Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 208.028 - 22-08-2018

  Arbeidsmigrant – bedienaar van erkende eredienst – Turkije – imam – niet-erkende moskee – BGV – art. 9 EVRM – vrijheid van godsdienst – aangesteld door Turkse overheid – geen verplichting – voorwaarden tot verlenging – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 208.016 - 22-08-2018

  Gezinshereniging – broer van een Belg die gebruik heeft gemaakt van vrij verkeer – art. 21 VWEU – in Nederland verbleven – geen verblijfsrecht in Nederland aangetoond - art. 47/1 Vw. – samenwoonst in andere lidstaat - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 207.822 - 17-08-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – politiek activisme – niet a priori ongeloofwaardig – precaire situatie soennieten – publicaties – risico journalisten – erkenning vluchtelingenstatus

 • Hof van beroep / Brussel - 2017/AR/701 - 10-08-2018

  Nationaliteit - nationaliteitsverklaring – herverkrijgen van de Belgische nationaliteit – art. 24 WBN – Congolese Belg – “Belg met Congolees statuut” – negatief advies parket – geen onderscheid - art. 24 WBN van toepassing – gegrond

 • Hof van beroep / Brussel - 10-08-2018

  Erkenning – Afstamming – Draagmoederschap – Geboorteakte Californië – Californische rechterlijke beslissing – Belgische en Franse wensouders – Artikel 22 WIPR – Artikel 25 WIPR – Geen schending van de openbare orde – Wetsontduiking – Hoger belang van het kind

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 207.641 - 10-08-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – ongeloofwaardige verklaringen – onjuiste gegevens op taskara – geen duidelijkheid over identiteit en afkomst – bedenkingen bij leeftijd – gegevens op facebookaccount – privacy – geen schending – art. 57/7, § 2 Vw. – info op facebook die voor iedereen toegankelijk is – louter tegenspreken – loutere beweringen - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 207.602 - 09-08-2018

  Gezinshereniging – wettelijk samenwonende partner van een Belg – art. 40ter Vw. - stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen – behoefteanalyse – op afdoende wijze informeren over alle relevante elementen – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 207.539 - 06-08-2018

  Art. 9bis Vw. – art. 74/13 Vw. – geen rekening gehouden met actuele situatie – lange duur – vijf jaar tussen aanvraag en beslissing – hoorrecht – 9ter aanvraag is geen actualisatie – rekening houden met kind dat intussen geboren werd – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 207.463 - 01-08-2018

  BGV – bijlage 13 – art. 74/13 Vw. – zwangerschap partner van verzoeker – gezinsleven – ongeboren kind – belangenafweging – kind reeds voor geboorte erkend – art. 8 EVRM – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 207.466 - 01-08-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – geaardheid – nieuw asielmotief – homoseksualiteit – asiel aangevraagd samen met zus en schoonbroer – gesloten deuren – vrees voor familie – ondervraging ter zitting – niet van alle geloofwaardigheid ontdaan – aanvaardbare reden – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 207.389 - 31-07-2018

  Einde verblijf – Unieburger – art. 44bis Vw. – openbare orde – actuele bedreiging – specifieke elementen van de zaak – beroepsinlevingsstage als jeugdwerker – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 207.359 - 30-07-2018

  Bijlage 13septies – impliciet verzoek om internationale bescherming – Eritrea – BGV – Dublin III – art. 3 EVRM – AIDA-rapport – Italië - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 207.221 - 26-07-2018

  BGV – verwijderingsmaatregel – RvS 29 mei 2018, nr. 241.623 – art. 3 EVRM – toetsing – beslissing 9ter werd vernietigd – vernietiging

 • Hof van Justitie - C-585/16 - 25-07-2018

  (Serin Alheto t. Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite) Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk beleid inzake asiel en subsidiaire bescherming – Normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten – Richtlijn 2011/95/EU – Artikel 12 – Uitsluiting van de vluchtelingenstatus – Personen die zijn geregistreerd bij de Organisatie van de Verenigde Naties voor Hulpverlening aan Palestijnse Vluchtelingen in het Nabije Oosten (UNRWA) – Bestaan van een ,eerste land van asiel’ voor een Palestijnse vluchteling in het gebied waar de UNRWA opereert – Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning van de internationale bescherming – Richtlijn 2013/32/EU – Artikel 46 – Recht op een doeltreffende voorziening in rechte – Volledig en ex nunc onderzoek – Omvang van de bevoegdheden van de rechter in eerste aanleg – Onderzoek door de rechter van de behoeften aan internationale bescherming – Onderzoek van de gronden van niet-ontvankelijkheid

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 207.169 - 24-07-2018

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – tegenstrijdig advies ambtenaar-geneesheer –contraindicatie voor vliegtuigreis - fit-to-fly – geen alternatief vervoersmiddel - vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 92/2018 - 19-07-2018

  Vreemdelingenrecht - Machtiging tot verblijf - Opeenvolgende verzoeken - Vermoeden van afstand - verwerping

 • Grondwettelijk Hof - 93/2018 - 19-07-2018

  Vreemdelingenrecht - Arbeid - Arbeidskaart - Vorige machtiging tot verblijf – geen schending

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 207.045 - 19-07-2018

  Beslissing tot terugdrijving – E+ kaart verkregen op basis van valse Franse identiteitskaart - UDN – vader van een Belgisch kind – art. 8 EVRM – hoger belang van het kind – schorsing

 • Rechtbank van eerste aanleg / Luik - 16/2392/B - 17-07-2018

  Staatloze – Palestijnse origine – Verdrag van New York 1954 betreffende de Status van Staatlozen – veroordeling mensenhandel – strafrechtelijke veroordeling geen uitsluitingsgrond - gegrond - erkenning als staatloze

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.789 - 13-07-2018

  Asielzoeker- geboren in Iran – familie oorspronkelijk van Irak – homoseksuele geaardheid – identiteit - neergelegde document strookt niet met verklaringen – vaststellingen CGVS pertinent – psychotische stoornis – rekening gehouden met medische situatie - weigering

Pagina's