Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad van State - 165.470 - 01-12-2006

  Afghaan - tweede asielaanvraag - subsidiaire bescherming - niet-inoverwegingname - geen nieuwe elementen - procedure in UDN - nieuwe elementen - brief houdende aanvraag subsidiaire bescherming - rapport van Amnesty van na de eerste asielaanvraag - Raad van State is bevoegd voor het schorsingsverzoek- nieuwe elementen van algemene aard - algemene situatie van een land voldoende voor subsidiaire bescherming

 • Raad van State - 165.469 - 01-12-2006

  Niet-inoverwegingname asielaanvraag - subsidiaire bescherming - geen nieuwe elementen -beschrijving toestand land van herkomst - nieuw element - schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid

 • Raad van State - 165.469 - 01-12-2006

  Derde asielaanvraag - geen nieuw element - weigering tot inoverwegingname - beschrijving toestand in het land van herkomst - subsidiaire bescherming - schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid

 • Raad van State - 165.253 - 29-11-2006

  Aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet – onontvankelijk – geen buitengewone omstandigheden – minderjarige kinderen – onderbreking schooljaar – rapport auditeur - rechtspraak Raad van State verdeeld – deel van de rechtspraak in voordeel van de verzoekers - ernstig middel

 • Raad van State - 165.108 - 24-11-2006

  Afghaan - tweede asielaanvraag - subsidiaire bescherming - niet-inoverwegingname - geen nieuwe elementen - procedure in UDN - geen nieuwe elementen - mondelinge verklaring - situatie die zich reeds voordeed ten tijde van de eerste asielaanvraag - Raad van State is niet bevoegd voor het schorsingsverzoek

 • Raad van State - 165.110 - 24-11-2006

  Niet-inoverwegingname asielaanvraag - transsexueel - weigering subsidiaire bescherming - geen motivering - schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid

 • Raad van State - 165.109 - 24-11-2006

  Niet-inoverwegingname asielaanvraag - subsidiaire bescherming - geen nieuwe elementen -algemene toestand land van herkomst - concrete toestand verzoeker - geen nieuw element

 • Rechtbank van eerste aanleg / Leuven - 06/1070/B - 20-11-2006

  Artikel 11bis Wetboek van de Belgische Nationaliteit - toekenning nationaliteit op grond van geboorte in België - verklaring door beide ouders - feitelijke scheiding - weigerende ouder - vermeend rechtsmisbruik - geen verhaal

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 06/1201/C - 17-11-2006

  Persoon met illegaal verblijf - legaal verblijvende echtgenote -art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet - onontvankelijk - BGV - IVF behandeling -- art. 8 EVRM - daadwerkelijk rechtsmiddel - procedure in uiterst dringende noodzakelijkheid - art. 13 EVRM - schending

 • Raad van State - 164.684 - 14-11-2006

  Bevestigende beslissing tot weigering van verblijf - technische weigering - vraag om inlichtingen - aangetekend schrijven - gekozen woonplaats - teruggekeerde enveloppe - geen wit etiket - geen vereiste - verwerping beroep

 • Rechtbank van eerste aanleg / Hasselt - 06.0545.B - 31-10-2006

  Erkenning – echtscheiding in Turkije – Belgische rechter bevoegd om echtscheiding uit te spreken, maar niet exclusief bevoegd – geen wetsontduiking – partijen niet bekomen wat in België onmogelijk zou zijn

 • Hof van beroep / Brussel - 26-10-2006

  Illegaal verblijvende Ecuadoriaanse ouders van een Belgisch kind - artikel 10 WBN - aanvraag artikel 9, lid 3 Vw - onontvankelijk - procedure in kort geding - veroordeling Belgische staat tot afleveren attest van immatriculatie - beroep - artikel 7.2.1 Ecuadoriaanse grondwet en artikel 10 WBN - geen juridische spitsvondigheid - verblijfsrecht kind - gezinsleven - verplichte aflevering BIVR tot beslissing Raad van State

 • Hof van Justitie - C-4/05 - 26-10-2006

  (Hasan Güzeli) Associatie EEG-Turkije - art. 6 en art. 10 Associatiebesluit nr. 1/80 - weigering verblijfsvergunning van Turkse werknemer te verlengen

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 06/1988/A - 24-10-2006

  Afstamming – betwisting vaderschap – overschrijving van buitenlandse akte – artikel 48 BW– internationaal privaatrecht – erkenning buitenlandse geboorteakte

 • Hof van Cassatie - S.05.0042.F - 23-10-2006

  Regularisatiewet 22 december 1999 - regularisatieaanvraag - maatschappelijke dienstverlening - ministeriële beslissing tot verwerping - arbeidshof - bevoegd voor wettigheidstoets - art. 159 Gw. - art. 57, § 2, eerste lid OCMW-wet - art. 14 Regularisatiewet 22 december 1999 - geen feitelijke verwijdering tussen indiening en negatieve beslissing - machtiging om te verblijven - geen illegaal verblijf in de zin van artikel 57, § 2 OCMW-wet - art. 57, § 1 eerste lid OCWM-wet - dienstverlening kan ook financieel zijn - cassatie

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 2557/06 en 6634/06 - 18-10-2006

  Illegaal verblijvende moeder van een Belgisch kind - Belgische vader - recht op verblijf - arrest Chen - gezinsbijslag - huurwaarborg - installatiepremie

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 46410/99 - 18-10-2006

  (Üner t. Nederland) Uitwijzing - art. 8 EVRM - gezinsleven - strafbare feiten - band moederland - band gastland - noodzaak - democratische samenleving - proportioneel - wettig doel - criteria - geen schending

 • Rechtbank van eerste aanleg / Hasselt - 06.0544.B - 17-10-2006

  Erkenning - echtscheiding in Turkije - Belgische rechter bevoegd om echtscheiding uit te spreken - art. 25 § 1, 7° WIPR - geen exclusieve bevoegdheid - geen wetsontduiking - partijen niet bekomen wat in België onmogelijk zou zijn

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 13178/03 - 12-10-2006

  (Mubilanzila Mayeka en Kanika Mitunga t. België) Niet-begeleide minderjarige asielzoekster - detentie - gesloten centrum voor volwassenen - terugleiding naar Congo - geen aangepaste maatregelen - artikel 3 EVRM - verbod op onmenselijke behandeling -- schending - artikel 8 EVRM - bescherming van het gezinsleven - detentie - onmogelijkheid beleving - positieve verplichtingen - schending - artikel 3 Kinderrechtenverdrag - gezinshereniging - moeder en kind - schending -artikel 5, lid 1, e EVRM - persoonlijke vrijheid - ingrijpen in opvoedingssituatie - geen aangepast verblijf - negatieve invloed - schending - artikel 5 lid 4 - controle wettigheid gevangenhouding - overheidsoptreden - frustratie rechtscontrole - schending

Pagina's