Welke ambtenaar is bevoegd om je te huwen?

Het huwelijk moet in het openbaar voltrokken worden door de ambtenaar van de burgerlijke stand die de akte van huwelijksaangifte opmaakte.

Wanneer kan je huwen?

In principe kies je zelf je huwelijksdatum. Toch gelden er enkele regels:

  • het huwelijk mag ten vroegste voltrokken worden op de 14de dag na de datum van de akte van huwelijksaangifte.
  • het huwelijk moet ten laatste voltrokken worden 6 maanden na de 14de dag na de huwelijksaangifte. Is je huwelijk niet voltrokken binnen die termijn, dan moet er een nieuwe huwelijksaangifte gebeuren.

De procureur des Konings kan om gewichtige redenen vrijstelling geven van de wachttijd van 14 dagen en de termijn van 6 maanden verlengen.

Uitstel van huwelijksdatum

Als de ambtenaar van de burgerlijke stand een ernstig vermoeden heeft dat niet voldaan is aan de huwelijksvoorwaarden of dat het huwelijk strijdig is met de openbare orde (bijvoorbeeld een schijnhuwelijk), kan hij het huwelijk tot maximum 2 maanden na de gekozen huwelijksdatum uitstellen. Hij moet je onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn gemotiveerde beslissing tot uitstel. Hij doet dat best met een aangetekend schrijven of door rechtstreekse overhandiging tegen ontvangstbewijs (omzendbrief over strijd tegen schijnhuwelijken en schijnwettelijke samenwoningen van 6 september 2013).

Het parket kan die termijn nog eens verlengen met een periode van maximum 3 maanden. In dat geval brengt het parket de ambtenaar hiervan op de hoogte, die op zijn beurt jullie moet verwittigen. Hij doet dat best met een aangetekend schrijven of door rechtstreekse overhandiging tegen ontvangstbewijs (omzendbrief over strijd tegen schijnhuwelijken en schijnwettelijke samenwoningen van 6 september 2013).

In totaal kan het huwelijk dus maximum vijf maanden uitgesteld worden.

Als de ambtenaar geen enkele beslissing genomen heeft binnen de termijn van maximum twee maanden, eventueel verlengd met drie maanden, dan moet hij het huwelijk onmiddellijk voltrekken. Zelfs als intussen de termijn van zes maanden en 14 dagen na de huwelijksaangifte verstreken is.

Wanneer weigert de ambtenaar het huwelijk te voltrekken?

De ambtenaar van de burgerlijke stand weigert het huwelijk te voltrekken:

  • als blijkt dat niet voldaan is aan de voorwaarden of hoedanigheden om te mogen huwen, of 
  • als hij vindt dat het huwelijk in strijd zou zijn met de openbare orde.

Meestal weigert de ambtenaar van de burgerlijke stand een huwelijk te voltrekken omdat hij denkt dat het gaat om een schijnhuwelijk. Een opgestelde akte van huwelijksaangifte is dus geen garantie dat je ook echt kan huwen.

De ambtenaar van de burgerlijke stand moet je onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn gemotiveerde weigeringsbeslissing. Hij moet dat doen met een aangetekend schrijven of door rechtstreekse overhandiging tegen ontvangstbewijs. De kennisgeving moet je beroepsmogelijkheden vermelden (omzendbrief over strijd tegen schijnhuwelijken en schijnwettelijke samenwoningen van 6 september 2013).

Is één van jullie of zijn jullie beiden op de dag van de huwelijksweigering niet ingeschreven in de gemeente of heb je er geen actuele verblijfplaats, dan brengt de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn collega van de gemeente van inschrijving of van de actuele verblijfplaats op de hoogte van zijn weigeringsbeslissing.

Gegevensuitwisseling

De ambtenaar maakt een kopie van zijn weigeringsbeslissing, samen met een kopie van alle nuttige documenten, over aan de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement waarin de weigering plaatsvond. Als hij het huwelijk weigerde omdat hij denkt dat het gaat om een schijnhuwelijk, maakt hij ook een kopie over aan DVZ. 

Welk beroep tegen een weigering van een huwelijksvoltrekking?

Jij of je aanstaande echtgenoot kunnen binnen de maand na de kennisgeving van de weigeringsbeslissing beroep aantekenen bij de familierechtbank. 

  • Tegen een negatieve beslissing van de familierechtbank kan je beroep aantekenen bij het hof van beroep.

  •  Bij een positieve beslissing zal de familierechtbank de ambtenaar bevelen het huwelijk te voltrekken. 

Als je beroep aantekent tegen de weigering van de ambtenaar van de burgerlijke stand om het huwelijk te voltrekken, kan je de familierechtbank vragen om de termijn van zes maanden om het huwelijk te voltrekken, te verlengen. Op die manier voorkom je dat je een nieuwe huwelijksaangifte moet doen.

 

Extra informatie