Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad van State - 242.039 - 02-07-2018

  Asielzoekster – art. 8 KB 21 december 2006 – taal van de stukken – art. 39/18 Vw. – geen verbod, maar mogelijkheid om stukken niet in overweging te nemen – kennis taal – art. 39/21 Vw. – verwerping

 • Raad van State - 241.623 - 29-05-2018

  BGV – art. 3 EVRM – ogenblik toetsing – EHRM 13 december 2016, Paposhvili t. België – onderzoek art. 3 EVRM bij nemen BGV en niet pas op ogenblik gedwongen verwijdering - verwerping

 • Raad van State - 240.997 - 13-03-2018

  Gezinshereniging – visum type D – echtgenoot erkend als vluchteling – art. 12bis Vw. – termijn – bestaan huwelijksband – onderzoek binnen termijn – GwH 26 september 2013, nr. 121/2013 – vernietiging

 • Raad van State - 240.911 - 06-03-2018

  Bijlage 35 – art. 9bis Vw. – wettelijk verblijf – vrijstelling aantonen buitengewone omstandigheden – art. 25/2 Verblijfsbesluit – geen toelating of machtiging tot verblijf – bescherming tegen gedwongen tenuitvoerlegging BGV – verwerping

 • Raad van State - 240.912 - 06-03-2018

  Art. 9ter Vw. – bewijslast – medewerkingsplicht – aanbrengen actuele informatie – aandoening behandeld en genezen – kennelijk onredelijk - verwerping

 • Raad van State - 240.767 - 20-02-2018

  KB 3 augustus 2016 – lijst veilige landen van herkomst – Art. 57/6/1 Vw. - Albanië – Georgië - verwerping

 • Raad van State - 240.691 - 08-02-2018

  MB tot terugwijzing - art. 3 EVRM – art. 8 EVRM – tijdstip onderzoek – niet enkel bij verwijdering, maar ook bij nemen van verwijderingsbeslissing - vernietiging

 • Raad van State - 240.394 - 11-01-2018

  Art. 9bis Vw. – inreisverbod – art. 74/11 Vw. – HvJ 26 juli 2017, C-225/16, Ouhrami – aanvang inreisverbod – termijn - vernietiging

 • Raad van State - P.17.1244.F - 27-12-2017

  Detentie – art. 74/5 Vw. – asielaanvraag aan de grens - individueel onderzoek – gegrond - cassatie

 • Raad van State - 239.974 - 28-11-2017

  BGV – art. 8 EVRM – belangenafweging – niet uitdrukkelijk weergegeven in bestreden beslissing - geen bijzondere motiveringsplicht – vernietiging

 • Raad van State - 239.984 - 28-11-2017

  Gezinshereniging – Belgische adoptiemoeder – ten laste zijn in land van herkomst – afstammingsband pas in België ontstaan – art. 40ter Vw – begeleiden of vervoegen – geen uitzondering voorzien door wetgever – verwerping

 • Raad van State - 239.325 - 09-10-2017

  Asielzoekers – bijstand tolk Azeri gevraagd voor terechtzitting bij RvV – enkel tolk Turks aanwezig op eerste zitting – zaak uitgesteld – geen tolk aanwezig op nieuwe zitting – art. 39/18 Vw. – vernietiging

 • Raad van State - 239.259 - 28-09-2017

  BGV – inreisverbod - art. 3 EVRM – tijdstip onderzoek – niet enkel bij verwijdering, maar ook bij nemen van verwijderingsbeslissing - vernietiging

 • Raad van State - 239.094 - 14-09-2017

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk - inreisverbod – art. 74/11 Vw. – motivering duur inreisverbod – rekening houden met specifieke omstandigheden van het geval - vernietiging

 • Raad van State - 239.088 - 14-09-2017

  Inreisverbod – 8 jaar – bevoegdheid ambtenaar in vraag gesteld - attaché – art. 74/11 Vw. – motiveringsplicht – vernietiging

 • Raad van State - 239.091 - 14-09-2017

  Asielzoeker – geweigerde asielaanvraag – BGV – motiveringsplicht – art. 39/65 Vw. – art. 39/76 Vw. – geen melding gemaakt van aanvullende nota met stukken in bestreden beslissing – vernietiging

 • Raad van State - 238.919 - 03-08-2017

  BGV – schijnhuwelijk – fraus omnia corrumpit – geen toepassing – art. 16.2.a en 17 Gezinsherenigingsrichtlijn – primeert op algemeen rechtsbeginsel – art. 8 EVRM - vernietiging

 • Raad van State - 238.842 - 18-07-2017

  Uitlevering – Turkije - poging tot gehele of gedeeltelijke wijziging van de grondwet van de Turkse republiek door gebruik van geweld – mededaderschap aan moord – gunstig advies – lopende asielprocedure - juridische zekerheid dat de bestreden beslissing niet zal worden uitgevoerd zolang de lopende asielprocedures niet zijn beëindigd – geen spoedeisendheid - verwerping

 • Raad van State - 238.778 - 06-07-2017

  Minderjarige – NBMV - leeftijdsbepaling – Dienst Voogdij – medisch onderzoek – in geval van twijfel rekening houden met jongste leeftijd – meervoudig onderzoek waarvan elk deelonderzoek individueel wordt geïnterpreteerd waarna een algemene conclusie wordt getrokken – eindconclusie is relevant – verwerping

 • Raad van State - 238.710 - 29-06-2017

  BGV – vervallen Belgische nationaliteit na schijnhuwelijk – fraus omnia corrumpit – geen toepassing art. 42septies Vw. – geacht nooit familielid te zijn geweest – declaratoir karakter afgifte verblijfskaart – vernietiging

Pagina's