Je moet niet wettig verblijven in België om hier te kunnen huwen. Dat betekent dat ook mensen zonder wettig verblijf kunnen huwen voor zover ze voldoen aan de wettelijke voorwaarden.

Minstens 18 jaar oud

Jij en je toekomstige echtgenoot moeten minstens 18 jaar oud zijn

Om gewichtige redenen kan de jeugdrechtbank de leeftijdsvoorwaarde van 18 jaar opheffen.

  • De vordering voor de Jeugdrechtbank wordt ingediend met een verzoekschrift, ofwel door de beide ouders, ofwel door één van hen, ofwel door de voogd, ofwel door de minderjarige zelf indien de ouders of de voogd niet in het huwelijk toestemmen.
  • De procedure wordt ingeleid tegen een bepaalde dag. De jeugdrechtbank doet uitspraak binnen 15 dagen, nadat de ouders (of de voogd), de minderjarige en de aanstaande echtgenoot werden opgeroepen en de procureur des Konings werd gehoord.
  • Hoger beroep tegen het vonnis van de jeugdrechtbank is mogelijk binnen acht dagen na de uitspraak. Het Hof doet op zijn beurt uitspraak binnen 15 dagen. Tegen het vonnis of arrest is geen verzet mogelijk.

Toestemming

Jij en je toekomstige echtgenoot moeten elk je toestemming geven om het huwelijk aan te gaan. Er is geen toestemming als één van jullie bijvoorbeeld gedwongen wordt om te huwen, krankzinnig is of dronken.

Geen schijnhuwelijk

Je moet huwen met de bedoeling een duurzame levensgemeenschap op te richten. Is dat niet het geval en sluit je het huwelijik alleen af om een verblijfsrechtelijk voordeel te bekomen voor jezelf of voor je partner, dan gaat het om een "schijnhuwelijk". Een schijnhuwelijk is verboden >> Lees meer over de controle op schijnhuwelijken 

Toegelaten graad van verwantschap

Huwen met een familielid is niet altijd toegelaten. Het huwelijk is verboden tussen:

  • alle bloedverwanten in de rechte opgaande en neergaande lijn en de aanverwanten in dezelfde lijn. Bijvoorbeeld: vader en dochter.
  • alle aanverwanten in de rechte opgaande en neergaande lijn. Bijvoorbeeld: schoonmoeder en schoonzoon. De Koning kan dit verbod wel opheffen.
  • broers onderling, zussen onderling en tussen broer en zus.
  • oom en nicht of neef, of tussen tante en nicht of neef. De Koning kan dit verbod opheffen.

Monogamie

In België zijn alleen monogame huweljken toegelaten. Polygamie is verboden. Een eerder afgesloten huwelijk moet dus eerst ontbonden zijn vooraleer je opnieuw kan huwen.
Dat beginsel is absoluut en van toepassing op zowel Belgen als vreemdelingen.

Extra informatie