Tijdens de asielprocedure

Binnen de 8 werkdagen na de asielaanvraag moet je je aanmelden bij het gemeentebestuur van je woonplaats. Na controle van de effectieve verblijfplaats, overhandigt het gemeentebestuur je een attest van immatriculatie met een geldigheidsduur van 3 maanden. Het attest kan 3 maal verlengd worden voor telkens 3 maanden. Na een jaar wordt het verlengd met een duur van telkens 1 maand.

Je wordt ingeschreven in het wachtregister.

Na toekenning van het subsidiair beschermingsstatuut

Tijdelijk verblijfsrecht

Je krijgt een tijdelijk verblijfsrecht als je het subsidiair beschermingsstatuut hebt.

De Dienst Vreemdelingenzaken geeft de instructie aan de gemeente om je in het vreemdelingenregister in te schrijven. Je attest van immatriculatie wordt ingetrokken.

Je krijgt een elektronische A kaart

Als je geen geldige identiteitsdocumenten kan voorleggen, dan moet de gemeente je inschrijven op basis van de identiteitsgegevens die vermeld zijn in de instructie van de DVZ.

De elektronische A kaart is één jaar geldig. Na dat jaar moet je zelf een vernieuwing aanvragen. Is de DVZ van oordeel dat de omstandigheden op basis waarvan je het statuut hebt gekregen nog aanwezig zijn, dan zal de DVZ de gemeente de instructie geven om de elektronische A kaart met 2 jaar te vernieuwen. Na 2 jaar kan je opnieuw een vernieuwing voor 2 jaar aanvragen.

Definitief verblijfsrecht na 5 jaar tijdelijk verblijf 

Je krijgt een definitief verblijf na 5 jaar te rekenen vanaf de datum van je asielaanvraag, op voorwaarde dat het CGVS je statuut in die periode niet introk. 

De termijn van 5 jaar begint te lopen vanaf de datum van je asielaanvraag. De behandelingsperiode van je asielaanvraag telt dus ook mee.

Je krijgt een elektronische B kaart

Na erkenning als vluchteling

Tijdelijk verblijfsrecht vanaf 8 juli 2016

Als je erkend wordt als vluchteling na 8 juli 2016, dan krijg je eerst een verblijf van beperkte duur. Je ontvangt een elektronische A kaart die vijf jaar geldig is vanaf de datum van de erkenningsbeslissing van het CGVS.

Tijdens deze periode met beperkt verblijfsrecht kan DVZ aan het CGVS vragen de vluchtelingenstatus op te heffen wanneer je onder toepassing van art. 1 C van de Vluchtelingenconventie valt.

De toekenning van het onbeperkt verblijfsrecht wordt in dit geval geschorst in afwachting van een definitieve beslissing in het heronderzoek. Als de geldigheidsduur van je verblijfstitel verstrijkt tijdens het heronderzoek van de geldigheid van de internationale beschermingsstatus, wordt deze vernieuwd in afwachting van een definitieve beslissing.

Personen die erkend werden als vluchteling voor 8 juli 2016, ontvangen nog steeds een elektronische B kaart van onbepaalde duur.

Definitief verblijfsrecht na 5 jaar tijdelijk verblijf 

Na vijf jaar, te rekenen vanaf het indienen van de asielaanvraag, krijg je als erkend vluchteling een verblijf van onbeperkte duur. Hiertoe moet je je op eigen initiatief tot je gemeente richten om je  elektronische B kaart aan te vragen.

Hierop zijn slechts 3 uitzonderingen:

 • je vluchtelingenstatus werd ondertussen opgeheven overeenkomstig art. 55/3 Vw
 • je vluchtelingenstatus werd ondertussen ingetrokken overeenkomstig art. 55/3/1 Vw
 • je hebt vrijwillig afstand gedaan van je vluchtelingenstatus

In deze drie gevallen kan de DVZ een einde maken aan je verblijf en je uitwijzen. DVZ moet hierbij wel het beginsel van non-refoulement respecteren.

Als erkend vluchteling mag je geen contact opnemen met de autoriteiten van je land.

Je kan bij de Dienst documenten van het CGVS deze documenten bekomen:

 • getuigschrift van geboorte
 • getuigschrift van huwelijk, als beide partners in België zijn
 • getuigschrift van echtscheiding
 • getuigschrift van weduwschap
 • attest van vluchteling
 • attest van einde van de status

Beroepsprocedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Je verblijfsrecht hangt af van de beslissing waartegen je beroep instelt:

 • Beslissing tot weigering van het vluchtelingenstatuut én het subsidiaire beschermingsstatuut
 • Beslissing tot weigering van het vluchtelingenstatuut maar tot toekenning van het subsidiaire beschermingsstatuut

Beroep tegen beslissing tot weigering van het vluchtelingenstatuut én het subsidiair beschermingsstatuut

Je krijgt een bevel om het grondgebied te verlaten met een termijn van 30 dagen (bijlage 13quinquies). De bijlage 13quinquies wordt normaal gezien rechtstreeks betekend op je gekozen woonplaats.

De gemeente trekt het attest van immatriculatie in. Als je een schorsend beroep indient bij RvV, dan moet de gemeente jou een bijlage 35 geven. De bijlage 35 geeft jou een wettig verblijf gedurende de behandeling van je beroep door de RvV. De bijlage is 3 maanden geldig en moet maandelijks verlengd worden. Na een eventuele negatieve beslissing van de RvV krijg je een tweede bevel om het grondgebied te verlaten.

Beroep tegen beslissing tot weigering van het vluchtelingenstatuut maar toekenning subsidiaire bescherming

In afwachting van een uitspraak van de RvV blijf je in het bezit van het attest van immatriculatie. Je krijgt geen bevel om het grondgebied te verlaten.

Extra informatie