Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
196.558
Aanhouding aan de grens – vals paspoort – asielaanvraag – niet-inoverwegingname – erkend als vluchteling in Griekenland – UDN – art. 3 EVRM – omstandigheden in Griekenland – MTHEN - schorsing

Het blijkt niet uit de motivering van de bestreden beslissing, noch uit het administratief dossier, dat de verwerende partij rekening heeft gehouden met de belangrijke elementen van het relaas van verzoeker, in het licht van de informatie waarover zij diende te beschikken bij het nemen van haar beslissing, zijnde de levensomstandigheden van erkende vluchtelingen in Griekenland. Het gebrek aan in overwegingname van deze elementen kan een schending van artikel 3 EVRM inhouden, vanwege de levensomstandigheden waarnaar de verzoeker zou moeten terugkeren.

 

Door de ingeroepen elementen niet voldoende in overweging te nemen, motiveert de verwerende partij haar beslissing niet afdoende in het licht van de omstandigheden van de zaak.