Voor sommige categorieën op basis waarvan je een nationaliteitsverklaring kan indienen, moet je je maatschappelijke integratie aantonen. Hoe je je maatschappelijke integratie kan aantonen, verschilt per categorie. De categorieën van nationaliteitsverklaring zijn:

 • je bent geïntegreerd
 • je bent gehuwd met een Belg
 • je bent ouder van een Belgisch minderjarig kind
 • je bent in België geboren
 • je kan niet werken door een handicap of invaliditeit
 • je bent 65
 • je hebt 10 jaar wettelijk verblijf

Welke categorie van nationaliteitsverklaring op jou van toepassing is, hangt van je persoonlijke situatie af. Afhankelijk van jouw concrete situatie is het beter om de ene of de andere categorie te kiezen. 

Maatschappelijke integratie en 'je bent geïntegreerd'

Wanneer je een nationaliteitsverklaring doet op basis van de categorie 'je bent geïntegreerd', kan je je maatschappelijke integratie op verschillende manieren aantonen. Dit staat in artikel 12bis, §1, 2° Wetboek van de Belgische nationaliteit (WBN). 

Je legt een van de volgende bewijzen voor:

 • een diploma of getuigschrift van minimum het hoger secundair onderwijs
 • een bewijs dat je een beroepsopleiding van minimum 400 uur hebt gevolgd
 • een bewijs dat je de voorbije 5 jaar onafgebroken als werknemer of zelfstandige hebt gewerkt
 • een inburgeringscursus

Diploma of getuigschrift van minimum hoger secundair onderwijs

Een diploma of getuigschrift van minimum het hoger secundair onderwijs is een bewijs van maatschappelijke integratie. Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 voegt hieraan toe dat het diploma of getuigschrift behaald moet zijn in een van de drie landstalen. Een diploma na een Engelstalige opleiding aan de universiteit zou dan niet aanvaard worden.

Beroepsopleiding

Het gevolgd hebben van een beroepsopleiding van minimum 400 uur is een bewijs van maatschappelijke integratie. De beroepsopleiding moet erkend zijn door een bevoegde overheid. Bijvoorbeeld de VDAB.

Voorbije 5 jaar onafgebroken gewerkt hebben als werknemer of zelfstandige

Wanneer je de laatste 5 jaar voor het indienen van je nationaliteitsverklaring onafgebroken aan het werk bent geweest als werknemer of zelfstandige, geldt dat als bewijs van maatschappelijke integratie. Je legt de bewijzen voor van de laatste 5 jaar. 

 • Als werknemer in de privésector: je legt je individuele rekeningen voor.
 • Als bezoldigd werknemer in overheidsdienst: een attest van de bevoegde dienst van de overheid.
 • Als statutair benoemde in overheidsdienst: een attest van de bevoegde overheidsdienst en ook het bewijs van je definitieve benoeming.
 • Als zelfstandige: een bewijs van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen en een bewijs van betaling van de sociale kwartaalbijdragen.

Gevolgd hebben van een inburgeringscursus

Je kan ‘maatschappelijke integratie’ aantonen met het bewijs dat je een inburgeringscursus hebt gevolgd.

Opmerking Kruispunt M-I: Het is op dit moment niet duidelijk welke documenten aanvaard kunnen worden als bewijs van ‘het gevolgd hebben van een inburgeringscursus’. Een attest van inburgering moet in elk geval aanvaard worden. Of ook attesten van eerder verworven competenties (EVC) of andere documenten aanvaard kunnen worden, moet nog door de beleidsverantwoordelijken bepaald worden. Op dit moment verschillen de praktijken. Zo wordt een attest dat aantoont dat een cursus maatschappelijke oriëntatie gevolgd werd soms wel, soms niet aanvaard.

