Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 213.472 - 04-12-2018

  Gezinshereniging – einde verblijf – intrafamiliaal geweld – art. 42quater, § 4, 4° Vw. – psychisch geweld – niet enkel fysiek geweld beoordelen – geen rekening gehouden met specifieke situatie – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 213.342 - 30-11-2018

  BGV – bijlage 13septies – Ethiopië – land van bestemming – geen confrontatie met informatie over Ethiopië – niet duidelijk of verzoeker gehoord werd over mogelijke terugleiding naar Ethiopië – politieke problemen - Oromo gemeenschap - art. 3 EVRM - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 213.146 - 29-11-2018

  Asielzoekster – Guinée – FGM – slachtoffer vrouwelijke genitale verminking – gebrek aan geloofwaardigheid identiteit – geen afbreuk aan objectieve risico op vervolging – omkering bewijslast – slachtoffer van vervolging - art. 48/7 Vw. – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 213.169 - 29-11-2018

  Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – art. 43 Vw. – openbare orde – uitgesloten van vluchtelingenstatus in Nederland – geen automatische bedreiging voor de samenleving – verzoeker weigert DVZ toestemming te geven om informatie te vragen aan Nederlandse autoriteiten – verhindering onderzoek - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 213.010 - 27-11-2018

  Aanvraag statuut langdurig ingezetene – art. 15 bis Vw. – ononderbroken legaal verblijf van 5 jaar – onderbreking – 9ter heeft geen terugwerkende kracht – AI is geen verblijfstitel – verwerping

 • Grondwettelijk Hof - 156/2018 - 22-11-2018

  Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Beslissing om het verblijfsrecht in te trekken - Termijn - Ontstentenis van beperking in de tijd voor het nemen van de beslissing om het verblijfsrecht in te trekken wanneer er fraude is gepleegd om de verblijfstitel te verkrijgen, zelfs indien de betrokken vreemdeling niet de dader van de fraude is – geen schending

 • Hof van beroep / Brussel - 2017/FA/545 - 22-11-2018

  Wettelijke samenwoning – gemeentelijke praktijk – woonstcontrole door wijkagent – ondertekening verklaring en afgifte ontvangstbewijs – opvragen informatie bij DVZ - artificiële vertraging – wettelijke termijnen – art. 1476quater BW - gegrond

 • Hof van Justitie - C-713/17 - 21-11-2018

  (Ahmad Shah Ayubi t. Bezirkshauptmannschaft Linz-Land) Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2011/95/EU – Normen voor de inhoud van de internationale bescherming – Vluchtelingenstatus – Artikel 29 – Sociale voorzieningen – Verschil in behandeling – Vluchtelingen met een tijdelijk verblijfsrecht

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 212.617 - 21-11-2018

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – bewijs identiteit – paspoort moeder waarin verzoekster vermeld wordt met foto – zelfde situatie als broers – broers wel gemachtigd tot verblijf – paspoort ook geldig voor verzoekster – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 212.384 - 19-11-2018

  Art. 9bis Vw. – ongegrond – gezin erkend als vluchteling – uitsluiting verzoeker wegens oorlogsmisdaden – belangenafweging – fair balance - hoger belang van het kind – art. 8 EVRM - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 212.450 - 19-11-2018

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – art. 47/1 Vw. - feitelijke partner – België-route – rechtsmisbruik – wetsontduiking - verhuis is geen rechtsmisbruik – schijnrelatie – geen uitspraak over oprechtheid relatie – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 212.327 - 14-11-2018

  Unieburger – BGV – geen termijn – inreisverbod – tussenstaatse overbrenging – geen instemming - art. 44ter Vw. - uitzettings- of terugleidingsmaatregel - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-247/17 - 13-11-2018

  (Denis Raugevicius) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Europese Unie – Artikelen 18 en 21 VWEU – Door een derde land aan een lidstaat gericht verzoek tot uitlevering van een Unieburger die onderdaan is van een andere lidstaat en die in eerstgenoemde lidstaat zijn recht van vrij verkeer heeft uitgeoefend – Verzoek dat is ingediend met het oog op de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf en niet met het oog op strafvervolging – Uitleveringsverbod dat alleen geldt voor eigen staatsburgers – Beperking van het vrije verkeer – Rechtvaardiging op grond van de voorkoming van straffeloosheid – Evenredigheid

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 212.122 - 08-11-2018

  Gezinshereniging – echtgenote van een erkende vluchteling – art. 10 Vw. – termijn – gevolg niet naleving – automatische afgifte verblijfskaart – richtlijn 2003/86/EG – HvJ 27 juni 2018, nr. C-246/17, Diallo – prejudiciële vraag

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 212.145 - 08-11-2018

  Gezinshereniging – vader van een minderjarige Belg – gezinscel – financiële en/ affectieve banden – bewijsstukken – verklaringen moeder – factuur kinderopvang – geldstortingen – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 212.135 - 08-11-2018

  Beëindiging verblijf – familielid van een Unieburger – art. 44bis, § 2 Vw. – ernstige feiten – openbare orde – actualiteit van de bedreiging – seksueel misbruik minderjarigen - HvJ 22 mei 2012, C-348/09, P.I – verwerping

 • Hof van Justitie - C-380/17 - 07-11-2018

  (K, B t. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie) Prejudiciële verwijzing – Bevoegdheid van het Hof – Richtlijn 2003/86/EG – Recht op gezinshereniging – Artikel 12 – Niet-inachtneming van de termijn van drie maanden na de toekenning van internationale bescherming – Subsidiair beschermde persoon – Afwijzing van een visumaanvraag

 • Hof van Justitie - C-257/17 - 07-11-2018

  (C, A t. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie) Prejudiciële verwijzing – Bevoegdheid van het Hof – Richtlijn 2003/86/EG – Recht op gezinshereniging – Artikel 15 – Weigering om een autonome verblijfstitel te verlenen – Nationale regeling op grond waarvan een inburgeringsexamen moet worden behaald

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 52548/15 - 06-11-2018

  (K.G. t. België) Geen schending art. 5 §1 EVRM (recht op vrijheid en veiligheid) – administratieve detentie gedurende asielprocedure – “hangende uitwijzingsprocedure” in de zin van art. 5 §1 f) EVRM – terbeschikkingstelling van de regering – oud artikel 54 §2 Vw. – openbare veiligheid – (mentale) gezondheidsproblemen

 • Hof van beroep / Gent - 2017/FE/28 - 29-10-2018

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis WBN – negatief advies OM – onvoldoende bewijs talenkennis, maatschappelijke integratie en economische participatie – gewichtige feiten eigen aan persoon – samentellen beroepsopleidingen mogelijk – geen voorwaarde toevoegen aan de wet – voldoende werkdagen – gewichtige feiten wel weerhouden – slagen en verwondingen – herhaaldelijke verkeersinbreuken - ongegrond

Pagina's