Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Justitie - C-430/10 - 17-11-2011

  (Gaydarov) Vrij verkeer van Unieburger – Richtlijn 2004/38 – Verbod om het nationaal grondgebied te verlaten, opgelegd wegens strafrechtelijke veroordeling in ander land – Illegale handel in verdovende middelen – Maatregel die kan worden gerechtvaardigd door openbare orde

 • Hof van Justitie - C-434/10 - 17-11-2011

  (Aladzhov) Vrij verkeer van Unieburger – Richtlijn 2004/38 – Verbod om nationaal grondgebied te verlaten, opgelegd wegens niet-betaling van belastingschuld – Maatregel die kan worden gerechtvaardigd door openbare orde

 • Hof van Justitie - C-256/11 - 15-11-2011

  (Dereci e.a.) Burgerschap van de Unie – Verblijfsrecht van derdelandsonderdaan, familielid van een Unieburger – Omgekeerde discriminatie – Associatieovereenkomst EEG-Turkije – Standstill-clausule

 • Hof van Justitie - C-187/10 - 29-09-2011

  (Unal) Associatieovereenkomst EEG-Turkije – Artikel 6, lid 1, eerste streepje besluit 1/80 Associatieraad –– Gezinshereniging – Breuk tussen partners – Intrekking van verblijfsvergunning – Terugwerkende kracht

 • Hof van Justitie - C-69/10 - 28-07-2011

  (Samba Diouf) Richtlijn 2005/85/EG – minimumnormen voor procedures in lidstaten voor toekenning of intrekking van vluchtelingenstatus – afwijzing van verzoek in kader van versnelde procedure – ontbreken van beroep tegen beslissing om volgens versnelde procedure over het verzoek te beslissen – recht op daadwerkelijke rechterlijke toetsing

 • Hof van Justitie - C-325/09 - 21-07-2011

  (Dias) - Vrij verkeer van personen – richtlijn 2004/38/EG – art. 16 – duurzaam verblijfsrecht – perioden die zijn vervuld vóór omzetting van die richtlijn – legaal verblijf – legaal verblijf zonder dat aan de voorwaarden van het Unierecht is voldaan

 • Hof van Justitie - C-186/10 - 21-07-2011

  (Oguz) Associatieovereenkomst EEG-Turkije – art. 41, lid 1, van aanvullend protocol – standstill-clausule – vrijheid van vestiging – weigering van verlenging van verblijfsvergunning van Turks staatsburger die een onderneming heeft opgericht in strijd met in vergunning gestelde voorwaarden – rechtsmisbruik

 • Hof van Justitie - C-484/07 - 16-06-2011

  (Perlivan) Associatieovereenkomst EEG-Turkije – gezinshereniging – art. 7, eerste alinea, eerste streepje besluit nr. 1/80 Associatieraad – kind van Turkse werknemer dat gedurende meer dan drie jaar met deze werknemer heeft samengewoond, maar is gehuwd vóór verstrijken van in die bepaling gestelde termijn van drie jaar – nationaal recht dat om die reden verblijfsvergunning van betrokkene ter discussie stelt

 • Hof van Justitie - C-61/11 PPU - 28-04-2011

  (Hassen El Dridi alias Soufi Karim) - Richtlijn 2008/115 – terugkeer van onwettig op het grondgebied verblijvende derdelanders – art. 15 en 16 – nationale regeling die bepaalt dat gevangenisstraf opgelegd wordt aan onwettig op het grondgebied verblijvende derdelanders die weigeren te voldoen aan BGV van lidstaat

 • Hof van Justitie - C-34/09 - 08-03-2011

  (Ruiz Zambrano) Burgerschap van Unie – Artikel 20 VWEU – Toekenning van verblijfsrecht op grond van Unierecht aan minderjarig kind op grondgebied van lidstaat waarvan dit kind nationaliteit heeft ongeacht eerdere uitoefening van zijn recht op vrij verkeer op grondgebied van lidstaten – Toekenning, in dezelfde omstandigheden, van afgeleid verblijfsrecht aan bloedverwant in opgaande lijn, staatsburger van derde staat, die minderjarig kind ten laste heeft - Gevolgen van verblijfsrecht van minderjarig kind voor voorwaarden inzake arbeidsrecht waaraan moet worden voldaan door bloedverwant in opgaande lijn van deze minderjarige, staatsburger van derde staat

