Je kan een arbeidskaart C aanvragen in de volgende situaties:

Asielprocedure

Je diende een asielaanvraag in en je kreeg 4 maanden na je aanvraag nog geen beslissing van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Je kan een arbeidskaart C aanvragen en er mee werken zolang er geen beslissing wordt betekend door het CGVS of de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV).

Subsidiaire bescherming

Je hebt een tijdelijk verblijfsrecht gekregen op basis van subsidiaire bescherming (elektronische A kaart). Je kan werken met een arbeidskaart C.

Slachtoffer mensenhandel

Je bent in procedure van slachtoffer mensenhandel. Als je een attest van immatriculatie of een elektronische A kaart hebt, kan je werken met een arbeidskaart C.

Medische regularisatie (9ter)

Je kan werken met een arbeidskaart C, maar enkel als je een elektronische A kaart hebt. Deze krijg je na een positieve gegrondheidsbeslissing in je medische regularisatieaanvraag (artikel 9ter Verblijfswet).

Humanitaire regularisatie (9bis)

Als je tijdelijk geregulariseerd bent op basis van artikel 9bis van de Verblijfswet, krijg je een elektronische A kaart. Je kan werken met een arbeidskaart C, maar enkel als de verlenging van je tijdelijk verblijfsrecht uitdrukkelijk afhankelijk is gemaakt van werk. Deze voorwaarde moet in je beslissing staan.

Familielid van een derdelander

Als je familielid bent van een derdelander, een niet-EU-onderdaan, kan je zowel tijdens de procedure gezinshereniging (van zodra je een attest van immatriculatie hebt) als na een definitief positieve beslissing werken met een arbeidskaart C. Ook tijdens een beroepsprocedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kan je werken met een arbeidskaart C.

Hierop bestaan uitzonderingen. Je bent uitgesloten van arbeidskaart C als:

  • familielid van een arbeidsmigrant, diplomatiek personeel en enkele andere specifieke werknemers die in de wet worden opgesomd
  • familielid van een student

Student

Je kan werken met een arbeidskaart C als je op basis van studies in België een verblijfsrecht hebt gekregen. Je kan met je arbeidskaart C maximaal 20 uur per week werken. Als je in België studeert, maar op een andere basis dan studie een verblijfsrecht in België kreeg, kan je geen arbeidskaart C aanvragen via deze bepaling.

Familielid van een diplomaat

Als echtgenoot, geregistreerde partner of minderjarig kind van een diplomaat, consul of iemand met een andere bijzondere verblijfstitel, kan je werken met een arbeidskaart C. Dit kan alleen als er tussen België en het herkomstland van de diplomaat een wederkerigheidsakkoord bestaat.  

Bijlage 15

Als je je in een van de bovenstaande gevallen bevindt en je hebt een bijlage 15 in afwachting van je verblijfsdocument, kan je werken met een arbeidskaart C.

Extra informatie