Maatschappelijke integratie en 'je bent gehuwd met een Belg' of 'je bent ouder van een Belgisch minderjarig kind'

Wanneer je een nationaliteitsverklaring doet op basis van de categorie 'je bent gehuwd met een Belg' of 'je bent ouder van een Belgisch minderjarig kind' (artikel 12bis, §1, 3° WBN), kan je je maatschappelijke integratie op verschillende manieren aantonen. Je legt een van de volgende bewijzen voor:

 • een diploma of getuigschrift van minimum het hoger secundair onderwijs
 • een bewijs dat je een inburgeringscursus hebt gevolgd
 • een bewijs dat je een beroepsopleiding in combinatie met werken hebt gevolgd

Diploma of getuigschrift van minimum hoger secundair onderwijs

Een diploma of getuigschrift van minimum het hoger secundair onderwijs is een bewijs van maatschappelijke integratie. Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 voegt hieraan toe dat het diploma of getuigschrift behaald moet zijn in een van de drie landstalen. Een diploma na een Engelstalige opleiding aan de universiteit zou dan niet aanvaard worden.

Gevolgd hebben van een inburgeringscursus

Je kan ‘maatschappelijke integratie’ aantonen met het bewijs dat je een inburgeringscursus hebt gevolgd.

Opmerking Kruispunt M-I: Het is op dit moment niet duidelijk welke documenten aanvaard kunnen worden als bewijs van ‘het gevolgd hebben van een inburgeringscursus’. Een attest van inburgering moet in elk geval aanvaard worden. Of ook een attest van eerder verworven competenties (EVC) of andere documenten aanvaard kunnen worden, moet nog door de beleidsverantwoordelijken bepaald worden. In de praktijk blijkt dit te verschillen van parket tot parket.

Beroepsopleiding in combinatie met werken

Het gevolgd hebben van een beroepsopleiding van minimum 400 uur is een bewijs van maatschappelijke integratie. De beroepsopleiding moet erkend zijn door een bevoegde overheid. Bijvoorbeeld de VDAB.

Maar het gevolgd hebben van een beroepsopleiding is voor deze categorie niet voldoende. Je moet ook bewijzen dat je gewerkt hebt. Als werknemer moet je de voorbije 5 jaar minstens 234 arbeidsdagen gewerkt hebben. Als zelfstandige moet je minstens drie sociale kwartaalbijdragen betaald hebben over dezelfde periode van 5 jaar. Je legt een van de volgende documenten voor:

 • als werknemer in de privésector: je individuele rekeningen
 • als bezoldigd werknemer in overheidsdienst: een attest van de bevoegde dienst van de overheid
 • als statutair benoemde in overheidsdienst: een attest van de bevoegde overheidsdienst en ook het bewijs van je definitieve benoeming
 • als zelfstandige: een bewijs van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen en een bewijs van betaling van de sociale kwartaalbijdragen

Maatschappelijke integratie en 'je bent geboren in België', 'je kan niet werken door een handicap of invaliditeit' of 'je bent 65 jaar'

Je moet geen maatschappelijk integratie aantonen wanneer je een nationaliteitsverklaring doet op basis van deze categorieën (artikel 12bis, §1, 4° WBN):

 •  je bent geboren in België
 •  je kan niet werken door een handicap of invaliditeit
 •  je bent 65 jaar

Deelname aan het leven van je onthaalgemeenschap en 'je hebt 10 jaar wettelijk verblijf in België'

Wanneer je een nationaliteitsverklaring doet op basis van de categorie 'je hebt 10 jaar wettelijk verblijf in België', moet je niet je maatschappelijke integratie bewijzen, maar wel je deelname aan het leven van je onthaalgemeenschap (artikel 12bis, §1, 5° WBN). Het is niet erg duidelijk wat bedoeld wordt met 'je onthaalgemeenschap'. De omzendbrief van 8 maart 2013 bepaalt wel dat de onthaalgemeenschap in geen geval gelijkgesteld kan worden met de in België gevestigde gemeenschap van herkomst van de belanghebbende.

Voorbeelden van je deelname aan het leven van je onthaalgemeenschap zijn:

 • een in België behaald diploma
 • in België naar school geweest zijn
 • een inburgeringstraject gevolgd hebben
 • bewijzen van deelname aan het verenigingsleven
 • bewijzen van werk
 • ...

Je kan het bewijs van deelname aan het leven van je onthaalgemeenschap door alle bewijsmiddelen leveren.

 

Extra informatie