Wie start de procedure?

Het is altijd de werkgever die de procedure voor een arbeidskaart B moet opstarten. Hij vraagt immers een arbeidsvergunning aan voor zichzelf en als deze arbeidsvergunning wordt toegekend, wordt ook automatisch een arbeidskaart B toegekend aan de werknemer.

Nodige documenten

Je hebt deze documenten nodig:

 • een aanvraagformulier
 • een geneeskundig getuigschrift arbeidsgeschiktheid
 • een inlichtingenblad
 • kopie van het paspoort
 • arbeidsovereenkomst
 • andere nodige documenten

Aanvraagformulier

De werkgever vult het in en ondertekent het.  

Geneeskundig getuigschrift arbeidsgeschiktheid

Het geneeskundig getuigschrift verklaart dat 'niets er op wijst dat de werknemer, wegens zijn gezondheidstoestand, in de nabije toekomst arbeidsongeschikt zal worden. Dit getuigschrift mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Het geneeskundig getuigschrift moet niet voorgelegd worden door:

 • personen die reeds 2 jaar wettig in België verblijven
 • gespecialiseerde techniekers
 • werknemers die een speciale beroepsopleiding komen volgen in België

Inlichtingenblad

Een inlichtingenblad is alleen nodig als je al in België bent op het moment van de aanvraag. Je vindt het bij de gemeente.

Er staat informatie op over jouw identiteit, burgerlijke staat, woonplaats en verblijfstitel. De werknemer ondertekent het formulier en laat het voor eensluidend verklaren door de burgemeester.

Kopie van het paspoort

Een kopie is alleen nodig als je nog niet in België bent op het moment van de aanvraag. Alleen de bladzijde met persoonsgegevens is nodig.

Arbeidsovereenkomst

 • Een modelarbeidsovereenkomst: als er geen vrijstelling van arbeidsmarktonderzoek geldt. In deze modellen staan een aantal verplichte vermeldingen die door de wetgever werden opgelegd. De modelarbeidsovereenkomst start maar onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een arbeidsvergunning en arbeidskaart B.
 • Een kopie van de arbeidsovereenkomst: wanneer er wel een vrijstelling van arbeidsmarktonderzoek is of langdurig ingezetenen die tijdens een tweede verblijf in België een knelpuntberoep komen uitoefenen. Deze kopie dient dan om te bewijzen dat de werknemer door de betrekking voldoende inkomsten heeft om in zijn levensonderhoud te voorzien. De overeenkomst moet niet de modelovereenkomst zijn.

Andere nodige documenten

Voeg alle andere documenten toe die de administratie nodig heeft om een beslissing te nemen. Bijvoorbeeld een kopie van het diploma, een kopie van de loonfiches, …

Formulieren en modelovereenkomsten zijn te verkrijgen via het provinciaal loket van de bevoegde gewestelijke dienst of op de website van de Vlaamse administratie. 

Indienen van de aanvraag

De aanvraag moet (voor Vlaanderen) worden ingediend bij het provinciale loket van de Dienst Arbeidsmigratie en uitzendkantoren in de provincie van tewerkstelling.   

Beslissing

De gewestelijke dienst onderzoekt het dossier. Als er geen bijkomende inlichtingen nodig zijn, beslist deze dienst in principe binnen de 10 werkdagen na ontvangst van het dossier. De dienst stelt de werkgever schriftelijk op de hoogte van de beslissing.

Langdurig ingezetenen met een tweede verblijf in België die een knelpuntberoep komen uitoefenen moeten binnen 5 dagen een antwoord krijgen op de aanvraag van hun werkgever. De termijn van vijf dagen begint te lopen op de datum dat het volledige dossier bij de bevoegde gewestelijke administratie wordt afgegeven of, als men het dossier per post opstuurt, op de derde werkdag na de verzending. Als het dossier onvolledig is, begint de termijn pas te lopen vanaf het moment dat de administratie de ontbrekende gegevens ontvangt.

Positieve beslissing

Als de beslissing positief is, wordt de arbeidsvergunning naar de werkgever opgestuurd, met uitdrukkelijke vermelding van begin- en einddatum van de tewerkstelling. De tewerkstelling kan ten vroegste beginnen vanaf de toekenning van deze vergunning.

De arbeidskaart wordt afgeleverd via:

 • Het gemeentebestuur van de verblijfplaats of van de zetel van de werkgever als de werknemer nog in het buitenland verblijft. De werkgever is verantwoordelijk voor het bezorgen van de arbeidskaart aan de werknemer. Met de arbeidskaart kan de werknemer een visum aanvragen.
 • Het gemeentebestuur van de woonplaats van de werknemer als deze al op het grondgebied verblijft.

De arbeidsvergunning en arbeidskaart B worden voor maximaal 12 maanden toegekend, maar zijn jaarlijks hernieuwbaar.

Negatieve beslissing

Indien de beslissing negatief is, wordt deze beslissing via aangetekend schrijven aan werkgever en werknemer meegedeeld. Deze beslissing moet de redenen voor de weigering opsommen en de beroepsmogelijkheden vermelden.

In de praktijk weigert de administratie automatisch elke aanvraag tot arbeidskaart voor een werknemer die niet behoort tot een van de vrijgestelde categorieën van het arbeidsmarktonderzoek. Pas nadat beroep aangetekend wordt, zal een grondig onderzoek naar de arbeidsmarkt worden gedaan.

Wanneer de werknemer onderdaan is van een land waarmee België een internationale overeenkomst heeft afgesloten, zal de administratie zelf het arbeidsmarktonderzoek doen.

Extra informatie