Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
197.537
Asielzoeker – Burundi - COI - verslag van de onderzoekscommissie inzake Burundi van de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties - grootschalige mensenrechtenschendingen – prima facie erkenning in hoofde van Burundese asielzoekers – erkenning vluchtelingenstatus