• Registratie van je asielaanvraag

  De Dienst Vreemdelingenzaken registreert je asielaanvraag. Aan de grens of in het land.

 • Dublin-onderzoek

  Is België verantwoordelijk voor de asielaanvraag volgens de Dublin-verordening? De Dienst Vreemdelingenzaken voert het Dublin-onderzoek onmiddellijk na de registratie van je asielaanvraag. 

 • Gehoor bij het CGVS

  Na de opstartfase bij de DVZ onderzoekt het CGVS of je een vluchteling bent in de zin van de Conventie van Genève van 1951. Indien dit niet het geval is, gaat het CGVS na of je in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming.

 • Hoe beoordeelt het CGVS de asielaanvraag?

  Het CGVS beoordeelt de waarachtigheid en de geloofwaardigheid van het asielverhaal en toetst het asielverhaal aan de criteria voor het vluchtelingenstatuut en de subsidiaire bescherming.

 • Welke beslissing kan het CGVS nemen?

  Het CGVS kan beslissen de asielaanvraag niet in overweging te nemen, ze onontvankelijk, bedrieglijk of kennelijk ongegrond te verklaren, de asielzoeker als vluchteling te erkennen of de subsidaire beschermingsstatus toe te kennen.

 • Samenhang tussen asiel en humanitaire regularisatie (9bis)

  Diende je zowel een asielaanvraag in als een aanvraag om een regularisatie? Wat als je eerst een definitieve regularisatie krijgt? Wat gebeurt er dan met je asielaanvraag? Loopt die verder?

Extra informatie