 • Hof van Justitie - C-307/09 - 10-02-2011

  (Vicoplus t. Nederland) Vrij verrichten van diensten – Terbeschikkingstelling van werknemers – Toetredingsakte van 2003 – Overgangsmaatregelen – Toegang van Poolse onderdanen tot arbeidsmarkt van staten die op tijdstip van toetreding van Republiek Polen reeds lid van de Unie waren – Vereiste van tewerkstellingsvergunning voor terbeschikkingstelling van arbeidskrachten – Richtlijn 96/71/EG – Artikel 1, lid 3

 • Hof van Justitie - C-145/09 - 23-11-2010

  (Tsakouridis) Vrij verkeer van personen – artikelen 28, lid 2 en 28, lid 3, sub a richtlijn 2004/38 – Unieburger die is geboren in gastlidstaat en er meer dan 30 jaar heeft verbleven – perioden van afwezigheid uit gastlidstaat – strafrechtelijke veroordelingen – besluit tot verwijdering – dwingende redenen van openbare veiligheid

 • Hof van Justitie - C-57/09 en C-101/09 - 09-11-2010

  (Bondsrepubliek Duitsland t. B. en D.) Richtlijn 2004/83 – minimumnormen voor erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt – artikel 12 – uitsluiting van vluchtelingenstatus – begrip ‚ernstig, niet-politiek misdrijf’ – begrip ‚handelingen welke in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties’ – behoren tot organisatie die betrokken is bij terroristische daden – individuele verantwoordelijkheid voor deel van daden van deze organisatie – asielrecht op grond van nationaal constitutioneel recht

 • Hof van Justitie - C-162/09 - 07-10-2010

  (Lassal) Vrij verkeer van personen – artikel 16 richtlijn 2004/38 - duurzaam verblijfsrecht – toepassing ratione temporis – verblijfsperioden die vóór datum van omzetting in nationaal recht zijn vervuld

 • Hof van Justitie - C-400/10 PPU - 05-10-2010

  Internationale kinderontvoering - internationaal privaatrecht - Brussel IIbis verordening - Verdrag van Den Haag van 15 oktober 1980 - ouderlijk gezag - ouderlijk gezag slechts na rechterlijke beslissing - geen ongeoorloofde overbrenging als andere ouder geen ouderlijk gezag heeft - Brussel IIbis verordening schendt niet het handvest van de grondrechtengeen betwisting vaderschap door

 • Hof van Justitie - C-188/10 en C-189/10 - 22-06-2010

  (Melki en Abdeli) Vrij verkeer van personen – opheffing van de controles aan de binnengrenzen van de EU – verordening 562/2006 (Schengengrenscode) – artikelen 20 en 21 – nationale reglementering die controle toelaat in een gebied tot 20 km. van de landsgrens

 • Hof van Justitie - C-31/09 - 17-06-2010

  (Bolbol) Staatloze van Palestijnse afkomst die de bescherming of bijstand van het UNRWA niet heeft ingeroepen – recht van deze staatloze op de vluchtelingenstatus op basis van artikel 12, lid 1, sub a van richtlijn 2004/83

 • Hof van Justitie - C-92/07 - 29-04-2010

  (Commissie t. Nederland) Associatieovereenkomst EEG-Turkije – standstillbepalingen en non-discriminatiebepalingen – verplichting tot betaling van leges (retributie) voor afgifte en verlenging van verblijfsvergunning – evenredigheid van te betalen leges – vergelijking met door burgers van de Unie betaalde leges – artikel 9 van associatieovereenkomst – artikel 41, lid 1, van aanvullend protocol – artikelen 10, lid 1, en 13 van Besluit 1/80 van associatieraad

 • Hof van Justitie - C-578/08 - 04-03-2010

  (Chakroun) Recht op gezinshereniging – richtlijn 2003/86 – begrip “beroep op stelsel voor sociale bijstand” – begrip “gezinshereniging” – gezinsvorming

 • Hof van Justitie - C-175/08, C-176/08, C-178/08 en C-179/08 - 02-03-2010

  (Salahadin Abdulla e.a. t Bundesrepublik Deutschland) Richtlijn 2004/83 – minimumnormen voor erkenning als vluchteling of als persoon met subsidiaire-beschermingsstatus – beëindiging van vluchtelingenstatus –artikel 11 – verandering van omstandigheden – geen gegronde vrees voor vervolging – intrekking van vluchtelingenstatus – beoordeling

Pagina's