiviste – zichtbare fysieke en psychische sporen van in verleden ondergane foltering en seksueel geweld – erkenning vluchtelingenstatus

 • Hof van beroep / Gent - 2016/FE/0013 - 26-10-2017

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – negatief advies OM – talenkennis - economische participatie – art. 12bis WBN – onwrikbaar documentair systeem – samentelling deeltijdse tewerkstellingsperiodes – gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 194.310 - 26-10-2017

  Unieburger - Artikel 50, §1 VerblijfsKB – bewijs Unieburgerschap – vervallen paspoort – geldig adres in België – geen politioneel verslag - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-201/16 - 25-10-2017

  (Majid Shiri, tevens bekend onder de naam Madzhdi Shiri, in tegenwoordigheid van Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl) Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Bepaling welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een derdelander bij een van de lidstaten wordt ingediend – Artikel 27 – Rechtsmiddelen – Omvang van de rechterlijke toetsing – Artikel 29 – Termijn voor overdracht – Geen uitvoering van de overdracht binnen de gestelde termijn – Verplichtingen van de verantwoordelijke lidstaat – Overgang van de verantwoordelijkheid – Vereiste van een besluit van de verantwoordelijke lidstaat

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 194.159 - 24-10-2017

  Asielzoeker – Sri Lanka – Tamil – LTTE – deelname aan manifestaties in België – geen aanleiding tot bijzondere bekendheid – art 3 EVRM - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 239.533 - 24-10-2017

  Gezinshereniging – ascendent meerderjarige Belg – termijn 6 maanden – vervaltermijn voor het nemen van de beslissing – redelijke termijn voor annulatieberoep – fairplaybeginsel – moedwilligheid – termijn van orde – art. 39/81 juncto 39/76, § 3 Vw.- verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 194.066 - 23-10-2017

  Art. 9bis Vw. – zonder voorwerp – inreisverbod - HvJ, 4 april 2017, C-225/16, Ouhrami – inreisverbod gaat pas in op ogenblik dat betrokkene het grondgebied verlaat – 9bis aanvraag kan vanuit illegaal verblijf – vernietiging

Pagina's