29 maart 2016

De wet houdende diverse bepalingen van 9 november 2015 wijzigt de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en is in werking sinds 10 december 2015. Volgens het nieuwe artikel 2bis van de wet op het rijksregister vermeldt de FOD Buitenlandse Zaken bepaalde vreemdelingen met een bijzondere identiteitskaart voortaan in het rijksregister. Het gaat om:

 • Diplomaten
 • Personeelsleden met diplomatieke status van permanente vertegenwoordigingen en van (zendingen bij) gouvernementele internationale organisaties
 • Consulaire beroepsambtenaren
 • Administratief en technisch personeel van diplomatieke zendingen en van permanente vertegenwoordigingen en van zendingen bij gouvernementele internationale organisaties
 • Beroepsconsulaire bedienden van consulaire posten
 • Ambtenaren en personeelsleden van gouvernementele internationale organisaties
 • Leden van het Europees parlement
 • Ambtenaren met een officiële opdracht in België
 • Militaire officieren die stage lopen in België
 • Bedienend personeel van diplomatieke zendingen en consulaire posten en van permanente vertegenwoordigingen en van zendingen van internationale organisaties
 • Inwonende gezinsleden ten laste van de personen hierboven
 • Particuliere bedienden die uitsluitend tewerkgesteld worden in de persoonlijke dienst van diplomaten, personen die diplomatieke status genieten en consulaire beroepsambtenaren

Vermelding is nog geen inschrijving

Bij een melding worden beperktere informatiegegevens geregistreerd als bij een inschrijving: naam en voornamen, geboorteplaats en –datum, geslacht, nationaliteit, hoofdverblijfplaats, plaats en datum van overlijden, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, wettelijke samenwoning.

Deze personen krijgen ook een rijksregisternummer.

Bij beëindiging van hun opdracht worden bovenvermelde personen geschrapt uit het rijksregister. 

Gevolgen vermelding rijksregister?

De vermelding in het rijksregister opent in principe geen socio-economische rechten. Hiervoor is immers meestal een inschrijving in het rijksregister vereist. 

Soms volstaat een loutere vermelding in het rijksregister. Om bijvoorbeeld financiële steun van het OCMW te kunnen genieten, moet de hulpvrager zijn gewoonlijke verblijfplaats in België hebben. Dit is een loutere feitenkwestie en vereist geen inschrijving in het rijksregister. 

Uiteraard moeten ook alle andere voorwaarden vervuld zijn om aanspraak op te kunnen maken op een bepaald sociaal recht.